Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/447/2006 z dnia 2006-04-26

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006r.

Na podstawie art. 35a ust.1 i ust. 3 oraz art. 26 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 1997r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 99, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i Nr 1800, z 2002r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 20 74, z 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262 z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407 z 2005r. nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej (Dz. U. z 1999r. Nr 7, poz. 58) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 1 lipca 2002r. Nr 96, poz. 861, z 2003r. nr 6, poz. 20), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane w 2006r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę - 108.000,00 zł w tym:
  1. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł
  2. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 50.000,00 zł
  3. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - 53.000,00 zł
 2. Zadania realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.
§ 2
 1. Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane w 2006r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę - 640.529,00 zł, w tym:
  1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 220.000,00 zł
  2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 32.774,00 zł
  3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 210.755,00 zł
  4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 177.000,00 zł.
 2. Zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
§ 3
 1. Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane w 2006r. ze środków Państwowego funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 30.000,00 zł w tym:
  1. Wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży - Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym, w szczególności obejmujących naukę orientacji w przestrzeni i wykonywaniu czynności dnia codziennego przez dzieci i młodzież ociemniałe, ogólnie usprawniających dzieci i młodzież z upośledzeniem mowy, rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu.
 2. Zadania, o których mowa w pkt 1 przeznacza się do realizacji przez organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu ofert.
 3. Na dofinansowanie zadań przeznacza się środki finansowe w kwocie:
  1. 20.000,00 zł - wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu,
  2. 10.000,00 zł - wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
§ 4

Przyjmuje się do realizacji niżej wymienione zobowiązania na kwotę 580.450,00 zł, wynikające z zawartych umów wieloletnich, które finansowane będą w 2006r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

 1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania działania istniejących warsztatów terapii zajęciowej na kwotę:
  1. 308.522,00 zł -Warsztat Terapii Zajęciowej, Gryfino ul. Sprzymierzonych 11, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie,
  2. 268.280,00 zł- Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Promyk" w Mieszkowicach.
  3. 3.648,00 zł - zobowiązanie z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne według umów podpisanych do dnia 31.12.2003r.
§ 5

Do wymagań, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie zadań, tryb postępowania i zasady dofinansowania tych zadań ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz. 861, z 2003r. Nr 6, poz. 20) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej (Dz.U. z 1999r. Nr 7, poz. 58).

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w § 3.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami na wniosek:

 1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 2. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Zobowiązuje się Zarząd powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania zadań w terminie do dnia 29 kwietnia 2007r.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Podstawa prawna

 • art. 35a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). - określa zadania realizowane przez powiat i dofinansowywane ze środków PFRON, miedzy innymi:
  1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  5. rehabilitacja dzieci i młodzieży,
  6. kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 • art. 35a ust.3 w/w ustawy - Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art.. 48 ust.1 pkt 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PERON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999r. określa zadania, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym ( Dz. U. z 1999r. Nr 7, poz.58),
 • art. 36 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…) - zadania mogą być realizowane ze środków Funduszu przez organizacje pozarządowe również na zlecenie samorządu powiatu,
 • § 2w/w rozporządzenia - ,, organizacjom pozarządowym (…) mogą być zlecane następujące zadania, miedzy innymi:
 • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym w szczególności naukę orientacji w przestrzeni i wykonywaniu czynności dnia codziennego przez osoby ociemniałe, zwiększające mobilność osób niepełnosprawnych ruchowo, ogólnie usprawniających osoby ze znacznym upośledzeniem ruchu o mowy, rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, a także ogólnie usprawniających zaburzone funkcje organizmu i ograniczających deficyty rozwojowe osób z upośledzeniem umysłowym."
 • Wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2006r. stanowi kwota - 1.358.979,00 zł, w tym: na zobowiązania- 580.450,00 zł. - Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w roku bieżącym wnioskuję o podjecie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.

§ 1 - Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

 • kwoty planowane na poszczególne zadania planowane są w oparciu o zainteresowanie zarówno pracodawców jak i osób niepełnosprawnych:
  • pkt 1 - Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych - zgodnie z zapotrzebowaniem zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,
  • pkt 2 - udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - analogicznie do roku ubiegłego zaplanowano - 50.000,00 zł,
  • pkt 3 - zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostajacych w zatrudnieniu; analogicznie do roku ubiegłego zaplanowano- 53.000,00 zł.

§ 2 - Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 • w turnusach rehabilitacyjnych: zgodnie z analogicznym okresem roku ubiegłego, do dnia dzisiejszego wpłynęło 248 wniosków , zaplanowano - 220.000,00 zł
 • pkt 2 - Dofinansowanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
  Do dnia dzisiejszego wpłynęło 13 wniosków na kwotę - 32.774,00 zł
 • pkt 3 - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - zaplanowano kwotę - 210.755,00 zł
  • Od początku bieżącego roku wpłynęło:
   • 18 wniosków na likwidację barier architektonicznych na kwotę - 211.300,00 zł
   • 12 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się, na kwotę - 42.860,00 zł
   • 6 wniosków na likwidację barier technicznych, na kwotę - 7.960,00 zł
 • Osoby niepełnosprawne ubiegające się o do9finansowanie w latach poprzednich mogą ponownie składać wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. W ramach tego zadania, zasadnym uznano zaplanować kwotę - 210.755,00 zł.
 • pkt 4 - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.
 • W roku ubiegłym z dofinansowania skorzystały - 482 osoby na łączna kwotę - 149.375,00 zł. Do dnia dzisiejszego złożono 68 - wniosków na kwotę - 75.000,00 zł.

§ 3 - Wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży

 • Polski Związek Niewidomych złożył wniosek o dofinansowanie zadania - wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku - dzieci z terenu Powiatu Gryfińskiego,
 • Polski Związek Głuchych złożył wniosek o dofinansowanie analogicznego zadania dla dzieci z dysfunkcją słuchu,
 • zgodnie z rozporządzeniem z 1999r. Nr 7, poz. 58 - istnieje możliwość dofinansowania i zlecenia zadania przez powiat organizacjom pozarządowym,
 • w związku ze zwiększoną kwotą środków finansowych z PFRON na 2006r., (w analogicznym okresie roku ubiegłego otrzymaliśmy o 221.204,00 zł mniej) istnieje możliwość dofinansowania tego zadania.

§ 4 - Zobowiązania wynikające z zawartych umów wieloletnich, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pkt 1 - zobowiązania dotyczące dofinansowania działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie wynosi - 308.522,00 zł - kwota ta jest iloczynem liczby uczestników terapii zajęciowej wynikającej z podpisanej umowy (23 osoby) oraz kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości - 13.414,00 zł ( określonej przez Prezesa PFRON),
- Zobowiązania dotyczące dofinansowania działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie wynosi - 20 osób x 13.414,00 zł = 268.280,00 zł

pkt 2 - Zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne według umów podpisanych do dnia 31.12.2002r. - 3.648,00 zł

Pracodawca, któremu refundowane jest wynagrodzenie za zatrudnioną osobę niepełnosprawną Liczba osób niepełnosprawnych, za które refundowane jest wynagrodzenie Kwota przypadająca do refundacji w 2006r.
"Foto-Video" Strzelczyk Stanisław, ul. Krasińskiego 82u/6 74-101 Gryfino 1 1.824,00
Dom Pomocy Społecznej Al. Róż Trzcińsko Zdrój 1 912,00
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Rów 27a 74-321 Golenice 1 912,00
Ogółem:   3.684,00

data opublikowania: 2006-05-02 14:15:40
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 14:15:40

Strona odwiedzona 948 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.