Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/426/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/18 o pow. 0,0091 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Pismem z dnia 02.12.2003r. Panowie Wiesław i Mariusz Kamińscy wystąpili .z wnioskiem o sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem 167/3 położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, z przeznaczeniem na urządzenie ciągu komunikacji pieszej wzdłuż granicy działki nr 167/6, której są właścicielami.
W wyniku podziału działki 167/3 powstała m.in. działka 167/18 o pow.0,0091ha, która jest przedmiotem zainteresowania Panów Kamińskich.
W trakcie budowy budynku na działce 167/6 została zabudowana część działki 167/3. Przedmiotowy budynek posiada wypust z oknami, który sięga w działkę 167/3. Zgodnie z art. 151 Kodeksu cywilnego, jeżeli przy wznoszeniu budynku przekroczono, bez winy umyślnej, granice sąsiedniego gruntu, wówczas właściciel tego gruntu może żądać m.in. wykupienia zajętej części gruntu, - co w niniejszym przypadku ma miejsce. Odsunięcie granicy działki gruntu od ściany budynku na odległość 4 m jest zasadne i ma na celu uregulowanie granicy działki zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działka nr 167/18 nie posłuży do rozbudowy funkcji handlowej, a do poprawienia warunków działki nr 167/6.
Art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje możliwość sprzedaży nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest ona niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Nabycie przedmiotowej nieruchomości niewątpliwie poprawi warunki zagospodarowania działki nr 167/6, zaś ze względu na swoją powierzchnię nie ma możliwości zagospodarowania jej jako oddzielnej nieruchomości. Zatem przesłanki, o których mowa w cytowanym wyżej art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami są spełnione.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej nr działki 167/18, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na rzecz Panów Kamińskich.
W załączeniu odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1:500.

data opublikowania: 2006-03-06 11:34:19
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:34:19

Strona odwiedzona 1546 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.