Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/443/2006 z dnia 2006-04-12

w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr167, poz. 1759) w związku z § 36 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29) Rad Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, zwanego dalej Związkiem, poprzez:

 1. w § 15 po pkt 13 dodaje pkt 14 w brzmieniu: "14. Dokonywanie zmian Statutu Związku".
 2. dodanie po § 33 kolejnego § 331 o następującej treści: "§ 331 Ustala się zasady uczestnictwa powiatów - członków Związku w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku.
  1. Zgromadzenie ZCPWZ podejmuje uchwałę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, która winna określać przedmiot wspólnego przedsięwzięcia, koszty jego realizacji i podział tych kosztów pomiędzy Powiaty - członków Związku.
  2. Uchwała Zgromadzenia Związku określona w ust. 1 stanowi podstawę dla Rad Powiatów - członków Związku do odpowiedniego uwzględnienia treści uchwał budżetowych lub uchwał zatwierdzających plan przychodów i wydatków Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwot wydatków na pokrycie kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia przypadających na poszczególne Powiaty - członków Związku.
  3. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę budżetową uwzględniającą po stronie przychodów i wydatków kwoty określone w ust. 1 i ust. 2.
  4. Na podstawie uchwały budżetowej określonej w ust. 3 Zarząd Związku występuje do instytucji udzielających bezzwrotnej pomocy finansowej z wnioskiem o dofinansowanie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
  5. Uchwała budżetowa podjęta zgodnie z ust. 3 stanowi dla Zarządu Związku podstawę do realizacji wspólnego przedsięwzięcia a w szczególności do dokonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zakupu niezbędnych dóbr, usług i robót budowlanych.
  6. Po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd Związku dokonuje rozliczenia kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia i sporządza sprawozdanie, które podlega przeze Zgromadzenia Związku w drodze uchwały.
  7. Po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd Związku podejmuje uchwałę o przekazaniu przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia poszczególnym Powiatom - członkom Związku. Uchwała Zarządu Związku stanowi podstawę do protokolarnego przekazania przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia".
 3. zmianę treści § 36, który otrzymuje brzmienie: "§ 36 Zmiana Statutu Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Związku".

  Pozostałe zapisy Statutu Związku pozostają bez zmian.
§ 2

Zmiany Statutu wchodzą w Zycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.
Związek powstał w celu realizacji zadań określonych w § 7 Statutu Związku. Dla realizacji tych zadań musi być zabezpieczenie ich finansowania.
Art. 67 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym określa, że statut związku winien określać "zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku". W Statucie Związku brak jest regulacji wymaganych w/w przepisem.
Ponadto dotychczasowe doświadczenie Zarządu Związku wykazało, iż należy uprościć procedurę dokonywania zmiany Statutu Związku, w związku z tym proponuje się dodanie w § 15 pkt 14 oraz zmianę § 36.
Mając na uwadze powyższe Zarząd Związku proponuje podjęcie niniejszej uchwały, zawierające wyżej wymienione zmiany.
Zmiany Statutu, o których mowa, umożliwią realizację zadań Związku określonych w Statucie lub zadań wyznaczonych przez rady powiatów.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez rady powiatów - członków powiatu identycznej uchwały w tej sprawie.

data opublikowania: 2006-04-14 08:23:31
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-14 08:23:31

Strona odwiedzona 1026 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.