Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Rozporządzenie Nr 3/2006
Powiatowego Lekarza Weterynarii
z dnia 2006-03-15

zmieniające rozporządzenie Nr 01/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia 25 lutego 2006 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) d. pomoru drobiu, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust.1, pkt. 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami), w związku ze stwierdzeniem przypadków choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu - u dzikich łabędzi na terenie Kraju Związkowego Brandenburgia, w miejscowościach Criewen i Zützen położonych nad Odrą na wysokości pow. gryfińskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1

w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia z dnia 25 lutego 2006 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Rozporządzenie otrzymuje tytuł: "w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zwierząt - wysoce zjadliwą grypą ptaków d. pomorem drobiu, określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobów oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
 2. §1 otrzymuje brzmienie:
  1. "1. Teren wokół ogniska choroby o promieniu 3 km, po stronie polskiej, uznaję za obszar występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwany dalej obszarem zapowietrzonym,
  2. "2. Obszar zapowietrzony obejmuje miejscowości: Zatoń Dolna, Raduń i Mały Raduń. Granicę obszaru zapowietrzonego stanowi linia poprowadzona od wschodniego brzegu Odry powyżej m. Zatoń Dolna, dalej wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej miejscowości do drogi łączącej tę miejscowość z m. Mały Raduń obejmując te miejscowość od wschodu i południa, dalej wzdłuż drogi łączącej Mały Raduń z m. Raduń, obejmując tę miejscowość od wschodu i południa, stąd do wschodniego brzegu Odry.
  3. "3. Teren wokół ogniska choroby o promieniu 10 km, po stronie polskiej, uznaję za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków grypą, zwany dalej obszarem zagrożonym,
  4. "4. Obszar zagrożony określa się w sposób następujący: począwszy od granicy państwa (wschodni brzeg Odry), powyżej miejscowości Ognica, południową granicą lasu do drogi biegnącej przez las z miejscowości Ognica do prawego brzegu rzeki Rurzyca na wysokości miejscowości Nawodna, stąd w górę rzeki do mostu na drodze Nr 26, dalej w kierunku zachodnim drogą do m. Krzymów, włączając tę miejscowość do obszaru zagrożonego, stąd drogą do m. Kuropatniki włączając tę miejscowość i dalej wzdłuż granicy obszaru zagrożonego określonego w rozporządzeniu Nr 01. W obszarze zagrożonym znajdują się następujące miejscowości: Ognica, Grabowo, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Garnowo, Krzymów, Kuropatniki i Piasek".
 3. §2. otrzymuje brzmienie:
  1. "1. Na obszarze, o którym mowa w §1 ust. 1 i 2, zakazuję:
   1. transportu drobiu, przemieszczania drobiu i jaj z gospodarstw znajdujących się na tym obszarze mojego przeciągu 15 dni od stwierdzenia choroby, bez mojego pozwolenia,
   2. wywożenia i rozrzucania ściółki bez mojej zgody,
   3. organizowanie polowań i odłowów zwierząt.
   4. wyprowadzania zwierząt wrażliwych na grypę ptasią i innych zwierząt żyjących w niewoli i jaj poza obszar o którym mowa w § 1 ust. 2 przez co najmniej 21 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
  2. "2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 3 i 4 zakazuję:
   1. "wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego bez mojej zgody,
   2. przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli poza ten obszar przez 15 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, bez mojego pozwolenia,
   3. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego."
   4. wyprowadzania zwierząt wrażliwych na grypę ptasią i innych zwierząt żyjących w niewoli i jaj poza obszar o którym mowa w § 1 ust. 4, przez co najmniej 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 4. §3 otrzymuje brzmienie
  1. "1. Na obszarach, o którym mowa w § 1, ust. 1-4 nakazuję:
   1. sporządzić spis gospodarstw utrzymujących drób na tym obszarze,
   2. przeprowadzić kontrole gospodarstw, o których mowa w ust.1 połączone z badaniem klinicznym drobiu,
   3. odosobnić drób znajdujący się w poszczególnych kurnikach lub innych pomieszczeniach w których był jest on przetrzymywany,
   4. wyłożenie przed wszystkimi zagrodami, w których utrzymywany jest drób, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym ( 2% roztworem sody kaustycznej ) oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym,
   5. kontrolować ruch pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja".
 5. w §4 dodaje się ustęp 2, w brzmieniu:
  1. "2. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści:
   "WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW. OBSZAR ZAPOWIETRZONY. WPROWADZANIE, PRZEPROWADZANIE, WYPROWADZANIE ZWIERZĄT WZBRONIONE", zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
  2. Tablice należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych oraz ścieżkach, na granicy obszaru zapowietrzonego
 6. §9 otrzymuje brzmienie:
  1. "Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Widuchowa, Chojna i Cedynia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie
lek.wet. Krzysztof Dankiewicz


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-04-18 12:16:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-18 12:16:52

Strona odwiedzona 1930 razy
Inf. przygotowana przez: Krzysztof Dankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.