Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/420/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale z budżetu powiatu mogą być udzielone dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawowych zadań własnych powiatu.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mogą być zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 3. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizację jest zaplanowanie wydatku w budżecie powiatu, a następnie zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym.
§ 2
 1. Zlecenie zadania publicznego oznacza przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 2. Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, przyznawane są przez Zarząd Powiatu.
 3. Dotacje nie będą udzielane w szczególności na:
  1. prowadzenie działalności gospodarczej;
  2. realizację zdań już zleconych danej organizacji przez jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
  3. zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu;
  4. działanie których celem jest prowadzenie badań, analiz i studiów, po których nie następuje faza wdrożenia;
  5. tworzenie funduszy kapitałowych;
  6. działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych i fizycznych;
  7. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
  8. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacji kosztów;
  9. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów.
 4. Wysokość środków na realizację zadań określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.
 5. Zarząd Powiatu określa zakres zadań na dany rok budżetowy, które zlecane będą w danym roku budżetowym podmiotom uprawnionym.
§ 3
 1. Konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego ogłasza jednorazowo Starosta Gryfiński.
 2. Starosta na każdym etapie konkursu posiada prawo do jego odwołania bez podawania przyczyn.
 3. Ogłoszenie o konkursie przygotowuje i zamieszcza w imieniu Starosty Gryfińskiego, pracownik wydziału właściwego ze względu na tematykę ogłaszanego konkursu, w zależności od rodzaju zadania:
  1. w dzienniku o zasięgu lokalnym w wersji skróconej;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gryfino.powiat.pl w rubryce "Ogłoszenia - Komunikaty" w wersji pełnej;
  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie w wersji pełnej.
 4. Wzór ogłoszenia w wersji skróconej i pełnej określa załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2. Koszty ogłoszeń publikowanych odpłatnie w dziennikach ponoszą dysponenci właściwi ze względu na tematykę ogłaszanego konkursu.
 5. Każdy z ogłaszanych konkursów otrzymuje w danym roku budżetowym każdy kolejny numer, który składa się z trzech elementów - symbolu wydziału właściwego ze względu na tematykę ogłaszanego konkursu roku, w którym jest ogłaszany oraz kolejnego numeru w postaci np. OR/2006/01.
 6. W konkursie uczestniczą organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, które ubiegając się o przyznanie dotacji zobowiązane są do złożenia w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oferty realizacji zadania publicznego wraz z załącznikami.
 7. Do oferty, o której mowa w ust. 6 należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu. W przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. Sprawozdania winny być zatwierdzone przez Walne Zebrania Członków Organizacji. W sytuacji, gdy powyższy organ nie zatwierdził sprawozdań do dnia ogłoszenia konkursu, wymienione dokumenty podpisują łącznie wszyscy członkowie zarządu oraz księgowy przygotowujący sprawozdanie.
 8. Organizacje zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń sportowych prowadzanych przez Starostę Gryfińskiego są zwolnione z obowiązku przedkładania załączników do wniosku w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz statutu potwierdzonego przez organ rejestrowy.
 9. Oferta dla swej ważności musi być dostarczona najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie (decyduje data stempla urzędowego) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątka organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Konkursowej".
 10. Oferta, o której mowa w ust. 8 jest przekazywana Komisji Konkursowej, której zadaniem jest zaopiniowanie ofert.
 11. Skład Komisji Konkursowej określa się każdorazowo w drodze zarządzenia Starosty Gryfińskiego.
 12. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały, przygotowuje pracownik wydziału właściwego ze względu na tematykę ogłaszanego konkursu.
 13. Komisja Konkursowa ma obowiązek zebrać się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert.
 14. W skład Komisji Konkursowej liczącej nie mniej niż 3 nie więcej niż 7 osób wchodzą:
  1. Członek Zarządu;
  2. 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  3. specjalista w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu;
  4. przedstawiciel wydziału właściwego ze względu na tematykę konkursu.
 15. Członkami Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w konkursie. Członkowie Komisji nie mogą zasiadać we władzach organizacji ani pozostawać z nimi w stosunku dominacji, podległości lub zależności. Oświadczenie, dotyczące ww. kwestii, którego wzór określa załącznik nr 4 do uchwały, wypełniane jest przez wszystkich członków na posiedzeniu komisji.
 16. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia i kieruje jej pracami.
 17. Komisja działa na podstawie Regulaminu Pracy, którego wzór określa załącznik nr 5 do uchwały.
 18. Dla ważności swoich prac Komisja musi obradować w pełnym składzie.
