Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/482/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759). Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 100.976,61 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 65.395,00 zł
   • rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 65.395,00 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 35.581,61 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 35.581,61 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 578.526,61 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801- Oświata i wychowanie - 478.726,61 zł
   • rozdział 80102 -Szkoły podstawowe specjalne - 214.122,61 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 50.000,00 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 20.000,00 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 20.000,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 124.604,00 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 50.000,00 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 99.800,00 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 99.800,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 477.550,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 150.000,00 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 150.000,00 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 300.686,00 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 186.934,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 113.752,00 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 26.864,00 zł
   • rozdział 85403 -Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 26.864,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku:

 1. Z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14.03.2006 r. znak: ST4-4820/163/2006) o ostatecznych wysokościach subwencji ogólnej, z której wynika iż dla Powiatu Gryfińskiego część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do planowanej o kwotę 65.395 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił projekt zmian w planach finansowych szkół i placówek prowadzonych przez powiat gryfiński, których wydatki finansowane są subwencją (częścią oświatową).
 2. Na rachunek bieżący Powiat Gryfiński w dniu 06.06.2006 r. wpłynęła kwota w wysokości 35.581,61 zł przekazana przez Krajową Agencję Programu Leonardo Da Vinci, tytułem: zaliczka środki z programu Leonardo Da Vinci. Środki stanową równowartość 9.108,31 euro (kurs z tabel kursowych Banku PKO BP SA -3.9065 zł). W roku 2005 Powiatowy Urząd Pracy filia w Chojnie zakończył realizację projektu "Apetyt na Europę" w ramach Programu Leonardo da Vinci, na którego realizację środki zostały założone ze środków własnych powiatu. Do końca roku 2005 Krajowa Agencja Programu zwróciła część środków jako refundacja za poniesione wydatki. Pozostała kwota miała zostać przekazana po zatwierdzeniu raportu końcowego przez Agencję. Kwota 35.358,61 zł stanowiąca 9.108,31 euro jest ostatnią transzą kończącą projekt. Program Leonardo Da Vici pn. "Apetyt na Europę" był realizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego.
 3. Z ostatecznym ustaleniem ogólnej kwoty dotacji na rok 2006 dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (zgodnie z uchwałą Nr 699/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2006); W roku 2006 ostateczna kwota dotacji w wysokości 484.608 zł została ustalona dla 608 uczniów miesięcznie. Natomiast na podstawie składanych informacji miesięcznych o liczbie uczniów - do dnia 31 sierpnia wypłacone zostaną dotacje średniomiesięcznie na 513 uczniów, ponieważ w trakcie roku szkolnego uczniowie szkół niepublicznych zrezygnowali z nauki- kwota dotacji może zostać zmniejszona w chwili obecnej dodatkowo o kwotę 46.000 zł. W związku z powyższym plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych ulega zmniejszeniu o kwotę 300.686 zł
 4. Przeznaczeniem kwoty w wysokości 150.000 zł z rezerwy budżetowej powiatu z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w związku z trudną sytuacją tej jednostki.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-12 10:52:45
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 10:52:45

Strona odwiedzona 909 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.