Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/405/2006 z dnia 2006-01-18

w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 121) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na terenie powiatu gryfińskiego tj. Zarządem Oddziału ZNP oraz NSZZ "Solidarność" w Gryfinie, "Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie oraz dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 2. Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński w terminie do dnia 31 stycznia 2006 r. dostosują warunki płacy i pracy nauczycieli do warunków określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 3
 1. Traci moc uchwała Nr XX/247/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 2. Traci moc uchwała Nr XX/248/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
§ 4
 1. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.


Przewodniczący Rady
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1845) organy prowadzące szkoły zostały zobligowane, na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005 r. do określenia w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku, z uwzględnieniem przepisów dotyczących tej problematyki:

 1. wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
 2. szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i za godziny doraźnych zastępstw,
  w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 tej ustawy:
Rok 2006 Kwota bazowa Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
82% kwoty bazowej 125% wynagrodzenia stażysty 175% wynagrodzenia stażysty 225% wynagrodzenia stażysty
Średnie wynagrodzenie ustawowe 1 795,80 1 473 1 841 2 578 3 314
Średnie wynagrodzenie regulaminowe - 1 508 1 891 2 859 3 643

Regulamin wynagradzania przewiduje następujące zmiany:

 1. wykreślono zapis dotyczący dodatku za wysługę lat, z uwagi na fakt, iż szczegółowo regulują ten dodatek przepisy Karty Nauczyciela, co zostało ujęte w postanowieniach końcowych niniejszego regulaminu;
 2. w zapisach dotyczących dodatku motywacyjnego dodano kryteria przyznawania tego dodatku;
 3. zmieniono wartości dodatków funkcyjnych dla stanowisk kierowniczych z procentowych na kwotowe;
 4. zwiększono kwoty innych dodatków funkcyjnych:
  1. dla wychowawcy klasy z 50 zł na 60 zł,
  2. dla opiekuna stażu z 30 zł na 50 zł,
  3. dla doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta z 80 zł na 700 zł.
 5. wprowadzono zapis o dodatku mieszkaniowym, który do tej pory uregulowany był odrębną uchwałą.

Pozostałe składniki wynagrodzenia oraz sposób ich obliczania i wypłacania, nie ulegają zmianom. Zgodnie z wymogami, regulamin niniejszy stwarza możliwość osiągnięcia przez nauczycieli każdego stopnia awansu zawodowego, średniego wynagrodzenia, określonego w przepisach prawa oświatowego. Środki na wynagrodzenia nauczycieli są zagwarantowane w projekcie budżetu powiatu i pochodzą z subwencji oświatowej i dochodów własnych powiatu.
Regulamin wynagradzania został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Podjęcie uchwały uważam za zasadne.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-20 08:41:47
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:41:47

Strona odwiedzona 1149 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.