Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/221/2021 z dnia 2021-08-26

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXVI/186/2021 z dnia 25.03.2021 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 12a, art. 13 i art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a - d, pkt 8, pkt 9, pkt 9a i pkt 9c oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 573) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 926; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1275) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu nr XXVI/186/2021 z dnia 25.03.2021 r w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Na zadaniu "zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" pozostały środki niewykorzystane - w kwocie 12.780,00 zł,

Na zadanie pn. zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert dla 3 podmiotów udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 87.220,00 zł. - tyle ile te podmioty wnioskowały. W związku z powyższym pozostałą kwotę na tym zadaniu w wysokości 12.780,00 zł proponuje się przenieść na zadanie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Środki finansowe zaplanowane na tym zadaniu są niewystarczające w stosunku do ilości składanych wniosków. Na chwilę obecną na 71 złożonych wniosków bez przyznanego dofinansowania pozostaje jeszcze 14 wniosków.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-08-31 08:22:09
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-31 08:22:09

Strona odwiedzona 208 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.