Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/469/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r.

Na podstawie art. 401 ust.1, ust.5, art. 403, art. 405, art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz.2124; z 2004 r. Nr 19, poz.177; M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i nr 281, poz.2784; z 2005 r. Nr 25, poz.202; M.P. z 2005 r. Nr 53, poz.734 i Nr 57, poz.782 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz.552, Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz.1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1458 i Nr 249, poz.2104), art.4 ust.1 pkt.13, art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. określonego Uchwałą Nr XXX /386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXIII/423/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w aktualnie obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie, proponowane do przyjęcia w niniejszej Uchwale Rady Powiatu, dotyczą:

 1. Zadania realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
  W dniu 22.05.2006 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg złożył wniosek o dokonanie zmniejszenia wydatków na zadanie:
  "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - droga nr 1481Z ul. Mieszka I Gryfino", z kwoty 300.000 na kwotę 240.000. zadanie to jest wyszczególnione w poz. 4.8 zestawienia przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2006 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/423/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2006 r.
  W uzasadnieniu swojego wniosku Dyrektor PZD podkreślił, iż przygotowanie projektu technicznego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę należy do obowiązku Gminy Gryfino. Gmina Gryfino planuje w 2006 r. częściową realizację tego zadania. W związku z powyższym nie będzie konieczności wykonania tego zadania w całości.
 2. Realizacji zadań własnych powiatu nie wykonanych w 2005 r. ze środków PFOŚiGW. Zmniejszenie wydatków o 60.000 przez PZD w Gryfinie na zadanie określone w pkt 1 niniejszego uzasadnienia, pozwala na realizację zadań własnych powiatu niewykonanych w 2005 r. i zmianę zestawienia przychodów i wydatków PFOŚiGW (zał. nr 2 niniejszej uchwały)

W zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2006 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/423/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2006 r. wyszczególniono zadania:

 • w poz. 4.4 - Wymiana pozostałej stolarki okiennej w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz drzwi zewnętrznych- termomodernizacja jednostki powiatowej DPS Moryń - na kwotę 85.000 zł
 • w poz. 4.5 - Wykonanie przyłącza cieplnego - termomodernizacja jednostki powiatowej Szpital Powiatowy Gryfino - na kwotę 60.000 zł

Zmiana polega na wpisaniu:

 • w poz. 4.4 - Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz drzwi zewnętrznych- termomodernizacja jednostki powiatowej DPS Moryń - na kwotę 70.000 zł
 • w poz. 4.5 - Wykonanie węzła cieplnego- termomodernizacja jednostki powiatowej Szpital Powiatowy Gryfino - na kwotę 160.000 zł

Dla zadań:

 • "Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz drzwi zewnętrznych- termomodernizacja jednostki powiatowej DPS Moryń" dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony, w tym jedno ogłoszenie umieszczone w prasie. Nie wyłoniono żadnego wykonawcy, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
 • "Wykonanie węzła cieplnego- termomodernizacja jednostki powiatowej Szpital Powiatowy Gryfino" przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia. Pierwsze postępowanie unieważniono stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena oferty, która została złożona przewyższała znacznie kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Drugie postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych. Unieważnienie postępowania nastąpiło z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leżało w interesie publicznym. Zamawiający, ogłaszając przetarg na modernizację węzła cieplnego w okresie jesienno-zimowym, brał pod uwagę fakt, że na czas wykonania robót w węźle podłączone będzie awaryjne źródło ciepła z kotłowni parowej zasilając szpital. Z uwagi jednak na awarię wymiennika ciepła nie było w tym okresie takiej możliwości. Wobec powyższego szpital nie mógł być pozbawiony ciepła na okres remontu.
  Zmianie ulegnie również plan przychodów i wydatków z PFOŚiGW na 2006 r., określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  Ponadto do planu wprowadzono odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych w 2005 r., które przekazano do budżetu powiatu (poz.V).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-12 09:40:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 09:40:57

Strona odwiedzona 856 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.