 19. Prace Komisji dzieli się na część jawną i niejawną.
 20. W części jawnej dokonuje się następujących czynności:
  1. otwarcia ofert;
  2. odczytania nazwisk oferentów wraz z kwotami wnioskowanymi z budżetu powiatu, wysokości środków publicznych przeznaczonych przez powiat na realizacje zadania oraz terminu realizacji zadania;
  3. odrzucenie nieważnych ofert, przy czym za oferty nieważne uznaje się ofert złożone:
   1. po terminie składania ofert,
   2. w otwartej kopercie,
   3. w kopercie nieopatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu, bądź napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Konkursowej".
 21. W części niejawnej Komisja dokonuje następujących czynności:
  1. złożenia przez członków Komisji oświadczeń o nie zasiadaniu we władzach podmiotów uczestniczących w konkursach oraz nie pozostawaniu z nimi w stosunku dominacji, podległości oraz zależności;
  2. zweryfikowaniu czy oferenci podlegają wykluczeniu, przy czym wykluczeniu podlegają oferenci, którzy nie spełniają wymogów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
  3. zweryfikowaniu ofert oraz wymaganych załączników pod względem formalnym;
  4. odrzuceniu ofert nie spełniających wymogów formalnych;
  5. zweryfikowaniu ofert pod względem merytorycznym;
  6. oceny złożonych w konkursie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu Starosty Gryfińskiego;
  7. odrzuceniu ofert, które w ocenie Komisji uzyskają mniej niż 33 punkty, przy jednoczesnym założeniu, że maksymalna liczba punktów, która może być przyznana przez Komisje jednej ofercie wynosi 100;
  8. sporządza dokumentacje zawierającą:
   1. listę obecności,
   2. protokół z prac Komisji, którego wzór określa załącznik nr 6 do uchwały,
   3. zbiorczą kartę oceny, której wzór określa załącznik nr 7 do uchwały,
   4. indywidualne karty oceny ofert, których wzór określa załącznik nr 8 do uchwały,
  9. sporządza dla Zarządu Powiatu rekomendacje ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
 22. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert będzie oceniać między innymi:
  1. merytoryczna wartość projektu, jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Powiatu;
  2. wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Powiatu;
  3. koszty projektu, w tym:
   1. wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
   2. udział innych źródeł finansowania,
   3. strukturę wydatków,
  4. dokonania wnioskodawcy;
  5. współpracę z innymi instytucjami publicznymi;
  6. możliwość realizacji zadania przez oferenta tj. baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizacje projektu;
  7. nowatorskie podejście do realizowanego zadania;
  8. analizę wykonania zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności rzetelności i terminowości ich realizacji;
  9. zgodność celów projektu z celami statutowymi organizacji.
 23. Komisja nie posiada prawa do wskazywania Zarządowi Powiatu takiego wyboru ofert, który wykraczałby poza budżet wskazany w ogłoszeniu o Konkursie lub poza budżet realny posiadany przez dysponenta wydziału właściwego w dniu rozpatrywania ofert, o ile dysponent zastrzegł sobie takie prawo do zmiany wysokości tych środków w ogłoszeniu Starosty Gryfińskiego.
 24. W sytuacji zadań złożonych wymagających dla ich realizacji udział wielu podmiotów, dopuszczalnym jest wybór wielu ofert, które w sposób komplementarny, należyty i efektywny zapewniają realizacje zadania publicznego.
 25. W przypadku wyboru kilku ofert, których suma przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dotacji, stosownie do posiadanych środków.
 26. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 27. Oświadczenie w sprawie wyboru ofert do realizacji przygotowuje wydział właściwy ze względu na tematykę ogłaszanego konkursu, które następnie akceptuje Zarząd Powiatu.
 28. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru ofert w formie oświadczenia.
 29. W sytuacji, gdy na konkurs nie wpłynęła żadna oferta, bądź w odniesieniu do każdej z ofert lub oferentów zaistniały poniższe przesłanki:
  1. wykluczenie oferentów,
  2. odrzucenie ofert z powodu braków formalnych,
  3. uznanie ofert za nieważne,
  4. uzyskanie przez ofertę mniej niż 33 punkty w ocenie Komisji, konkurs unieważnia się. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Komisja nie ma podstaw do zarekomendowania Zarządowi Powiatu żadnej z ofert do realizacji. Wówczas Starosta Gryfiński ponownie ogłasza konkurs na to samo zadanie, bądź decyduje o innej formie realizacji tegoż zadania.
 30. Wyniki postępowania podawane są do wiadomości publicznej.
 31. Zawierając umowę z organizacją wyłonioną w konkursie określa się w niej w szczególności:
  1. strony umowy, NIP, REGON, rachunek bankowy;
  2. zakres przedmiotowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji;
  3. wysokość środków budżetowych, przeznaczonych na realizację zadania;
  4. cel i sposób jego realizacji,
  5. formę i terminy przekazania organizacji dotacji;
  6. szczegółowy sposób i termin rozliczenia dotacji, zgodny z wymaganiami dysponenta środków;
  7. tryb kontroli wykonywanego zadania;
  8. sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania środków finansowych na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:
   1. termin zwrotu środków finansowych wykorzystanych na inne cele,
   2. wysokość oprocentowania środków finansowych, o których mowa w lit. a),
  9. zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji.
