Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr 401/XXXI/2005 z dnia 2005-12-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 171.008,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852 – Pomoc społeczna – 25.300,00 zł
   rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5.300,00 zł
   rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 20.000,00 zł
  dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13.877,00 zł
   rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.877,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852 – Pomoc społeczna – 131.831,00 zł
   rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 131.831,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 198.169,19 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600 – Transport i łączność – 90.781,89 zł
   rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 90.781,89 zł
  dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.340,00 zł
   rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.340,00 zł
  dział 801 – Oświata i wychowanie – 324,00 zł
   rozdział 80123 – Licea profilowane - 323,00 zł
   rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 1,00 zł
  dział 852 – Pomoc społeczna – 488,29 zł
   rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 487,93 zł
   rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 0,36 zł
  dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.077,01 zł
   rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 2.077,01 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852 – Pomoc społeczna – 79.158,00 zł
   rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 79.158,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 88.709,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758 – Różne rozliczenia – 47.542,00 zł
   rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 47.542,00 zł
  dział 852 – Pomoc społeczna – 28.438,00 zł
   rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 8.438,00zł
   rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 20.000,00 zł
  dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 11.450,00 zł
   rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 11.450,00zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień: dział 852 – Pomoc społeczna – 1.279,00 zł
   rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 1.279,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 115.870,19 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600 – Transport i łączność – 90.781,89 zł
   rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 90.781,89 zł
  dział 801 – Oświata i wychowanie – 324,00 zł
   rozdział 80123 – Licea profilowane - 323,00 zł
   rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 1,00 zł
  dział 852 – Pomoc społeczna – 488,29 zł
   rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 487,93 zł
   rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 0,36 zł
  dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.077,01 zł
   rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 2.077,01 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852 – Pomoc społeczna – 22.199,00 zł
   rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 22.199,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Lidia Pięta



UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zakończeniem prac i rozliczeniem zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1442Z na terenie m.Chojna - ul.Jodłowa".
  W planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg planowane środki na ten cel wynosiły 260.000 zł. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 259.218,11 zł. O niewykorzystaną wysokość środków w kwocie 781,89 zł ulega zmniejszeniu plan dochodów i wydatków budżetu,
 2. niezrealizowaniem w roku 2005 zadania pod nazwą „Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych – droga nr 1481 Z ul. Mieszka I Gryfino” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł, w związku z powyższym zmniejszeniu ulega plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 90.000 zł,
 3. zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadań z zakresu „Edukacji ekologicznej” realizowanych przez jednostki powiatowe, na które środki pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 36.360 zł, a wydatkowano 33.470,70zł. O niewykorzystaną kwotę 2.889,30zł ulega zmniejszeniu plan dochodów i wydatków budżetu powiatu,
 4. wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie dochodów jednostki z tytułu realizacji zadań własnych. Zmniejszeniu ulega plan dochodów w dziale 700, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z niemożliwością wypracowania dochodów na kwotę 25.340 zł, natomiast zwiększeniu ulega plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 13.877 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu obsługi zadań PFRON.
 5. wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotację dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie o łączną kwotę 3.138 zł. Ostateczna wysokości dotacji przekazywana w roku 2005 została zwiększona w związku ze skierowaniem nowych wychowanków.
 6. Podpisanymi porozumieniami z innymi powiatami dotyczącymi przekazywania środków Powiatowi Gryfińskiemu w formie zwrotów kosztów za utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego na łączną kwotę 131.831 zł,
 7. Mniejszymi wpływami od planowanych z tytułu porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczącymi przekazywania środków Powiatowi Gryfińskiemu w formie zwrotów kosztów za utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Gryfińskiego na łączną kwotę 79.158 zł,
 8. koniecznością zwiększenia środków wysokości 1.279 zł na zwrot kosztów za utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego w innych powiatach, przebywających w rodzinach zastępczych innych powiatów na podstawie zawartych porozumień,
 9. mniejszą ilością podpisanych porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów. W związku z powyższym plan środków potrzebnych na zabezpieczenie finansowania tego zadania zostaje zmniejszony o kwotę 22.199 zł
 10. koniecznością zabezpieczenia środków własnych na finansowanie prac Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności. Na rok 2005 na zadanie finansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 73.000 zł. Otrzymano dodatkowe zwiększenie dotacji na to zadanie w wysokości 1.000 zł od Wojewody Zachodniopomorskiego, jednak kolejnych zwiększeń już się nie przewiduje. W związku z dużą ilością wydawanych orzeczeń, konieczne stało się zwiększenie planu wydatków na ten cel finansowanych ze środków własnych kwotę 11.450 zł. Brakujące środki wnioskuje się zabezpieczyć ze zmniejszonego planu wydatków na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.
 11. Zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 47.542 zł, które następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art.116, ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
 12. wnioskiem dyrektora Domu Dziecka w Binowie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z wypracowanymi ponadplanowymi dochodami własnymi na łączną kwotę 5.300 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność
 13. wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z wypracowanymi ponadplanowymi dochodami własnymi na łączną kwotę 20.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-04 12:19:08
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 12:19:08

Strona odwiedzona 1008 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.