Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/197/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 90 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.

 1. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
  1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
  2. szkole - należy przez to rozumieć należącą do systemu oświaty szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, która zgodnie z przepisami ustawy otrzymuje dotację z budżetu powiatu i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego;
  3. placówce - należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4, 5 i 7 ustawy;
  4. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej;
  5. dotacji - należy przez to rozumieć dotacje podmiotową, udzielaną na rok budżetowy z budżetu powiatu na wniosek organu prowadzącego jednostkę oświatową;
  6. podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy;
  7. uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza, wychowanka oraz uczestnika;
  8. powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Gryfiński;
  9. zarządzie powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Gryfinie;
  10. staroście - należy przez to rozumieć Starostę Gryfińskiego.

Rozdział 2. Wysokość dotacji

§ 2.

 1. Niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.
 2. Niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela się dotacji na każdego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat, kwotę dotacji określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju, kwotę dotacji określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.
 3. Niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będącymi domami wczasów dziecięcych, udziela się dotacji na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat. Wysokość dotacji dla niepublicznych domów wczasów dziecięcych jest proporcjonalna do czasu pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn kwoty równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden dzień i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.
 4. Niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, udziela się dotacji z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.
 5. Niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe udziela się na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotacji z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.

Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji

§ 3.

 1. Warunkiem udzielenia dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1-5 jest złożenie przez organ prowadzący niepubliczną szkołę lub placówkę wniosku o udzielenie dotacji, zawierającego informacje o planowanej liczbie uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru, który stanowi załącznik nr 1, odrębnie dla każdego typu i rodzaju szkoły lub placówki.
 2. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w § 2 ust. 1 i 4, składa w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów, ustalonej wg stanu na 1 dzień miesiąca za który udzielana jest dotacja, stanowiącej podstawę naliczenia dotacji na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 3. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w § 2 ust. 2, składa w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów ustalonej według stanu na 1 dzień miesiąca za który udzielana jest dotacja oraz o liczbie uczniów, którzy spełnili warunek udziału w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
 4. Dotacja przypadająca na dany miesiąc dla szkoły, o której mowa w ust. 3, wypłacana jest z uwzględnieniem informacji, o której mowa w ust. 3, w taki sposób, iż pomniejszona jest o kwotę dotacji wypłaconej w poprzednim miesiącu na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, Za miesiąc grudzień lub ostatni miesiąc działalności szkoły nadpłacona część dotacji podlega zwrotowi, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości.
 5. Informację, o której mowa w ust. 3 za miesiąc grudzień, osoba prowadząca składa w terminie 3 dni od zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu grudniu.
 6. Osoba prowadząca niepubliczny dom wczasów dziecięcych, o którym mowa w § 2 ust. 3, składa informację o liczbie wychowanków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, ustaloną w sposób określony w § 2 ust. 3. Informacja składana jest:
  1. za miesiące od stycznia do listopada do 25 dnia każdego miesiąca, według faktycznej liczby wychowanków na dzień 20 danego miesiąca, obliczonej zgodnie z dyspozycją zawartą w § 2 ust. 3 oraz planowanej liczby wychowanków do końca tego miesiąca, zgodnie z planem rezerwacji noclegów,
  2. za grudzień do dnia 10 grudnia, według stanu wychowanków za grudzień, na dzień rozpoczęcia turnusu.
 7. W sytuacji, gdy po zakończeniu miesiąca liczba wychowanków domu wczasów dziecięcych będzie inna, niż wykazana w informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, organ prowadzący do 7 dnia następnego miesiąca, składa korektę tej informacji, podając faktyczną liczbę wychowanków przebywających w domu wczasów dziecięcych w miesiącu, którego korekta dotyczy.
 8. W przypadku, gdy faktyczna liczba wychowanków domu wczasów dziecięcych podana w korekcie informacji, o której mowa w ust. 7:
  1. będzie wyższa niż liczba wychowanków wykazana w informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, organ dotujący dokona dopłaty dotacji na rachunek bankowy placówki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania korekty informacji, o której mowa w ust. 7,
  2. będzie niższa niż liczba wychowanków wykazana w informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, organ prowadzący dom wczasów dziecięcych, zwróci nadwyżkę dotacji na rachunek bankowy organu dotującego w ciągu 14 dni od dnia złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 7.

