Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/507/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002r, Nr 23, poz. 229, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271,z 2003r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński; tj. Dom Pomocy Społecznej w: Dębcach, Nowym Czarnowie i Trzcińsku Zdroju:
  1. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł miesięcznie ( słownie: siedemset złotych) ,
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100).
 2. Dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie:
  1. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł miesięcznie ( słownie : siedemset złotych)
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego w wysokości 3,80 zł (słownie: trzy złote 80/100).
 3. Dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Dziecka,, Promyk" w Trzcińsku Zdroju ustala się:
  1. najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł (słownie: siedemset zł),
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego w wysokości 2,17 zł (słownie: dwa złote 17/100).
 4. Dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Dziecka w Binowie ustala się:
  1. najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych),
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego w wysokości 2,60 zł ( słownie: dwa złote 60/100)
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE
 • Rada Powiatu w dniu 28 czerwca 2006r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/470/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński
 • Zarząd Oddziału ZNP w Gryfinie wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o uchylenie w/w uchwały w trybie nadzorczym z powodu braku opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego do w/w uchwały.
 • Wojewoda w trybie nadzorczym z dnia 2 sierpnia 2006r. znak: PN.4.KK.0911/35/06 stwierdził nieważność w/w uchwały.
 • Zarząd Powiatu reprezentowany przez Przewodniczącego ZP dnia 25 sierpnia 2006r. złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o weryfikację i anulowanie rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 2 sierpnia 2006r. - znak pisma PCPR G-o. 822/656/UKŁ/2006.
 • W dniu 10 września 2006r. o godz. 10.00 podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez Panią Katarzyną Karwecką - pracownika Wojewody z dyrektorem PCPR zaproponowano, aby przygotować nową uchwałę zgodnie z sugestiami zawartymi w w/w wniosku Zarządu Powiatu, tj. wprowadzić w tytule nowoprojektowanej uchwały jak również w §1 pkt. 1,2,3 i 4 po zwrocie,,dla pracowników" przymiotnik "samorządowych".
 • Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ustalone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).
 • Zgodnie z § 2 pkt.2 w/w rozporządzenia, Rada Powiatu Gryfińskiego ustala dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, wysokość najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptuje wartość jednego punktu w złotych.
 • Wartości te stanowią podstawę do ustalania przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej tabel miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w tych jednostkach.
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński, złożyli wnioski o zmianę zasad wynagradzania, gdyż najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość punktu ustalone były w 1999r.
 • Kierownicy złożyli również oświadczenia, że proponowane wartości są zgodne z możliwościami finansowymi jednostki w ramach budżetu określonego przez Radę Powiatu na 2006r.
 • Należy zaznaczyć, że adresatami tej uchwały Rady Powiatu są tylko pracownicy samorządowi, uchwała nie dotyczy 14 wychowawców zatrudnionych w tych jednostkach i objętych Kartą Nauczyciela, którzy zgodnie z art. 1a KN wynagradzani są wyłącznie na podstawie KN i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 • W domach dziecka nie wszyscy zatrudnieni wychowawcy mają status nauczyciela, których obejmuje Karta, z liczby 47 pracowników - 33 to pracownicy samorządowi ( administracja i obsługa oraz 9 wychowawców).

Wprowadzenie powyższych zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych na podstawie w/w przepisów nie spowoduje zwiększenia środków finansowych w planie wydatków tych jednostek, przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, uelastyczni jedynie zakres wynagradzania w poszczególnych kategoriach.

Podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

data opublikowania: 2006-10-19 08:51:51
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 08:51:51

Strona odwiedzona 1015 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.