Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/235/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizacje zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale z budżetu powiatu mogą być udzielane dotacje organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi" (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami).
 2. Zakres zadań, na które może być udzielana dotacja podmiotom uprawnionym:
  1. prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym,
  2. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych o zasięgu ponadgminnym,
  3. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej o zasięgu ponadgminnym.
§ 2
 1. Wysokość środków na realizację zadań, o których mowa w § 1 określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.
 2. Umowę o realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej zawiera się na czas określony, uzależniony od rodzaju zadania, nie dłuższy niż 5 lat.
§ 3
 1. Zarząd Powiatu określa zakres zadań na dany rok budżetowy, które zlecane będą w danym roku podmiotom uprawnionym.
 2. Zarząd Powiatu ogłasza konkurs ofert, określając zakres zadań - które będą zlecone podmiotom uprawnionym, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu powiatu, oraz termin składania ofert.
§ 4
 1. Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez ubiegającego się o realizację zadania. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Oferty, o których mowa w ust. 1, winny być złożone w następujących terminach:
  1. do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy - dla zadań przewidywanych do realizacji w następnym roku budżetowym,
  2. do 31 marca roku budżetowego - dla zadań przewidywanych do realizacji w II półroczu roku budżetowego.
 3. Oferta, o której mowa w ust. 2 winna zawierać w szczególności:
  1. szczegółowe dane o ubiegającym się o realizację zadania, w tym informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu,
  2. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
  3. informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
  4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie kwoty oczekiwanej z budżetu powiatu wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych źródeł finansowania zadania,
  5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizacje zadania,
  6. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł,
  7. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  8. inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie,
  9. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
  10. ocenę oferty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 4. Zarząd Powiatu może uzależnić rozpatrzenie ofert od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
 5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad oferty, Zarząd Powiatu wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Oferta, która nie została uzupełniona nie jest rozpatrywana.
§ 5
 1. Przy rozpatrywaniu ofert o realizację zadania Zarząd Powiatu uwzględnia w szczególności:
  1. znaczenie zadania dla realizowanych przez powiat zadań,
  2. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
  3. uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować to zadanie,
  4. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel dotacji,
  5. dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
  6. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
  7. uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 2. W przypadku złożenia ofert przez kilku wnioskodawców Zarząd Powiatu dokonuje wstępnego wyboru najkorzystniejszych ofert wykonania zadania w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zarząd Powiatu może powołać zespół opiniujący oferty w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty.
 4. Zarząd Powiatu ma prawo dokonania wyboru wykonawcy zadania w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.
 5. Z czynności dotyczących dokonania wstępnego wyboru ofert Zarząd Powiatu sporządza protokół.
§ 6
 1. Propozycje Zarządu Powiatu dotyczące wysokości dotacji na poszczególne zadania podlegają zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Powiatu.
 2. Oferty pozytywnie zaopiniowane stanowią podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu.
 3. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotom ubiegającym się o realizację zadań powiatu jest jawne.
§ 7
 1. Po podjęciu uchwały budżetowej lub po dokonaniu zmian budżetu Zarząd Powiatu publikuje w sposób zwyczajowo przyjęty, zadania i kwoty dotacji ustalone w budżecie powiatu na ich realizację przez podmioty uprawnione.
 2. Zarząd Powiatu powiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o zadaniach i kwotach dotacji na ich realizację ustalonych w budżecie.
§ 8
 1. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizację jest zaplanowanie wydatku w budżecie powiatu, a następnie zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym.
 2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, uzależniony od rodzaju zleconego zadania nie dłuższy niż 5 lat.
 3. Podmiot otrzymujący dotację prowadzi dokumentację i ewidencję zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
 4. Dowody dotyczące poniesionych kosztów związanych z realizacją dodatkowego zadania pozostają w aktach podmiotu otrzymującego dotację.
 5. W treści umowy uwzględnia się postanowienia art. 33 ustawy o pomocy społecznej, a także niniejszej uchwały.
§ 9
 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
 2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 35 ustawy o pomocy społecznej z realizacji zadania dofinansowanego lub sfinansowanego dotacją w szczególności winno zawierać:
  1. zestawienie poniesionych kosztów wynikających z faktur, rachunków itp.,
  2. opis zrealizowanego zadania.
 4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie określonym w ust. 2, nie później jednak niż do końca roku budżetowego.
 5. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na inne cele niż określone w umowie.
§ 10
 1. Zarząd Powiatu dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania.
 2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu.
 3. Zakres kontroli określony w art. 34 ustawy o pomocy społecznej w szczególności obejmuje:
  1. wykonanie zadania zgodnie z umową,
  2. udokumentowanie zrealizowanego zadania,
  3. przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu powiatu.
 4. Z czynności kontrolnych sporządza się informację.
 5. Na podstawie informacji Zarząd Powiatu - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji - kieruje do zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 6. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu powiatu w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w razie niedotrzymania terminu.
 7. Wykorzystanie dotacji niezgodne z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.
§ 11
 1. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek wskazany w umowie.
 2. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.
 3. Dopuszcza się przekazywanie dotacji w ratach lub zaliczkowo, w zależności od rodzaju i specyfikacji realizowanego zadania.
§ 12

Zarząd Powiatu uwzględniając postanowienia niniejszej uchwały przyjmuje jednolite formularze oferty, umowy i sprawozdania, o których mowa odpowiednio w § 4, § 8 i § 9 uchwały, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. (Dz. U z 2003r.Nr 193, poz. 1891).

§ 13

Zarząd Powiatu przedstawia - w informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu - dane o realizacji zadań, na które udzielono dotacji z budżetu powiatu.

§ 14

Zarząd Powiatu publikuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom uprawnionym, łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2004-11-25 09:53:26
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 09:53:26

Strona odwiedzona 1186 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.