Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/246/2018 z dnia 2018-01-31

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
  1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
  2. ustawie Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
  3. szkole - należy przez to rozumieć należącą do systemu oświaty szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, która zgodnie z przepisami ustawy otrzymuje dotację z budżetu powiatu i jest wpisana do ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego;
  4. placówce - rozumie się przez to placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wpisane do ewidencji, o której mowa w pkt 3;
  5. dotacji - należy przez to rozumieć udzielana z budżetu Powiatu Gryfińskiego, na zasadach określonych w ustawie i niniejszej uchwale dotację podmiotowa, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkół i placówek niepublicznych w zakresie, o którym mowa w art. 35 ustawy;
  6. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzącą placówkę lub szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej;
  7. uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza szkół dla dorosłych, wychowanka ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  8. powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Gryfiński.

Rozdział 2.
Udzielanie dotacji

§ 2.

 1. Dotacja, o której mowa w art. 15, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 i art. 30 ustawy, udzielana jest na okres roku budżetowego na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę, złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji do Zarządu Powiatu w Gryfinie według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały, odrębnie dla każdego typu szkoły i placówki.
 2. Dotacja, o której mowa w art. 31 ustawy, udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę, złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji do Zarządu Powiatu w Gryfinie według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do uchwały. Organ prowadzący dokumentuje uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, albo placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe, składa w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień tego miesiąca, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, składa w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień tego miesiąca, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Osoba prowadząca niepubliczny dom wczasów dziecięcych składa informację o liczbie wychowanków, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Informacja przekazywana jest do Zarządu Powiatu w Gryfinie w terminach:
  1. za styczeń do dnia 14 stycznia, wg faktycznej liczby wychowanków na dzień 10 tego miesiąca obliczonej zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 29 ust. 2 ustawy oraz planowanej wg zgłoszonych rezerwacji noclegów liczby wychowanków do końca tego miesiąca;
  2. za miesiące od lutego do listopada do dnia 24 każdego miesiąca, wg faktycznej liczby wychowanków na dzień 20 danego miesiąca obliczonej zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 29 ust. 2 ustawy oraz planowanej wg zgłoszonych rezerwacji noclegów liczby wychowanków do końca tego miesiąca;
  3. za grudzień do dnia 10 grudnia, wg stanu wychowanków za grudzień, na dzień rozpoczęcia turnusu oraz planowanej wg zgłoszonych rezerwacji noclegów liczby wychowanków do końca tego miesiąca.
 4. W przypadku, gdy po zakończeniu miesiąca liczba wychowanków domu wczasów dziecięcych będzie inna, niż wykazana w informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, organ prowadzący dom wczasów dziecięcych, do 5 dnia następnego miesiąca złoży korektę tej informacji zgodnie z faktyczną liczbą wychowanków przyjętych do domu wczasów dziecięcych w miesiącu, którego dotyczy.
 5. W przypadku, gdy faktyczna liczba wychowanków domu wczasów dziecięcych wykazana w korekcie informacji, o której mowa w ust. 4 będzie wyższa, niż liczba wychowanków wykazana w informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, organ dotujący dokona dopłaty dotacji na rachunek bankowy placówki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania korekty informacji.
 6. W przypadku, gdy faktyczna liczba wychowanków domu wczasów dziecięcych wykazana w korekcie informacji, o której mowa w ust. 4 będzie niższa, niż liczba wychowanków wykazana w informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, organ prowadzący zwróci nadwyżkę dotacji na rachunek bankowy organu dotującego w ciągu 15 dni od dnia złożenia korekty informacji.

§ 4.

 1. Liceom ogólnokształcącym dla dorosłych i szkołom policealnym niebędącym szkołami specjalnymi, dotacja o której mowa w art. 25 ust. 5 ustawy wypłacana jest jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez organ prowadzący tę szkołę zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę wraz z informacją:
  1. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały - dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości,
  2. wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 9 do uchwały - dla uczniów szkoły policealnej, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

§ 5. Informacja o kwocie dotacji należnej w roku budżetowym na jednego ucznia szkoły i placówki danego typu oraz jej aktualizacja, publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Rozdział 3.
Rozliczanie dotacji

§ 6.

 1. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków wskazanych w art. 35 ust. 1 ustawy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 35 ust. 2-5.
 2. Środki otrzymane z dotacji szkoła lub placówka zobowiązana jest wydatkować do 31 grudnia danego roku budżetowego.
 3. Środki z dotacji niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 1 szkoła lub placówka zobowiązana jest zwrócić do dnia 31 stycznia następnego roku.
 4. W przypadku niedokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 Starosta wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami, określonymi jak dla zaległości podatkowych.
 5. Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla szkoły lub placówki podlega rozliczeniu poprzez:
  1. złożenie przez organ prowadzący szkołę lub placówkę do Zarządu Powiatu w Gryfinie sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały, składanego do 20 stycznia następnego roku;
  2. ustalenie na podstawie danych w sprawozdaniu, przypadającej na rzecz powiatu należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.
 6. Organ prowadzący szkołę lub placówkę składa korektę sprawozdania, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 w terminie 5 dni od przekazania przez organ dotujący wezwania do złożenia korekty w systemie teleinformatycznym na adres mailowy wskazany przez organ prowadzący w załączniku nr 4 do uchwały.
 7. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki, utracenia uprawnień szkoły publicznej lub zmiany osoby prowadzącej tę szkołę lub placówkę w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, rozliczenie otrzymanej części dotacji podlega przekazaniu Zarządowi Powiatu w Gryfinie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.

