Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/480/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 280.672 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 15.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe- 15.000 zł
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 16.588 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16.588 zł
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 200 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 200 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 160.349 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 6.399 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 153.950 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60.526 zł
   • rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 13.000 zł
   • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 47.526 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 26.373 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 6.373 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 20.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.636 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.636 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1


 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 17.711 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 280 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 280 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.200 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 16.231 zł
   • rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 16.231 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 276.438 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 15.000 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 15.000 zł
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 12.713 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 4.795 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 5.000 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 2.918 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 161.149 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5.199 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 155.950 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 61.003 zł
   • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 61.003 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 26.573 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 6.573 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 20.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13.477 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 13.477 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 13.477 zł
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się:

 1. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w związku z podpisaną umową nr 2/OI/0-16/2006 z dnia 08 maja 2006 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych działającego w ramach programu pn. "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych" w łącznej kwocie 89.206,25 zł. Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2006 - 2007, a w roku budżetowym 2006 przeznacza się na sfinansowanie projektu kwotę 47.526 zł, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 2. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie wydatków budżetowych w wysokości 13.477 zł jako wkład własny do projektu zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych działającego w ramach programu pn. "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON (remont pomieszczeń oraz zakup mebli).
 3. Na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 5.199 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 5.199 zł,
 4. Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 6.573 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 6.573 zł,
 5. Na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 15.000 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł,
 6. Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 100.950 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców, których pobyt finansowany jest przez gminę z której pensjonariusz pochodzi, zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 100.950 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia dodatkowo zatrudnionych pracowników w dziale opiekuńczo-terapeutycznym,
 7. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę 7.993 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów oraz zmniejszenie o kwotę 280 zł w związku z brakiem możliwości wypracowania dochodów z tytułu odsetek), zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących jednostki o kwotę 4.795 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.918 zł zwiększa plan wydatków Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 8. Na wniosek dyrektora Domu Dziecka w Binowie o zmianę w planie dochodów jednostki polegająca na zmniejszeniu planu o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, a zwiększeniu planu o kwotę 1.200 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
 9. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 25.000 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów tytułu usług, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł,
 10. Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 55.000 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z tytułu najmu oraz odpłatności za pobyt mieszkańców, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł,
 11. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu dochodów jednostki o kwotę 14.595 zł w związku z wypracowaniem przez jednostkę ponadplanowych dochodów z tytułu najmu oraz z tytułu środków otrzymanych z PFORN za wykonywanie przez powiat zadań PFRON.
 12. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie dochodów z tytułu dotacji przekazywanych przez powiaty na podstawie porozumień. Zwiększeniu ulega plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1.636 zł, a zmniejszeniu ulega plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów przebywających na terenie Powiatu Gryfińskiego o w kwotę 16.231 zł,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-12 10:26:23
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 10:26:23

Strona odwiedzona 978 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.