Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/446/2006 z dnia 2006-04-12

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) art. 43, art. 53a ust. 2, w związku z art. 60 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz.315, z 1994r. Nr 121, poz.591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz.255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz.961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz.2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.1420) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gryfinie przy ulicy Szczecińskiej 21 zwany dalej "Zespołem".

§ 2

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3
 1. Majątek Zespołu, jego składniki materialne i niematerialne stają się z dniem zakończenia likwidacji majątkiem Powiatu Gryfińskiego,
 2. W toku czynności likwidacyjnych likwidator w szczególności dokona przejęcia składników materialnych i niematerialnych od likwidowanego Zespołu, przeprowadzi windykację należności i ureguluje zobowiązania w ramach posiadanych środków, zbędzie ruchomości, oraz rozliczy zobowiązania i należności,
 3. Rada Powiatu wyraża wolę przystąpienia do procesu uregulowania zobowiązań, które z mocy prawa staną się zobowiązaniami budżetu powiatu po likwidacji Zespołu, po uprzednim przedłożeniu Radzie Powiatu wykazu zobowiązań przez likwidatora oraz źródeł ich pokrycia z budżetu przez Zarząd Powiatu.
§ 4

Zobowiązania i należności Zespołu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Gryfińskiego.

§ 5
 1. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych Zespołu wyznacza się na dzień 31 marca 2011r.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 jest terminem zakończenia działalności medycznej Zespołu.
§ 6

Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych Zespołu zapewnia się nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków i jakości, które świadczone będą przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 7

Zarząd Powiatu powoła likwidatora Zespołu i ustali jego zadania.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Na podstawie art. 12, pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) i po uzyskaniu opinii wojewody oraz gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego Rada Powiatu w Gryfinie jest właściwa do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie już w dniu 19 czerwca 2001r. podjęła uchwałę przygotowaną przez pełniącego obowiązki dyrektora ZOZ-u, w której zaproponowała Radzie Powiatu wdrożenie procedury likwidacji SPZZOZ. Na przestrzeni roku 2001 pełniący obowiązki dyrektora trzykrotnie jeszcze wnioskował o likwidację Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (kolejno 22 i 30 sierpnia oraz 31 grudnia).
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2002r. zdecydował, że przesłanki do likwidacji "Zakładu" nie zostały wyczerpane i wobec tego nie zgłosi wniosku o ogłoszenie likwidacji SPZZOZ Radzie Powiatu, zobowiązując dyrektora do ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (wniosek dłużnika Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy oddalił w dniu 09 grudnia 2002r.).
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 z późniejszymi zmianami) w dniu 14 listopada 2002r. SPZZOZ w Gryfinie wystąpił do organów restrukturyzacyjnych z wnioskami o restrukturyzację należności publicznoprawnych. Aby mogło dojść do restrukturyzacji Powiat podjął uchwałę o zaciągnięciu kredytu (Uchwała Nr IV/45/2003) na spłatę zobowiązań Zespołu nie podlegających restrukturyzacji oraz opłaty prolongacyjne i restrukturyzacyjne i wpłacił za SPZZOZ w Gryfinie z tego tytułu kwotę 3.385.565,36 zł.
Dzięki tej decyzji umorzone zostały zobowiązania publicznoprawne w wysokości 4.709.421,24 zł. W dniu 28 maja 2003r. Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyjną (Nr VII/72/2003), w której przewidywała rozpoczęcie likwidacji SPZZOZ w lutym 2004 roku. Załącznikiem do uchwały był wzór porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie, które zostało wysłane do wszystkich wierzycieli z propozycją jego podpisania.
Przedłużający się termin zakończenia restrukturyzacji należności publicznoprawnych oraz toczący się proces ze Skarbem Państwa o zapłatę należności za usługi zdrowotne świadczone przez SPZZOZ w Gryfinie w roku 1998 były przyczyną uniemożliwiającą realizację terminu przyjętego w uchwale.
W dniu 30 czerwca 2004r. Rada Powiatu podjęła uchwałę (Nr XVI/186/2004) w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 15.000.000,00 zł. Kwota uzyskana z emisji obligacji miała zostać przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli SPZZOZ. Jednak żaden z banków nie stanął do przetargu na przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji, uznając, że zaproponowany 20 letni okres spłaty zobowiązań jest zbyt długi.
Wobec niemożności jednoczesnej spłaty wszystkich wierzycieli Rada Powiatu podjęła kolejną uchwałę (Nr XVIII/223/2004) w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego w wysokości 6.000.000,00 zł. z 10 letnim terminem spłaty.
Uchwałę podjęto po wydaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (Uchwała Nr CXL VII/342/2004).
Dzięki środkom otrzymanym od Powiatu, po zakończeniu restrukturyzacji należności publiczno-prawnych, począwszy od lipca 2004r. do 30 listopada 2005r. zostało spłaconych 473 byłych pracowników na łączną kwotę 3.445.785,97 zł.
W roku 2004 w części lub całkowicie zaspokojono roszczenia 63 wierzycieli nie będących pracownikami, z którymi podpisano porozumienia na ogólną kwotę 1.705.728,49 zł. W roku 2005 w podobny sposób zostało spłaconych 43 wierzycieli, łącznie na kwotę 1.604.547,99 zł. Do spłaty pozostały zobowiązania wobec 42 byłych pracowników na kwotę 325.370,40 zł. oraz wobec pozostałych wierzycieli na kwotę 6.752.483,68 zł.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie świadczy usługi medyczne dla mieszkańców powiatu z zakresu Poradni Zdrowia Psychicznego.
Usługi z tego zakresu po zamknięciu działalności medycznej świadczyć będzie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, który na usługi te ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zaistniały przesłanki do likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, tym bardziej, że "Zespół" nie jest w stanie samodzielnie pokryć ujemnego wyniku finansowego.

data opublikowania: 2006-04-14 08:26:46
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-14 08:26:46

Strona odwiedzona 1070 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.