Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/181/2017 z dnia 2017-03-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 833 768,00 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 496 800,00 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 336 968,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 911 893,00 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 253 509,00 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 658 384,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 545 900,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 545 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o 19 900,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 19 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 604 125,00 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 4 111 738,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 111 738,79 zł.

§ 7. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 5 466,00 zł oraz w dziale 758-Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 128 743,00 zł, w związku z informacją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na 2017 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o rocznych kwotach subwencji ogólnej na 2017 r.
 2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o 83 500,00 zł, w związku z informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie pełniących funkcję doradców klienta.
 3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o 331 968,00 zł z tytułu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji poniesionych kosztów w 2016 roku na zadanie "Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki".
 4. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o 658 384,00 zł. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji poniesionych kosztów w 2017 roku na zadania "Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" oraz "Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice" wpłynie w 2018 roku.
 5. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w paragrafie 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
 6. W związku z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zwiększa się o 415 000,00 zł plan dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na realizację projektu "Kreatywni na co dzień" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Zwiększa się o 4 000,00 zł plan dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tytułu wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie z budżetu Gminy Moryń za pośrednictwem budżetu powiatu.
 8. Zwiększa się o 47 000,00 zł plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, jednocześnie przeznacza się środki w kwocie 15 000,00 zł na remont dachu oraz 32 000,00 zł na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Łużyckiej 82.
 9. Zwiększa się o 10 000,00 zł plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, na pomoc finansową dla gmin powiatu gryfińskiego, z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarach.
 10. Zwiększa się o 10 000,00 zł plan wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
 11. Dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; zmniejsza się o 19 900,00 zł plan wydatków w paragrafie 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przy jednoczesnym zwiększeniu w paragrafie 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, w związku z tym, że wśród beneficjentów jest jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Widuchowa).
 12. Zwiększa się o 40 000,00 zł plan wydatków na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 13. W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowuje się uchwałę budżetowa na 2017 rok do rozporządzenia. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o 5 000,00 zł i paragrafu 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość o 25 000,00 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat o 800,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.
 14. Zwiększa się planowane przychody o 604 125,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 15. Ustala sie planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 4 111 738,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 111 738,79 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-04-04 11:31:42
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 11:31:42

Strona odwiedzona 360 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.