Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/221/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 498 785,78 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 392 124,20 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 106 661,58 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza siędochody budżetu powiatu o kwotę 1 979 754,68 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 162 987,80 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 1 816 766,88 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 602 023,42 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 477 532,27 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 124 491,15 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 082 992,32 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 308 132,33 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 1 774 859,99 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zwiększa się o 30 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dziale 754-Bezpieczeństo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Gryfino i Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatem Gryfińskim i Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, w sprawie przekazania przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na remont placu przy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
 2. Zwiększa się o 106 058,55 zł plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w związku z dofinansowaniem przez PFRON zadań w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III. Środki w kwocie 80 000,00 zł zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki w kwocie 24 491,15 zł zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Gminy Gryfino na wymianę posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Środki w kwocie 1 567,40 zł na obsługę programu planuje się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 3. Zwiększa się o 121 212,86 zł plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu "Struggle Against Violent Extremins" w ramach programu Erasmus+.
 4. Zwiększa się o 800,00 zł plan dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w związku z realizacją w ramach współpracy polsko - niemieckiej projektu "Sprytne ręce są sprawniejsze".
 5. Zwiększa się o 100 000,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z tytułu odpłatności pensjonariuszy i zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, które zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.
 6. Zwiększa się o 40 447,49 zł plan dochodów budżetu powiatu z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe.
 7. Zmniejsza się o 96 766,88 zł plan dochodów budżetu powiatu z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Jednocześnie zmniejsza się o 174 487,80 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na realizację ww. zadania, w tym na podatek VAT o kwotę 32 627,81 zł.
 8. Zmniejsza się o 680 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego: Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie. Jednocześnie zmniejsza się o 800 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na realizację ww. zadania, w tym na wkład własny o kwotę 120 000,00 zł.
 9. Zmniejsza się o 680 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie -termomodernizacja budynku internatu. Jednocześnie zmniejsza się o 793 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na realizację ww. zadania, w tym na wkład własny o kwotę 113 000,00 zł.
 10. Zmniejsza się o 40 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu z tytułu dofinansowania z budżetu Gminy Moryń zadania inwestycyjnego: Roboty drogowe w gminie Moryń (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni). Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na realizację ww. zadania.
 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W związku z wypracowaniem dochodów ponad plan, zwiększa się plan dochodów w dziale 600-Transport i łączność o kwotę 3 059,98 zł, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 767,80 zł, w dziale 750-Administracja publiczna o kwotę 6 919,39 zł, w dziale 851-Ochrona zdrowia o kwotę 29 011,20 zł, w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 6 360,00 zł i w dziale 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 31 729,96 zł. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o 320 000,00 zł, z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o 43 796,28 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 60 000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia o 8 000,00 zł oraz z tytułu opłat geodezyjnych o 30 941,52 zł.
 12. Zwiększa się o 168,55 zł plan dochodów budZetu powiatu w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60095 Pozostała działalność, z tytuły dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 13. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na realizację projektu Aktywna integracja w powiecie gryfińskim. Zwiększa się o 20 250,00 zł plan dochodów finansowanych z budżetu środków europejskich, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów finansowanych dotacją celową z budżetu krajowego.
 14. Zwiększa się o 20 000,00 zł plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 15. Zwiększa się o 48 000,00 zł plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 16. Zmniejsza się o 140 000,00 zł plan wydatków na obsługę długu.
 17. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
  • zmniejsza się o 5 000,00 zł plan wydatków w dziale 630-Turystyka, o 25 000,00 zł w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o 18 000,00 zł w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, o 20 000,00 zł w dziale 851-Ochrona zdrowia,
  • zwiększa się o 38 000,00 zł plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna oraz o 30 000,00 zł w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 18. Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Zmniejsza się o 36 563,00 zł plan wydatków w dziale 854-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 19. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmniejsza się o 30 941,52 zł plan wydatków w dziale 855-Rodzina, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna o 28 877,34 zł i w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2 064,18 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-10-30 14:25:48
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 14:25:48

Strona odwiedzona 167 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.