Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/216/2021 z dnia 2021-06-24

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-wym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815; z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338; z 2021 r. poz. 802, 868 i 1047) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, umożliwiających wykorzystanie wód na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi (zwanych dalej "Jednostkami") na wodach Jeziora Strzeszowskiego, położonego na terenie Gminy Trzcińsko - Zdrój, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania Jednostek spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 807), w godzinach od 11.00 do 18.00:
  1. w odległości co najmniej 50 m od linii brzegowej jeziora,
  2. w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegowej jeziora, jeżeli użycie Jednostki następuje wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przemieszczenia się na obszar, o którym mowa w pkt 1.
 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy Jednostek, których użycie jest konieczne do realizacji celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Rada Powiatu posiada kompetencje do ograniczenia bądź zakazania użytkowania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konie-czne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Ograniczenia te nie mogą jednak dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych (art.116 ust. 4 ustawy POŚ).

W przedmiotowej sprawie, jak wynika ze zgromadzonego materiału, teren wokół jeziora stanowią obszary które widnieją jako: turystyka i rekreacja oraz użytki zielone znajdujące się w strefie rozwoju turystyki i rekreacji. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenów, które znajdują się w pobliżu jezior zakłada się tworzenie "obszarów ciszy". Rozwój ruchu turystycznego stwarza potrzebę zapewnienia racjonalnych warunków wypoczynku. Ze względu na duże zainteresowanie wypoczynkiem w okolicy jeziora konieczność zachowania ciszy i spokoju w godzinach porannych i wieczornych powinna przeważać nad możliwością korzystania ze sprzętu motorowodnego wyposażonego w silnik spalinowy.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wydane na podstawie art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska, w załączniku nr 1, określa dopuszczalne poziomy hałasu. Dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych dla pory dnia poziom dopuszczalny wynosi 55 dB, a dla pory nocy 45 dB. Zastrzeżona w uchwale odległość używania łodzi od linii brzegowej powoduje korektę poziomu hałasu.

Przepisy wprowadzające zakaz w używaniu jednostek pływających z napędem spalinowym, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 uchwały, stanowią próbę pogodzenia interesów wszystkich osób korzystających z wód w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Wprowadzony zakaz nie wyklucza używania sprzętu motorowodnego wyposażonego w silniki elektryczne lub gazowe.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-06-28 13:37:24
data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 13:37:24

Strona odwiedzona 237 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.