§ 7.

 1. Szkoła lub placówka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z dotacji.
 2. Każdy z dowodów księgowych potwierdzających poniesione (zapłacone) wydatki musi zawierać:
  1. sporządzony w sposób trwały opis: "Wydatek w wysokości ... sfinansowany z dotacji udzielonej przez Powiat Gryfiński";
  2. informację, jakie było przeznaczenie tego wydatku;
  3. określenie daty, w którym roku wydatek został poniesiony (zapłacony);
  4. w przypadku dotacji przekazanej na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na uczniów oddziałów integracyjnych opis wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego sfinansowanych z dotacji, zgodnie z art. 35 ust. 4 i ust. 5 ustawy;
  5. numer pozycji z zestawienia wydatków bieżących z rozliczenia dotacji, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

Rozdział 4.
Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 8.

 1. Szkoła lub placówka, która otrzymała dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, podlega kontroli w zakresie prawidłowości pobrania dotacji oraz jej wykorzystania zgodnie z art. 35 ustawy, a także prawidłowości potwierdzenia uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przez uczniów ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach w odniesieniu do szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
 2. W celu sprawdzenia prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu w Gryfinie do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 (zwane dalej kontrolującymi) mają prawo wstępu do pomieszczeń szkoły i placówki oraz prawo wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - dodatkowo wglądu do list obecności, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, celem ich weryfikacji.
 3. Kontrola dokumentacji finansowej obejmuje badanie dokumentów finansowych sporządzonych w związku z prowadzeniem przez organ prowadzący szkoły lub placówki, w tym dokumentów, które odzwierciedlają poczynione przez organ wydatki na cele wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy.
 4. W przypadku niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe, kontrola dokumentacji z przebiegu nauczania odbywać się będzie także z uwzględnieniem obowiązków, o jakich mowa w § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872 ze zm.).
 5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez kontrolujących jest imienne upoważnienie udzielone przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, określające:
  1. imiona i nazwiska kontrolujących, w tym wskazanie przewodniczącego zespołu;
  2. nazwę jednostki kontrolowanej oraz organu prowadzącego tę jednostkę;
  3. zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
  4. termin i miejsce przeprowadzenia kontroli.
 6. Upoważnienie jest załączane do dokumentacji kontrolnej.
 7. O przeprowadzeniu kontroli Starosta Gryfiński powiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę co najmniej 14 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.
 8. W ramach dokumentacji okazywanej przez szkołę lub placówkę, kontrolujący maja prawo żądać okazania stosownych dokumentów w oryginale oraz żądać wydania kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, mogą również żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych. Dotyczy to także okazania (wydania kopii) źródłowych dokumentów obejmujących listę uczniów posiadanych w zasobach szkoły lub placówki.
 9. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach protokół, który po podpisaniu przez kontrolujących, przekazywany jest za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.
 10. Organ prowadzący może zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu zastrzeżenia co do treści zawartych w protokole.
 11. Zastrzeżenia do protokołu wraz z dwoma egzemplarzami nie podpisanego protokołu, organ przesyła do Starosty Gryfińskiego celem rozpatrzenia przez kontrolujących.
 12. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie, o którym mowa w ust. 10 nie będą rozpatrywane.
 13. Kontrolujący rozpatrują zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
 14. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część protokołu, której dotyczy zastrzeżenie, a następnie przesyłają za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego poprawiony protokół ponownie do podpisu organowi prowadzącemu.
 15. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń do protokołu w całości lub w części przez kontrolujących, Starosta Gryfiński zawiadamia o tym fakcie wraz z uzasadnieniem organ prowadzący oraz ponownie przekazuje 2 egzemplarze protokołu do podpisu.
 16. Organ prowadzący w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu wysyła podpisany jeden egzemplarz protokołu Staroście Gryfińskiemu.
 17. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i zgłoszenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący dokonuje odpowiedniego zapisu w protokole. Nie wstrzymuje to wydania ustaleń pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
 18. Wyniki kontroli wskazujące na nieprawidłowości w poborze lub w wydatkowaniu dotacji są podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot dotacji w całości lub w części.
 19. W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu organ prowadzący podpisuje protokół i przesyła jeden egzemplarz do Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 11.

 1. Traci moc uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 3 lipca 2017 r. poz. 2922).
 2. Do rozliczenia dotacji za rok 2017 stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 12. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Wojewódzkim Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r., za wyjątkiem:

 1. przepis § 2 ust. 1 uchwały w zakresie dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy stosuje się po raz pierwszy do dotacji udzielonej na rok 2019;
 2. § 3ust. 3 pkt 1 uchwały stosuje się po raz pierwszy od 2019 roku;
 3. art. 35 ust. 4-5 ustawy wskazany w §6 ust. 1 uchwały stosuje się do dotacji udzielonych od 2019 roku;
 4. § 7 ust. 2 pkt 4 uchwały stosuje się do dotacji udzielonych od 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) powoduje utratę mocy dotychczasowych zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) dotyczących trybu udzielania i rozliczania przedmiotowych dotacji.

W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie uchwały na podstawie nowych przepisów i wyeliminowanie z obiegu prawnego dotychczas obowiązującej uchwały Nr XXX/197/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 3 lipca 2017 r. poz. 2922).

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2018-02-02 14:02:11
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 14:02:11

Strona odwiedzona 308 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.