Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/380/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 62.112,50 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.750,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4.750,00 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna - 10.775,50 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 9.150,00 zł
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 1.625,50 zł
    (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 5.000 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 41.587,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9.940,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 31.647,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 22.276,80 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 -Transport i łączność - 19.176,80 zł
   • rozdział - Drogi publiczne powiatowe - 19.176,80 zł
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 3.100,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3.100,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 132.412,50 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.700,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.700,00 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna - 31.475,50 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 19.150,00 zł
   • rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.700,00 zł
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 1.625,50 zł
    (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 55.000,00 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 50.000,00 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 5.000,00 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 43.237,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 6.840,00 zł
   • rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej - 36.397,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 92.576,80 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 -Transport i łączność - 19.176,80 zł
   • rozdział - Drogi publiczne powiatowe - 19.176,80 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna -10.700,00 zł
   • rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.700,00 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 50.000,00 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 30.000,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 20.000,00 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.000,00 zł
   • rozdział 85395- Pozostała działalność - 5.000,00 zł
   • dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7.700,00 zł
   • rozdział 92195 - Pozostała działalność - 7.700,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Przyznanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowaniem w wysokości 477.900 zł na projekt pn. "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  Dofinansowanie stanowi 75 % wydatków na ww. projekt, który będzie realizowany w latach 2005-2006. W roku 2005 planuje się z ww kwoty środków pomocowych zrealizować wydatki w wysokości 9.150 zł. Zatem zwiększeniu ulega plan dochodów i wydatków budżetowych o tę kwotę.
 2. Zakończeniem prac i rozliczeniem zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej - droga nr 1362 Z Wełtyń - Gajki, przejście przez m. Bartkowo"
  W planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg planowane środki na ten cel wynosiły 120.000 zł. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 100.823,20 zł. O niewykorzystaną wysokość środków w kwocie 19.176,80 zł ulega zmniejszeniu plan dochodów i wydatków budżetu.
 3. Otrzymanym odszkodowaniem z PZU S.A za szkody powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu na skutek wyładowań atmosferycznych w dniu 15 lipca 2005 r. Otrzymane środki zwiększą plan finansowy wydatków budżetowych DPS w Moryniu z przeznaczeniem na usuniecie skutków uszkodzeń w 26.397,00 zł kwocie
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej o zwiększenie środków o kwotę 1.625,50 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność na realizację projektu "Powiat Gryfiński - Powiat Uckermark. Możliwości i szanse" w części finansowanej ze środków pomocowych.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej o zmianę w planie wydatków o kwotę 10.700 zł. W dziale 750. rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i instytucji kultury. W planie finansowym pozostały niewykorzystane środki w wysokości 10.700 zł. W związku z powyższym środki te w kwocie 10.700 zł przeznacza się na bieżącą działalność wydziału.
 6. Wnioskiem Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich o zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu planu środków przeznaczonych na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12.700 zł (rozdział 92195 - 7.700 zł i rozdział 85395 - 5.000 zł)
  Przesunięte środki stanowią zabezpieczenie finansowe umowy, której przedmiotem jest uporządkowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (10.000 zł - rozdział 75020) oraz na sfinansowanie umowy na wspólne wykonanie ogrodzenia przebiegającego wzdłuż nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (2.700 zł -rozdział 2.700 zł)
 7. Wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju o zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w dziale 852, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu planu w § 0680-wpłwy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z niezrealizowaniem planowanym dochodów o kwotę 3.100 zł, a zwiększeniu §0830 - wpływy z usług i § 0970 - wpływy z różnych dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 9.940 zł.
 8. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z otrzymaną darowizną od PKO Bank Polski S.A. w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o zmniejszenie planu wydatków budżetowych na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 50.000 zł w związku z trudną sytuacją finansową tej jednostki.
 10. Wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o wprowadzenie do planu finansowego jednostki wypracowanych dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz dziale 852- Pomoc społeczna a nie ujętych dotychczas w planie na łączną kwotę 10.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-07 11:24:39
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 11:24:39

Strona odwiedzona 1093 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.