Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/342/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie uchwalonym uchwałą Nr III/30/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następującą zmianę:

 1. po dziale VI dodaje się dział VIa w brzmieniu:
" DZIAŁ VIa
Zasady i tryb opracowywania regulaminów wewnętrznych wydziałów

§ 29a.1. Regulaminy wewnętrzne wydziałów określają szczegółową organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania i tryb pracy wydziałów oraz szczegółowy zakres czynności pracowników.
2.Projekty regulaminów wewnętrznych wydziałów opracowują ich Naczelnicy/Kierownicy zgodnie z przepisami prawa oraz z potrzebami merytorycznymi Starostwa.
3.Ustalenie regulaminów wewnętrznych lub ich zmiana następuje w drodze zarządzenia Starosty, na wniosek Naczelnika/Kierownika zaopiniowany przez Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz radcę prawnego.

§ 29b. Regulaminy wewnętrzne wydziałów winny zawierać:
1) postanowienia ogólne określające:

 1. nadzór i kontrolę nad działalnością wydziału,
 2. zasady kierowania wydziałem,
 3. podział zadań pomiędzy Naczelnikiem/Kierownikiem wydziału, a jego zastępcą (zastępcami),
 4. podstawowe obowiązki pracowników,
2) organizację wewnętrzną i obsadę osobową wydziału, a w tym:
 1. wykaz stanowisk pracy w wydziale,
 2. obsadę osobową poszczególnych stanowisk pracy,
3) merytoryczny zakres działania wydziału - przypisanie poszczególnym stanowiskom pracy w wydziale tych zadań wydziału, które zostały określone w dziale VI Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
4) szczegółowe zakresy czynności pracowników ustalane w postaci załączników do regulaminu wewnętrznego, zawierające:
 1. określenie podmiotu, którego zakres czynności dotyczy,
 2. określenie podległości służbowej,
 3. zakres obowiązków wynikających z art.100 Kodeksu pracy,
 4. zakres obowiązków wynikających z art.211 Kodeksu pracy,
 5. zakres obowiązków wynikających z regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
 6. zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy,
 7. zakres uprawnień,
 8. zakres odpowiedzialności,
 9. zastępstwa:
  • aktywne (zastępuje),
  • pasywne (jest zastępowany przez),
5) aprobata;
6) zastępstwa pracowników;
7) znakowanie akt (symbole stanowisk pracy);
8) schemat organizacyjny wydziału;
9) opis stanowiska pracy.

§ 29c.1.Regulamin wewnętrzny wydziału przechowuje Naczelnik/Kierownik
2.Naczelnik,Kierownik wydziału zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania regulaminu wewnętrznego i każdej jego zmiany do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 29d. Zbiór regulaminów wewnętrznych wydziałów prowadzi Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 29e. 1.Regulaminy wewnętrzne podlegają stałej aktualizacji, a w odniesieniu do zakresów czynności pracowników nowo przyjętych - najpóźniej w terminie 14 dni od ich zatrudnienia.
2. Zakres czynności każdorazowo ulega zmianie w przypadku nałożenia nowych zadań wynikających z przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań.".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Wprowadzenie niniejszych zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie ma na celu ujednolicenie formy regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych tutejszego urzędu i wynika z potrzeby określenia zasad i trybu ich opracowywania.

data opublikowania: 2005-08-24 09:39:52
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 09:39:52

Strona odwiedzona 938 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.