Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/373/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Gryfińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się stypendium Starosty Gryfińskiego, którego celem jest promocja najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

§ 2

Szczegółowy tryb składania wniosków o udzielenie stypendium, o którym mowa w § 1, oraz zasady jego udzielania określa Regulamin przyznawania stypendium Starosty Gryfińskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Wzór wniosku dyrektora szkoły stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Na finansowanie stypendiów, określonych w § 1 w 2005 r. ustala się kwotę 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

§ 4

Stypendia mają charakter jednorazowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po ogłoszeniu, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2005 r.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Stypendia Starosty Gryfińskiego przyznane wybitnie zdolnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ma na celu ich promowanie, rozwój zainteresowań oraz motywację do dalszej samodzielnej i efektywnej pracy. Przyznawane najlepszym uczniom środki finansowe mogą też być dla innych dzieci bodźcem do większego wkładu w kształcenie i zaktywizowanie ich do działań na rzecz własnej szkoły, udziału w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych itp.
Wydział Edukacji w 2005 r. planuje przyznanie 18 jednorazowych stypendiów w kwocie 380 zł dla jednego ucznia.
Środki finansowe na wypłatę stypendiów zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2005 r. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Środki są w dyspozycji Wydziału Edukacji.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-07 10:42:52
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 10:42:52

Strona odwiedzona 1114 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.