 32. Umowę, o której mowa w ust. 30 zawiera się na czas określony, uzależniony od rodzaju zleconego zadania nie dłuższy niż 3 lat.
§ 4
 1. Po wykonaniu zadania organizacja zobowiązana jest do rozliczenia dotacji na obowiązującym formularzu, a w szczególności do złożenia następujących dokumentów:
  1. sprawozdania merytorycznego, oceny efektów projektu i opisu możliwości jego kontynuacji;
  2. całkowitego rozliczenia finansowego projektu - potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną za finanse w organizacji.
 2. Nie złożenie rozliczenia, wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, podanie nieprawdziwych danych przez organizacje lub korzystanie z innych środków finansowych na realizacje zadania, na które wcześniej zawarto umowę na realizację zadania publicznego, pozbawia daną organizację możliwości otrzymania dotacji oraz wszelkich innych form finansowania działań organizacji z budżetu powiatu przez okres kolejnych trzech lat, licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, zgodnie z zapisami art. 145 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) - wykaz takich organizacji zostanie podany do wiadomości publicznej.
 3. Przez nie złożenie rozliczenia rozumie się:
  1. całkowity lub częściowy brak rozliczenia;
  2. złożenie rozliczenia w terminie późniejszym niż 30 dni od umownego terminu rozliczenia.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 organizacja jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w ustalonym terminie, zgodnie z zapisami art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W przypadku nie zwrócenia dotacji przez organizację Powiat domagać się będzie jej zwrotu na drodze sądowej.
 5. Za złożone w terminie rozliczenie dotacji przyjmuje się dokument skutecznie dostarczony do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie najpóźniej w dniu przewidywanym w umowie na realizację zadania publicznego jako termin rozliczenia dotacji (decyduje data stempla urzędowego lub pocztowego). Dysponent środków zawierający w imieniu Powiatu umowę z organizacjami ma prawo wezwania jej do uzupełnienia braków i skorygowania błędów w przedłożonym rozliczeniu w terminie do 30 dni od terminu złożenia rozliczenia dotacji.
 6. Za rozliczenie złożone po terminie rozumie się takie, które wpłynęło do Starostwa po terminie przewidzianym w umowie. W przypadku zaistnienia okoliczności, które są niezależne od organizacji, uniemożliwijacych złożenie rozliczenia w terminie, organizacja może złożyć wniosek w tej sprawie do Starosty Gryfińskiego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od umownego terminu rozliczenia. W przypadku zaistnienia przyczyn społecznie uzasadnionych przedłożenie terminu rozliczenia umów:
  1. które uległy rozwiązaniu z uwagi na upływ terminu, na jaki zostały zawarte, może nastąpić na podstawie oświadczenia woli Starosty Gryfińskiego, który przedłuża termin rozliczenia dotacji o maksymalnie 60 dni w stosunku do terminu umownego;
  2. które nie uległy rozwiązaniu, może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu do umowy, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Starosty Gryfińskiego.
 7. W przypadku złożenia rozliczenia po terminie, wynikającym z winy organizacji, Starosta Gryfiński może nałożyć na organizacje karę umowną, w wysokości do 0,5 % za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% kwoty przyznanej dotacji.
 8. Za przyczyny niezależne od organizacji uznaje się w szczególności:
  1. nieplanowany wyjazd przekraczający 7 dni, chorobę lub zgon osób odpowiedzialnych za sporządzanie lub zaakceptowanie rozliczenia z ramienia organizacji;
  2. nieplanowane zmiany w składzie władz organizacji, mające wpływ na terminowe złożenie rozliczenia.
 9. W przypadku, gdy organizacja złożyła rozliczenie, lecz nie jest ono jeszcze zaakceptowane przez dysponenta środków, organizacja może złożyć wniosek o dotację, ale zawarcie umowy o przyznanie kolejnej dotacji może nastąpić dopiero po ostatecznym zaakceptowaniu złożonego rozliczenia.
 10. Podmiot otrzymujący dotację prowadzi dokumentację i ewidencję zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
 11. Dowody dotyczące poniesionych kosztów związanych z realizacją dodatkowego zadania pozostają w aktach podmiotu otrzymującego dotację.
§ 5

Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadnia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Formularze dostępne są również dostępne do pobrania na stronie internetowej www.bip.gryfino.powiat.pl w rubryce "Organizacje pozarządowe - prawo".

§ 6

Dysponenci zobowiązani są do corocznego sporządzania sprawozdań w zakresie dotacji udzielonych organizacjom.

§ 7

Tryb postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej reguluje Uchwała Rady Powiatu Nr 235/XIX/2004 z dnia 10 listopada 2004 r.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 376/VIII/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa jawny i czytelny system przyznawania dotacji i wsparcia realizacji zadań publicznych w formie konkusrów ofert, pozwala z zachowaniem uczciwej konkurencji jasno zobrazować wydatkowane środki budżetowe. Natomiast udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach opiniujących oferty, stanowi czynnik gwarantujący obywatelską kontrolę nad wydatkowanymi finansami publicznymi.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-03-06 11:22:08
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:22:08

Strona odwiedzona 11561 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.