Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/512/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 13 ust. 2 a ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni, dokonanej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Sprzedaż przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie stanowiącej jego własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 2529m2 oznacza, że spełniona została przesłanka, o której mowa w art. 13 ust. 2 zdanie 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powołany przepis stanowi, że w umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem ust. 2a, który to przepis stanowi, że odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

Spełnienie przesłanki do odwołania darowizny polega na tym, że darowana nieruchomość nie została wykorzystana na cel określony w umowie darowizny. Stosownie bowiem do postanowień § 2 aktu notarialnego - umowy darowizny nieruchomości, przekazanie nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, to jest na cel publiczny: budowa i utrzymanie publicznych obiektów służby zdrowia.

Sprzedaż nieruchomości niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej oznacza niewykorzystanie nieruchomości na cel określony w umowie darowizny.

Wskazać należy, że zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie jest realizacją postanowień umowy trójstronnej, zawartej w dniu 19 grudnia 2005r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie, określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi. Celem sprzedaży nieruchomości jest realizacja świadczeń medycznych w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej przez INTERMED Sp. z o.o. w Nowogardzie, na które SPZOZ Szpital Powiatowy przekaże spółce kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kierując się powyższymi okolicznościami, Rada Powiatu w Gryfinie uznała, że spełniony został warunek umożliwiający wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości przez Szpital Powiatowy, ponieważ ma miejsce istnienie szczególnie uzasadnionego przypadku, o którym mowa w § 9 załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym), a który warunkuje możliwość wyrażenia przez Radę Powiatu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przetargu przy odpłatnym rozporządzaniu składnikami majątku trwałego (sprzedaż) przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny Nieruchomości jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-10-19 09:53:35
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 09:53:35

Strona odwiedzona 990 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.