Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/370/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 332 o pow. 0,2438 ha, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Cedynia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej jako działka nr 332 o pow. 0,2438 ha, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiącej Plac Wolności.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie drogi publicznej.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 332 o pow. 0,2438 ha, położona w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, będąca w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, stanowi teren Placu Wolności wokół ratusza w centrum Cedyni.
Pismem z dnia 20.09.2005r. Burmistrz Cedyni wystąpił o przekazanie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz gminy. Dodać należy, że w/w nieruchomość była przedmiotem wcześniejszych wniosków gminy Cedynia. Mianowicie Burmistrz Cedyni pismem z dnia 10.09.2004r. zwrócił się do Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o przekazanie nieruchomości w drodze darowizny, z jednoczesnym pozbawieniem jej kategorii drogi powiatowej.
Rada Powiatu w Gryfinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, uchwałą Nr XXII/276/2005 z dnia 2 lutego 2005r. pozbawiła drogę kategorii drogi powiatowej, z dniem 1 stycznia 2006r.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
W celu pozbawienia przedmiotowej nieruchomości kategorii drogi powiatowej niezbędne jest, zatem podjęcie przez Radę Miejską w Cedyni uchwały w sprawie zaliczenia działki 332 do kategorii dróg gminnych. Do chwili obecnej taka uchwała nie została podjęta.
Dokonanie przeniesienia własności nieruchomości (darowizna) nie jest uzależnione od stosownej zmiany kategorii drogi, aczkolwiek winno być z nią powiązane. Mając powyższe na uwadze, należy jednak wyjaśnić, że w zaistniałym stanie nie ma przeszkód formalnoprawnych do dokonania darowizny nieruchomości. Darowizna będzie dokonana z przeznaczeniem na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, to jest utrzymywanie drogi publicznej. Biorąc jednak pod uwagę przepisy ustawy o drogach publicznych, a w szczególności przepis art. 21 ust. 1 zgodnie, z którym Zarząd Powiatu w Gryfinie wykonuje swoje obowiązki, jako zarządca dróg powiatowych, przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, konieczne wydaje się uregulowanie zasad zarządzania drogą do czasu zaliczenia jej do kategorii gminnej.
Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, zarządzanie drogami może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Z chwilą przyjęcia uchwały dotyczącej darowania nieruchomości, niezbędne będzie, zatem uregulowanie zaistniałej sytuacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, poprzez zawarcie stosownego porozumienia z Gminą Cedynia, jako przyszłym właścicielem nieruchomości.
Konieczne będzie także wprowadzenie stosownej zmiany w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXII/276/2005 z dnia 2 lutego 2005r. o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej - zastrzeżenia, że wchodzi ona w życie z dniem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

data opublikowania: 2005-12-07 10:10:42
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 10:10:42

Strona odwiedzona 1109 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.