Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/456/2006 z dnia 2006-04-26

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 r. Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2005 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok.

§ 2

Udziela absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Ustawa o samorządzie powiatowym (art.12 pkt 6) oraz ustawa o finansach publicznych (art. 199 ust. 3) określiły, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym.
Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów powiatu w terminie do 20 marca 2006, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesłał regionalnej izbie obrachunkowej.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gryfinie na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2006 r. po dokonaniu oceny wykonania budżetu za 2005 rok na podstawie analizy danych statystycznych, sprawozdania opisowego, wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej, w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 r. Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania jest równoznaczne z wypracowaniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2005 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywnąopinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2005 r.

data opublikowania: 2006-05-02 14:25:45
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 14:25:45

Strona odwiedzona 1004 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.