Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/359/2005 z dnia 2005-09-28

w sprawie: zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2002r. Nr 162 poz. 1568 z 2003r., Nr 102 poz. 1055 z 2004r.), oraz §2 Uchwały Nr IX/86 / 2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zadania priorytetowe do konstruowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Mając na uwadze pełną realizację zadań własnych oraz w miarę możliwości dofinansowanie wykonania innych zadań, Rada Powiatu przyjmuje następujące kierunki polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2006r.:

 1. W zakresie dochodów budżetowych:
  1. kontynuowanie intensyfikacji dochodów własnych powiatu.
  2. zwiększanie wpływów z najmu i dzierżawy majątku poprzez skuteczniejszą ich windykację,
  3. dążenie do zwiększenia wysokości dochodów własnych związanych z odpłatnością w sferze pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego i osoby zobowiązane do alimentacji,
  4. utrzymanie subwencji oświatowej na niemalejącym poziomie poprzez opracowanie oferty oświatowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  5. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych - funduszy strukturalnych i dotacji celowych
 2. W zakresie wydatków budżetowych:
  1. nie powiększanie kwoty długu publicznego, z wyjątkiem partycypacji z budżetu środków warunkujących otrzymanie środków zewnętrznych, funduszy strukturalnych i dotacji celowych,
  2. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych, w zakresie niezbędnym, na realizację zadań dotyczących poprawy stanu technicznego dróg powiatowych,
  3. ustalenie poziomu wydatków budżetowych na realizację zadań oświatowych zgodnie z zasadami podziału algorytmu subwencji oświatowej na jednego ucznia, poprzez realizację nadrzędnej zasady- "pieniądz idzie za uczniem". Dla jednostek organizacyjnych, których wydatki przekraczają algorytm subwencji oświatowej niezbędne jest przygotowanie rozwiązań systemowych,
  4. ustalenie wydatków na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w oparciu o nowe rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz standardy usług wraz z przygotowaniem rozwiązań systemowych dla zlecania zadań organizacjom pożytku publicznego ,
  5. ustalenie wydatków na funkcjonowanie domów dziecka w oparciu o nowe rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz standardy usług wraz z przygotowaniem rozwiązań systemowych dla zlecania zadań rodzinom zastępczym,
  6. ustalenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o realizowane zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i projekty finansowane z wydatków funduszy PFRON,
  7. ustalenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w oparciu o realizowane zadania i projekty,
  8. przygotowanie rozwiązań systemowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których powiat jest organem założycielskim wraz z wyliczeniem skutków finansowych tych rozwiązań,
  9. racjonalizacja wydatków budżetowych w zakresie gromadzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego ,
  10. ustalenie wydatków administracji publicznej- Starostwa Powiatowego w oparciu o realizowane zadania własne i zlecone. Racjonalizacja wydatków budżetowych na utrzymanie urzędu poprzez absorpcję funduszy unijnych na zwiększenie efektywności urzędu w komunikowaniu się ze społeczeństwem oraz instytucjami.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zgodnie z §2 Uchwały Nr IX/86 / 2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu do 30 września uchwala kierunki polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu powiatu na dany rok budżetowy.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-04 11:50:57
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-04 11:50:57

Strona odwiedzona 1143 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.