Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/364/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 236/1 o pow. 208m2, 235/1 o pow. 152 m2, 133 o pow. 12.707m2, 210 o pow. 195m2, 232/1 o pow. 1.062m2, położonej w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz § 5 uchwały Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie na okres 5 lat w użyczenie, na rzecz Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, nieruchomość oznaczoną nr działek: 236/1 o pow. 208m2, 235/1 o pow. 152 m2, 133 o pow. 12.707m2, 210 o pow. 195m2, 232/1 o pow. 1.062m2, położoną w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

§ 2

Przekazanie nieruchomości nastąpi z dniem 1 stycznia 2006r. na podstawie umowy użyczenia oraz protokołu zdawczo - odbiorczego do tej umowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich osób.

Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym - do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

 1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (…),
 2. zzgodnie z art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich osób.

Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym - organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadnia:

 1. zorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność z zakresu pomocy społecznej,
 2. zosobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (…) jeżeli ich cele statutowe obejmują działania z zakresu pomocy społecznej.
 3. zOd roku 2005 umowy w sprawie zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym mogą być zawierane na czas określony tj. na okres do pięciu lat.

W dniu 26 lutego br. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. W dniu 20 kwietnia br. Zarząd Powiatu ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w/w placówki.

Na podstawie zawartej umowy nr 1/PCPR/DPS-Moryń/2005 z dnia 28 września 2005r., pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, woj. mazowieckie, o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu od dnia 1 stycznia 2006r. prowadzony będzie przez w/w podmiot, w budynkach dotychczasowego Domu. Istnieje więc konieczność wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na oddanie w/w podmiotowi, w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

data opublikowania: 2005-12-06 14:13:13
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 14:13:13

Strona odwiedzona 1114 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.