Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/229/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179 poz. 1845) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała dotyczy nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówek jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

 1. odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,
 2. wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach programowo najwyższych,
 3. różnej ilości godzin zajęć w semestrach, wynikającej z planu nauczania.
§ 2
 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z programów nauczania lub organizacji pracy placówek w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zmniejszonego lub zwiększonego), aby średni tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
 2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 obowiązkowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresie realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1¼ etatu.
 3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 3
 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w § 2 ust. 1.
 2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
§ 4

Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niewymienionych w § 1, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.

§ 5

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym okresie godziny ponadwymiarowe.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Traci moc uchwała Nr 27/99 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) należy do kompetencji Rady Powiatu zgodnie z art. 91d w/w ustawy.

data opublikowania: 2004-11-25 08:51:24
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 08:51:24

Strona odwiedzona 1099 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.