Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/363/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 18 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 31 grudnia 2005 r. likwiduje się:
  1. Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu ul. Rynkowa 27,
   • jako jednostkę organizacyjną Powiatu Gryfińskiego.

 2. Dalsze, nieprzerwane organizowanie, zapewnienie i prowadzenie usług o określonym standardzie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu zostanie zapewnione, zgodnie z umową nr 1/PCPR/DPS-Moryń/2005 z dnia 28 września 2005r., przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą przy ul. Klonowej 1, w Niegowie, woj. mazowieckie.
§ 2
 1. Zobowiązania wynikające ze stosunków pracy wobec pracowników Domu przejmie z dniem 1 stycznia 2006 r. w trybie art. 231 kodeksu pracy pracodawca, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały.
 2. Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2005r., wynikające z likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu, stają się zobowiązaniami budżetu powiatu.
 3. Mienie będące w użytkowaniu jednostki zostanie przejęte na majątek powiatu gryfińskiego i przekazane na podstawie umowy użyczenia oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą przy ul. Klonowej 1, w Niegowie, woj. mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację w drodze zlecenia, zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu".
 4. Jednostka organizacyjna powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, przekaże do zasobu archiwalnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, uporządkowaną dokumentację niearchiwalną o długotrwałym okresie przechowywania (B-25 i B-50).
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE
 • Zgodnie z art. 12 pkt 8 litera ,,i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 • Zgodnie z zapisem uchwały Nr 472/2004 Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2005r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym (…) Zarząd powiatu w dniu 26 lutego ogłosił otwarty konkurs ofert i wyłonił oferenta, któremu powiat zleci realizację zadania pod nazwą ,,Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 • Zgodnie z zapisem w umowie nr 1/PCPR/DPS-Moryń/2005 z dnia 28 września 2005r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą przy ul. Klonowej 1, w Niegowie, woj. mazowieckie, o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, termin realizacji zdania, o którym mowa w pkt 2 ustala się na okres od dnia 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2010r.
 • W związku ze zleceniem zadania - pn."Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Moryniu", Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą przy ul. Klonowej 1, w Niegowie woj. Mazowieckie - istnieje konieczność likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Moryniu jako jednostki organizacyjnej powiatu.

data opublikowania: 2005-12-06 14:11:03
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 14:11:03

Strona odwiedzona 1158 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.