Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/362/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu".

Na podstawie art.6 ust. 1 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) i art.19 pkt. 10 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1486 i 1487), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2006r. na podstawie umowy nr 1/PCPR/DPS-Moryń/2005 z dnia 28 września 2005r. zleca się zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu", Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.

§ 2

Mienie będące dotychczas w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu zostanie przejęte na majątek Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i przekazane na podstawie umowy użyczenia, Zgromadzeniu, o którym mowa w §1 uchwały.

§ 3

Na realizację zadania określonego w § 1 Powiat Gryfiński przekaże:
Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie dotację w wysokości ustalonej w planie wydatków w budżecie Powiatu Gryfińskiego na dany rok budżetowy.

§ 4
 1. W 2006 roku na zadanie określone w § 1 dotacja zostanie ustalona uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r.
 2. Wysokość dotacji udzielanej Zgromadzeniu określana będzie corocznie w formie aneksu do zawartej umowy.
§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich osób.

Zgodnie z art.25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) - organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

 1. organizacjom pozarządowym prowadzącycm działaność z zakresu pomocy społecznej,
 2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (...) jeżeli ich cele statutowe obejmują działania z zakresu pomocy społecznej,
 3. Od roku 2005 umowy w sprawie zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym mogą być zawierane na czas określony tj. na okres do pięciu lat.
 • W dniu 26 lutego br. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 • W dniu 20 kwietnia br. Zarząd Powiatu ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w/w placówki.
 • Konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu wygrało Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek-Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, woj. Mazowieckie.
 • W dniu 28 września br. Powiat Gryfiński podpisał umowę z w/w Zgromadzeniem na realizację zadania.
 • Od dnia 1 stycznia 2006 r. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony będzie przez w/w podmiot.
 • W celu wykonia zadania powiat może zawierać umowy z innymi podmiortami.

data opublikowania: 2005-12-06 14:01:51
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 14:01:51

Strona odwiedzona 1049 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.