Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/337/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 142, poz.1592 z 2000r./, art.68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000r./, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanych przez najemców, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych w następujących wysokościach:

 1. 60% przy sprzedaży lokali położonych na terenie miejskim, przy jednorazowej wpłacie ceny,
 2. 70% przy sprzedaży lokali położonych na terenie wiejskim, przy jednorazowej wpłacie ceny,
 3. 30% przy sprzedaży lokali bez względu na miejsce położenia, w przypadku sprzedaży na raty.
  1. sprzedaż ratalna może nastąpić maksymalnie na 10 rat,
  2. pierwsza rata wynosi 20% ceny, po zastosowaniu bonifikat, o których mowa w § 1 pkt 3, płatna do dnia zawarcia umowy notarialnej,
  3. rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej na dzień 2 stycznia roku, w którym dokonywana jest wpłata kolejnej raty rocznej,
  4. ustalone raty wraz z oprocentowaniem płatne są w terminie do 31 marca każdego roku.
§ 2

Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, tj. dokumentacji geodezyjnej, wyceny, kosztów umowy notarialnej i innych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

§ 3
 1. Nabywcom, którzy są jednocześnie właścicielami innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie przysługuje prawo do udzielenia bonifikat określonych w § 1.
 2. Nabywca może kupić z zasobów powiatu tylko jeden lokal mieszkalny z uwzględnieniem bonifikat określonych w § 1.
§ 4

Nabywca lokalu mieszkalnego, który przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia, zbył lub wykorzystał lokal mieszkalny niezgodnie z jego przeznaczeniem, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2000r. Nr XII/137/2000.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W roku 2000 Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XII/137/2000 w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu na terenie Powiatu Gryfińskiego, ustalając bonifikaty w wysokości:

 • 60% przy jednorazowej wpłacie ceny za lokal położony na terenie miejskim,
 • 70% przy jednorazowej wpłacie ceny za lokal położony na terenie wiejskim,
 • 30% przy systemie ratalnym,
  (kopia uchwały w załączeniu).

Zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Projekt nowej uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych zachowuje dotychczasową wysokość bonifikat, modyfikując jednocześnie zapisy poszczególnych paragrafów.

Bonifikaty zaproponowane w uchwale dotyczą nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych przez Radę Powiatu do sprzedaży.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

data opublikowania: 2005-08-24 09:26:00
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:26:00

Strona odwiedzona 1071 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.