Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/481/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759) Uchwala się, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 432.339,99 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 101.366,60 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 101.366,60 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna - 47.070,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 47.070,00 zł
   • dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 66.071,00 zł
   • rozdział 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 66.071,00 zł
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 12.000,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 12.000,00 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia -177.832,39 zł
   • rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 177.832,39 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 9.700,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5.700,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 4.000,00 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 18.300,00 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 18.300,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 19.005,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 19.005,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 19.005,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 496.789,99 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 158.314,99 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 158.314,99 zł
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 55.000,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -55.000,00 zł
   • dział 757 - Obsługa długu publicznego - 30.000,00 zł
   • rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -30.000,00 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 12.000,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 12.000,00 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 187.820,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 28.800,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 90.370,00 zł
   • rozdział 85295 - Pozostała działalność - 68.650,00 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 18.300,00 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 18.300,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień, z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna -35.355,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze -35.355,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 83.455,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 25.000,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 25.000,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień, z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna -58.455,00 zł
   • rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 58.455,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku ze zwrotem środków w wysokości 101.366,60 zł za projekt który był prefinansowany ze środków własnych powiatu i zakończony został w 2005 r. pn. "Budowa drogi Bartkowo -Gajki. Przejście przez m. Bartkowo" realizowanego w ramach ZPORR.
 2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku ze zwrotem środków w wysokości 177.832,39 zł za projekt który był prefinansowany ze środków własnych powiatu i zakończony został w 2005 r. pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Budowa windy" realizowanego w ramach ZPORR.
 3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z karami umownymi za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 47.070 zł ( w tym kara zapłaconą przez Bemo-Motors za opóźnione dostarczenie samochodów Fort Transit dla jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 46.979 zł)
 4. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 14.03.2006 r. znak: ST4-4820/163/2006 o ostatecznych kwotach udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na rok 2006 Kwota ta uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej o 66.071 zł
 5. Przeznaczenie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na zadania z zakresu "Edukacji Ekologicznej". Dotację w łącznej kwocie 40.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie ekologii ponoszonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego,
 6. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w związku z przekazaniem w drodze darowizny z dniem 10.03.2006 r. na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, W planie dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006 z tego tytułu zaplanowano dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanych dochodów zasadnym jest zmniejszenie powyższego planu o kwotę 19.005 zł,
 7. Zmianę w planie datacji przekazywanych dla innych powiatów na finansowanie utrzymania dzieci z powiatu gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów. Podpisanie nowego porozumienia z powiatem stargardzkim oraz wzrost kosztów utrzymania dziecka w innych powiatach (myśliborskim, stargardzkim i koszalińskim) skutkuje koniecznością zwiększenia planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na dotacje finansujące utrzymanie dzieci w placówkach-opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach o kwotę 35.355 zł jednocześnie zmniejszając plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach o kwotę 29.496 zł,
 8. Zwiększenie w związku z wnioskiem dyrektora PCPR w Gryfinie planu finansowego Domu Dziecka w Binowie o kwotę 23.100 zł w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków, zmniejszając jednocześnie plan dotacji na podstawie porozumień na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach o kwotę 23.100 zł,
 9. Zmianę w planie wydatków budżetowych (Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) polegającą na zwiększeniu planu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.000 zł a zmniejszenie działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe kwotę 25.000 zł
 10. Wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w kwocie 86.370 zł jako 50% wkład własny w dokończeniu programu naprawczego DPS w Nowym Czarnowie. Środki pochodzące z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone na uzupełnienie niedoboru środków finansowych na realizację programów naprawczych w dps wymagają zabezpieczenia 50% wkładu własnego.
 11. Zwiększenie planu wydatków (Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie) na realizację projektu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami - wyposażenie dziewięciu nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych". W roku 2005 rozpoczęto realizację ww. projektu, który wg umowy miał zostać zakończony w grudniu 2005 r. Aneksy do umowy dotyczące zmiany terminu realizacji zadania nie wpłynęły w roku 2005 do Wydziału Finansowo-Księgowego, nie będąc podstawą umieszczenia niezrealizowanych wydatków w uchwale Rady Powiatu w sprawie wydatków, które niewygasły z końcem roku 2005. W związku z powyższym zwiększa się plan finansowy wydatków w roku 2006 o kwotę 68.650 zł na zakończenie powyższego projektu w roku budżetowym 2006.
 12. Zwiększenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o kwotę 158.314,99 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki konieczne do poniesienia w roku budżetowym 2006,
 13. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w wysokości 30.000 zł na spłatę odsetek w roku 2006 od kredytu inwestycyjnego, w sprawie którego zaciągnięcia podjęto Uchwałę Nr XXXIX/443/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. W związku z tym, że na etapie planowania budżetu 2006 r. nieuwzględniono powyższego kredytu, brak jest również zabezpieczonych środków na spłatę odsetek od tego kredytu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-12 10:52:45
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 10:52:45

Strona odwiedzona 935 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.