Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/289/2005 z dnia 2005-04-30

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w 2005 r.

Na podstawie art.12 ust. 1 oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane w roku 2005 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 130.000,00 zł, w tym:

 1. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych- 10.000,00 zł
 2. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 120.000,00 zł

Zadania realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

§ 2

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane w roku 2005 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 403.113,00 zł, w tym:

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 140.000,00 zł
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 15.475,00 zł
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 147.638,00 zł
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 100.000,00 zł

Zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje do realizacji niżej wymienione zobowiązania na kwotę 604.162,00 zł wynikające z zawartych umów wieloletnich, które finansowane będą w 2005 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:

 1. Zobowiązanie dotyczące dofinansowania działania istniejących warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 576,802,00 zł w tym:
  1. Warsztat Terapii Zajęciowej - Gryfino ul. Sprzymierzonych 11, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie - 308.522,00 zł,
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach - 268.280,00zł
 2. Zobowiązanie z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne według umów podpisanych do dnia 31.12.2002r - 27.360,00 zł
§ 4

Do wymagań jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie zadań, tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861, z 2002r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 1998r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych (Dz. U z 1998r. Nr 67, poz. 439).

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania zadań w terminie do 29 kwietnia 2006r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Podstawa prawna:
  • art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
  • "Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1,
  • art.48 ust.1 pkt.1 w/w ustawy:
   "Środki Funduszu są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu: samorządom (…) powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy".
 2. Wysokość środków PFRON przypadających według algorytmu w 2005r. na realizacje zadań stanowi kwota 1.137.275,00 zł w tym na zobowiązania - 604.162,00 zł.

§ 1 - Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

 • pkt. 2. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych - 10.000,00 zł
 • pkt. 5. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 120.000,00 zł.

§ 2 - Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 • pkt. 1 - Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 140.000,00 zł W okresie do 20 lutego 2005r. wpłynęło 46 wniosków na łączną kwotę 31.576,00 zł W roku ubiegłym po zwiększeniach planu wydatkowano kwotę 142.360,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 299 osób.
 • pkt 2. - Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 15.475 zł W roku ubiegłym zrealizowano 3 wnioski na kwotę 6.400,00 zł. Do dnia 20 lutego 2005r. wpłynęło 5 wniosków na kwotę 12.000,00 zł.
 • pkt 3 - Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 147.638,00 zł Do dnia 20 lutego 2005r. wpłynęło 27 wniosków na kwotę 155.686,00 zł w tym:
  • Likwidacja barier architektonicznych 12 wniosków na kwotę 105.088,00zł
  • Likwidacja barier w komunikowaniu się 11 wniosków na kwotę 35.399,00 zł
  • Likwidacja barier technicznych 4 wnioski na kwotę 15.199,00 zł
   W roku ubiegłym:
  • liczba złożonych wniosków: 73
  • liczba zrealizowanych wniosków 23
  • kwota wydatkowanych środków finansowych 156.923,00 zł.
 • pkt 4 - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - 100.000,00 zł W roku ubiegłym z pomocy skorzystało 599 osób na łączną kwotę 150.509,00zł. Do dnia 20.02.2005r. wpłynęły 22 wnioski na kwotę 4.594,80 zł.
 • pkt 5 - Dofinansowanie do działania warsztatów terapii zajęciowej.
  • Na teranie naszego powiatu działają dwa warsztaty terapii zajęciowej.
  • WTZ w Gryfinie do którego uczęszczają 23 osoby niepełnosprawne,
  • WTZ w Goszkowie utworzony w grudniu 2004r., do którego uczęszcza 20 osób niepełnosprawnych.
  • Zgodnie z algorytmem przyznanych środków finansowych koszt roczny pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 13.414,00 zł.
  • W WTZ ogółem uczestniczą 43 osoby niepełnosprawne.
  • Zaplanowane środki finansowe stanowią iloczyn uczestników WTZ razy roczny koszt pobytu: 43 x 13.414,00 zł = 576.802,00 zł.

§ 3 - Zobowiązania wynikające z zawartych umów wieloletnich, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • pkt. 1 - Zobowiązania dotyczące dofinansowania działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie - 308.522,00 zł
 • pkt. 2 - Zobowiązania dotyczące dofinansowania działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie - 268.280,00 zł
 • pkt. 3 - Zobowiązania z tytuły zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne według umów podpisanych do dnia 31.12.2002r. - 27.360,00 zł. wg. tabeli
Pracodawca któremu refundowane jest wynagrodzenie za zatrudnioną osobę niepełnosprawną Liczba osób niepełnosprawnych za które refundowane jest wynagrodzenie Kwota przypadająca do refundacji w roku 2005
"Prewent S.C. Sprzęt Ppoż i BHP Mirosław Kiełczewski i spółka" ul. Słowiańska 1a,74-100 Gryfino 2 10.944,00 zł
"Foto - Video" Strzelczyk Stanisław ul. Krasińskiego 82u/6 74-101 Gryfino 1 5.472,00 zł
Dom Pomocy Społecznej Al. Róż 1 Trzcińsko - Zdrój 1 5.472,00 zł
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Rów 27a 74-312 Golenice 1 5.472,00 zł
OGÓŁEM: x 27.360,00 zł

data opublikowania: 2005-05-11 09:59:00
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 09:59:00

Strona odwiedzona 1117 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.