Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/283/2005 z dnia 2005-02-02

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na realizację programu "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej"

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 796, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ) oraz uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005r. Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005r. dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, § 2560 - Dotacja przedmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałanie Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej".

§ 2

Zobowiązuje się SPZZOZ w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 31 stycznia 2006 roku rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji według określonego wzoru będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Termin i sposób przekazania środków określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu, a SPZZOZ w Gryfinie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie realizuje zadania do których został zobowiązany uchwałą Nr XIX/228/2004 Rady Powiatu w Gryfinie , a które wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o finansowaniu opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Wśród zadań przypisanych "Zespołowi" powyższą uchwałą są zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Realizowany po raz kolejny program " Profilaktyka Uzależnień oraz Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej" ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkiego rodzaju używek.

Program adresowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego, realizowany jest w cyklu czteroletnim.

Stanowi on uzupełnienie zadania realizowanego przez szkoły, a wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226)

W roku 2005 planuje się zatrudnienie lekarza psychiatry specjalisty od uzależnień, i współfinansowanie poradni zdrowia psychicznego . Współfinansowanie tych zadań przez "Zespół" wychodzi nie tylko naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym, ale wpisuje się również w realizowany program "Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej", pozwala też na realizację ustawowych zadań powiatu.

Środki na realizację programu zabezpieczone zostały w budżecie Powiatu Gryfińskiego uchwałą Nr XX/246/2004 ustalającą budżet Powiatu na rok 2005r.

data opublikowania: 2005-02-08 09:01:03
data ostatniej aktualizacji: 2005-02-08 09:01:03

Strona odwiedzona 1107 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.