Rozdział 4. Tryb rozliczania dotacji

§ 4.

 1. Kwota dotacji udzielonej w danym roku budżetowym szkole lub placówce, podlega rozliczeniu poprzez złożenie przez organ prowadzący do 15 stycznia następnego roku rozliczenia rocznego z wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
 2. Poprawnie sporządzone rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez zarząd powiatu w terminie 14 dni od dnia wpływu.
 3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, która zakończyła działalność lub utraciła uprawnienia szkoły publicznej w trakcie roku budżetowego, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zaprzestania działalności lub od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uprawnień szkoły publicznej stała się ostateczna do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 5. Zakres i tryb kontroli

§ 5.

 1. Szkoła lub placówka, otrzymująca dotację z budżetu powiatu, może podlegać kontroli obejmującej sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 2. W celu sprawdzenia prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji osoba prowadząca szkołę lub placówkę zobowiązana jest do umieszczenia na oryginale dokumentu księgowego, będącego potwierdzeniem poniesienia wydatków z dotacji otrzymanej z budżetu powiatu, w sposób trwały:
  1. opisu o treści "Wydatek w wysokości .... zł sfinansowany z dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Gryfińskiego";
  2. informację o przeznaczeniu wydatku;
  3. określenie daty, w którym wydatek został poniesiony (zapłacony);
  4. numer pozycji z zestawienia wydatków bieżących z rozliczenia dotacji, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.
 3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.
 4. Osoby upoważnione przez zarząd powiatu do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół, o których mowa w § 2 ust. 2 dodatkowo wglądu do list obecności oraz ich weryfikacji.
 5. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie zarządu powiatu, określające w szczególności:
  1. imiona i nazwiska kontrolujących, w tym wskazanie przewodniczącego zespołu;
  2. nazwę jednostki kontrolowanej;
  3. zakres przedmiotowy kontroli;
  4. termin i miejsce przeprowadzenia kontroli.
 6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, dołącza się do dokumentacji kontrolnej.
 7. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący powiadamia pisemnie organ prowadzący szkołę lub placówkę, co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie kontroli, terminie i miejscu jej przeprowadzenia, za wyjątkiem kontroli dotyczącej frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych, która może być przeprowadzona w każdym czasie bez obowiązku powiadomienia organu prowadzącego.
 8. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub organu prowadzącego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli.
 9. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony jest protokół kontroli w dwóch egzemplarzach, który po podpisaniu przez kontrolujących przekazywany jest za pośrednictwem starosty organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.
 10. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści w nim zawartych. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie i przesłać wraz z dwoma egzemplarzami nie podpisanego protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
 11. Kontrolujący rozpatrują zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
 12. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, starosta zawiadamia o tym fakcie wraz z uzasadnieniem organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz ponownie przekazuje dwa egzemplarze protokołu do podpisu.
 13. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni wyjaśnienia w tej sprawie i odsyłając nie podpisane dwa egzemplarze protokołu.
 14. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący dokonuje zapisuw protokole.
 15. Odmowa, o której mowa w ust. 14 nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
 16. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, starosta kieruje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę pisemne zalecenia pokontrolne.
 17. O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag w nim zawartych, kontrolowany zobowiązany jest zawiadomić kontrolującego, w terminie określonym w protokole.
 18. W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu, organ prowadzący podpisuje protokół i przesyła jeden egzemplarz do starosty w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 21 maja 2013 r. poz. 2075).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku ze zmianą zapisów ustawy o systemie oświaty, konieczna jest aktualizacja zasad przyznawania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Powiat Gryfiński.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących dotowania powyższych podmiotów należy doprecyzowanie uregulowań dotychczasowych zapisów dotyczących dotowania jednostek niepublicznych.

Uchwała została uaktualniona i dostosowana do aktualnego stanu prawnego. Katalog podmiotów, które mogą otrzymywać dotację z budżetu powiatu został zaktualizowany. Uszczegółowiono zapisy dotyczące dotowania domu wczasów dziecięcych, zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 3aa ustawy o systemie oświaty, doprecyzowano zapisy dotyczące zakresu i trybu kontroli.

W związku z tym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały, w proponowanym brzmieniu.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-06-27 14:46:59
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 14:46:59

Strona odwiedzona 317 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.