Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/284/2005 z dnia 2005-02-02

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 796, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ) oraz uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005r. Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005r. dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, § 2560 - Dotacja przedmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwotę 228.672 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności. Kwota dotacji wyszczególniona w ust.1 wykorzystana będzie wyłącznie na wskazany cel w terminie do 31 grudnia 2005r.

§ 2

Zobowiązuje się SPZZOZ w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 31 stycznia 2006 roku rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji według określonego wzoru będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Termin i sposób przekazania środków określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu, a SPZZOZ w Gryfinie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie

.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.UZASADNIENIE

Spłata zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie wobec wierzycieli cywilnoprawnych, przeprowadzona roku 2004 jest konsekwencją rozpoczętej w listopadzie 2002r. restrukturyzacji należności publicznoprawnych.

Zakończona w dniu 26 kwietnia 2004r restrukturyzacja należności publicznoprawnych. pozwoliła na umorzenie zobowiązań wobec:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 3.889.722,53 zł.
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 473.734,66 zł.
 • Urzędu Skarbowego - 337.148,40 zł.
 • Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - 8.815,85 zł.
  Razem 4.709.421,24 zł.

Koszty restrukturyzacji z tytułu opłat restrukturyzacyjnych i prolongacyjnych oraz z tytułu spłaty zobowiązań nie podlegających restrukturyzacji w kwocie 3.385.565,36 zł. w całości poniósł Powiat Gryfiński.

Od lipca 2004r. SPZZOZ w Gryfinie rozpoczął spłatę swoich zobowiązań, i konsekwentnie dzięki pomocy Powiatu wywiązuje się z zawartych porozumień z wierzycielami.

W dniu 29 września 2004r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XVII/ 223/2004 w sprawie emisji obligacji (na 6 mln zł.) Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, z przeznaczeniem przede wszystkim na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie z lat poprzednich.

Do końca 2004r. zgodnie z zawartymi porozumieniami spłacono zobowiązania wobec wierzycieli na kwotę 3.994.147,96 zł., w tym wobec:

 1. Byłych pracowników - 2.288.419,47 zł.
 2. Pozostałych wierzycieli - 1.705.419,49 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/256/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004r w harmonogramie dofinansowania SPZZOZ w Gryfinie, na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych wobec byłych pracowników oraz pozostałych wierzycieli na rok 2005 przeznaczono kwotę 2.731.328,00 zł.

Rada Powiatu uchwałą Nr XX/246/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok zabezpieczyła środki na spłatę zobowiązań SPZZOZ na rok bieżący.

Prowadzone są rozmowy z wierzycielami w celu zawierania nowych porozumień w sprawie dalszej spłaty zobowiązań "Zespołu" w roku 2005, i latach następnych.

W roku 2005 "Zespół" będzie zajmował się nie tylko się spłatą swoich zobowiązań, ale również w dalszym ciągu sprawami pracowniczymi, obsługując 3085 byłych i obecnych pracowniczych akt osobowych , wystawianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp 7), świadectw pracy , informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy( PIT.

Realizowane są zadania nałożone na "Zespół" uchwałą Nr XIX /228/2004 Rady Powiatu w Gryfinie, a wynikające z ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

W ramach przyznanych środków wydzielono kwoty niezbędne na współ finansowanie poradni zdrowia psychicznego i zatrudnienie lekarza psychiatry, specjalisty od uzależnień. Finansowanie tych zadań przez "Zespół" wychodzi nie tylko naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym, ale wpisuje się również w realizowany od roku program Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej, oraz pozwala na realizację zadań powiatu wynikających z następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2000r. Nr147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami)

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedstawionej powyżej uchwały jest w pełni uzasadnione.

data opublikowania: 2005-02-08 09:02:01
data ostatniej aktualizacji: 2005-02-08 09:02:01

Strona odwiedzona 986 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.