Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/321/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 124.320,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.200,00 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4.200,00 zł
   • dział 852 -Pomoc społeczna -26.628,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 14.200,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.428,00 zł
   • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 93.492,00 zł
   • rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów - 93.492,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 135.497,48zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 -Administracja publiczna - 22.805,36 zł
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 22.805,36 zł
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 9.200,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9.200,00 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 103.492,12 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10.000,00 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 0,12 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 93.492,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 309.920,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 77.000,00 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 77.000,00 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.200,00 zł
   • rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4.200,00 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 50.000,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 50.000,00 zł
   • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 93.492,00 zł
   • rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów - 93.492,00 zł
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 85.228,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5.000,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.428,00 zł
   • rozdział 85204 -Rodziny zastępcze - 67.800,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 321.097,48 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 22.805,36 zł
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 22.805,36 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 153.492,12 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -10.000,00 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 50.000,00 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 0,12 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 93.492,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
   • dział 600 - Transport i łączność - 77.000,00 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 77.000,00 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 67.800 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 67.800,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Przekazaniem dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie darowizny w kwocie 4.200 zł od firmy Budimex Dromex S.A. oraz od Stacji Paliw - Król Elżbieta.
 2. Wnioskiem dyrektora Domu Dziecka w Binowie o zmianę klasyfikacji dochodów budżetowych. Zmiana na kwotę 4.200 zł dotyczy zmniejszenia § 0690 -Wpływy z różnych opłat, a zwiększenie § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowaczych. Dodatkowo zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 5.000 zł w związku z ponadplanowymi dochodami.
 3. Wnioskiem dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdrój o zmianę klasyfikacji dochodów budżetowych. Zmiana na kwotę 5.000 zł dotyczy zmniejszenia § 0690 -Wpływy z różnych opłat, a zwiększenie § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowaczych.
 4. Zmianą klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 93.492 zł przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla studentów z Powiatu Gryfińskiego. Dotychczasowy dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zastępuje się działem 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdziałem 80309 - Pomoc materialna dla studentów.
 5. W związku błędnym wprowadzeniem kwoty przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Gryfińskiego o 0,12 zł.
 6. Wnioskiem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zmniejszenie planu dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł w związku z brakiem możliwości wypracowania zaplanowanych dochodów z tytułu usług żywieniowych przez placówkę.
 7. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 12.428 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów w I kwartale 2005 r.,
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie o zmniejszenie planu dochodów i wydatków, z których finansowany jest projekt "Powiat Gryfiński - Powiat Uckermark. Możliwości i szanse". Na realizację projektu w 2005 roku przeznacza się kwotę o 22.805,36 zł mniejszą od planowanej.
 9. Wnioskiem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o zmianę przeznaczenia kwoty 77.000 zł. Kwota ta zaplanowana została jako dotacja przekazywana w 2005 r. dla gminy Chojna na utrzymanie czystości i zieleni na terenie miejscowości Chojna. W związku z tym, że nie zostało podpisane porozumienie na przekazywanie zadania, będzie ono wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg.
 10. Wnioskiem dyrektora ZSP w Mieszkowicach o zmianę między działami w planie finansowym jednostki o w kwotę 50.000 zł.
 11. Wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmniejszenie planu wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Gryfińskiego przebywających w innych powiatach o kwotę 67.800 zł.
  Na podstawie zawartych umów w roku 2005, wynika, że kwota zaplanowana w budżecie na rok 2005 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 67.800 zł. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie rodzin zastępczych z Powiatu Gryfińskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:57:32
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:57:32

Strona odwiedzona 1126 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.