Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/432/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249 poz. 2103), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadające Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności zwanych dalej "wierzytelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gryfińskiego, zwany dalej Zarządem do umarzania w całości lub części odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty z tytułu należności pieniężnych przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

 1. dłużnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 100 EURO.
 2. dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.
 3. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 z póz zm.).
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
 5. Ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika:
  • dla osób fizycznych kwota należności głównej, która może być umorzona w całości nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty, 1500 EURO
  • dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwota należności głównej, która może być umorzona w całości lub części nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 3.000 EURO.
§ 3

Jeżeli wartość należności głównej przekracza kwoty, o których mowa w §2 pkt. 5 Zarząd może dokonać umorzenia tej kwoty w całości lub części po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Powiatu.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym Zarząd na wniosek dłużnika może odroczyć termin całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze oraz uzasadniony interes Powiatu.

§ 5

Ustala się następujący tryb postępowania wobec dłużnika starającego się o umorzenie całości lub części, odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części na raty należności:

 1. Złożenie podania lub wniosku zainteresowanej osoby.
 2. Udokumentowanie przez zainteresowane osoby, podmioty sytuacji materialnej.
 3. Ewentualne przesłuchanie strony, i dokonanie oględzin majątku wnoszącego podanie.
§ 6

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno - prawnym w trybie decyzji administracyjnej.
 2. w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - w trybie przewidzianym przepisami prawa cywilnego w drodze umowy.
 3. równowartości w złotych kwot EURO przeliczana jest na podstawie średniego kursu waluty na dzień złożenia wniosku.
§ 7
 1. Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie określonym w §2 i §5 według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 składane są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.
 3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco od początku roku.
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr IX/87/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2006 roku zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadziła zmiany polegające na obligatoryjności określania przez organ stanowiący j.s.t. zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - Rada Powiatu określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadające Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
Na podstawie art. 43 ust.2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - Rada Powiatu wskazuje organ lub osobę do tego uprawnioną.
W uchwale wskazano Zarząd Powiatu jako organ uprawniony do umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-03-06 11:05:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:05:12

Strona odwiedzona 1568 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.