Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/207/2017 z dnia 2017-09-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 357 291,88 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 307 291,88 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 50 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza siędochody budżetu powiatu o kwotę 476 370,11 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 5 147,26 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 471 222,85 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 626 222,34 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 349 409,32 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 276 813,02 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 745 300,57 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 102 153,78 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 643 146,79 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zwiększa się o 2 549,34 zł plan dochodów budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w związku z wpływem płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Od praktyki do pracy 2".
 2. Zmniejsza się o 16 281,50 zł plan dochodów budżetu powiatu w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu refundacji kosztów realizacji operacji: "Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. Zwiększa się o 50 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Mieszkowice, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)".
 4. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się o 169 800,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
 5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 4 176,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z realizacją projektów w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
 6. Zwiększa się o 130 000,00 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę, w tym samym dziale i rozdziale plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się o 450,00 zł plan dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, z tytułu opłat i kosztów sądowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, w paragrafie 0830 Wpływy z usług oraz zwiększa się o 316,54 zł plan dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków na zakupione przez szkołę materiały do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 8. Zmniejsza się o 100 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia, przeznaczonej na dofinansowanie zadania "Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)".
 9. Zmniejsza się o 4 697,26 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Europejska jakość w kształceniu zawodowym".
 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na realizację projektu "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej". Zmniejsza się o 354 941,35 zł plan dochodów, z tytułu dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwiększa się o 26 813,02 zł plan wydatków finansowanych środkami EFRR, zmniejsza się o 329 414,63 zł plan wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu, jednocześnie zwiększa się o 200 000,00 zł wkład własny do projektu, finansowany środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 11. Zmniejsza się o 200 000,00 zł plan wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadania "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w DPS w Nowym Czarnowie".
 12. Zmniejsza się 96 056,52 plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność.
 13. Uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 43 716,78 zł.
 14. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zmniejsza się o 1 400,00 zł plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego w ramach współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok z zakresu kultury fizycznej pn. Narodowy Bieg Niepodległości.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-09-22 11:24:40
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-22 11:24:40

Strona odwiedzona 284 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.