Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/231/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179 poz. 1845) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach pedagogicznych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych według następujących norm:

  Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
  1. Pedagodzy i psycholodzy szkół i placówek 22
  2. Logopedzi w szkołach i placówkach 20
  3. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim 18


 2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć również zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 2

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby godzin zajęć realizowanych przez tego nauczyciela. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
Przykłady obliczeń zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc uchwała nr 29/ 99 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, wychowawców świetlic szkół specjalnych i innych nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) należy do kompetencji Rady Powiatu zgodnie z art. 91d w/w ustawy.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-11-25 09:24:16
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 09:24:16

Strona odwiedzona 1039 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.