Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/515/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: z 2002: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 36 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.: z 1992 r.: Dz.U. Nr 63 poz. 315; z 1994 r.: Dz.U. Nr 121 poz. 591; z 1995 r.: Dz.U. Nr 138 poz. 682, Dz.U. Nr 141 poz. 692; z 1996 r.: Dz.U. Nr 24 poz. 110; z 1997 r.: Dz.U. Nr 104 poz. 661, Dz.U. Nr 121 poz. 769; z 1998 r.: Dz.U. Nr 106 poz. 668, Dz.U. Nr 117 poz. 756, Dz.U. Nr 162 poz. 1115; z 1999 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 256, Dz.U. Nr 84 poz. 935; z 2000 r.: Dz.U. Nr 3 poz. 28, Dz.U. Nr 12 poz. 136, Dz.U. Nr 43 poz. 489, Dz.U. Nr 84 poz. 948, Dz.U. Nr 120 poz. 1268; z 2001 r.; Dz.U. Nr 5 poz. 45, Dz.U. Nr 88 poz. 961, Dz.U. Nr 100 poz. 1083, Dz.U. Nr 111 poz. 1193, Dz.U. Nr 113 poz. 1207, Dz.U. Nr 126 poz. 1382, 1383 i 1384, Dz.U. Nr. 128 poz. 1407; z 2002 r.: Dz.U Nr 113 poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 i 1152, Dz.U. Nr 171, poz. 1663, Dz.U. Nr 213 poz. 2081, Dz.U. Nr 223 poz. 2215; z 2004 r.: Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 239 poz. 2020, Nr 249 poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 75 poz. 518, Dz.U. Nr 143 poz. 1032), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, zwanym dalej "Szpitalem" poprzez likwidację następujących komórek organizacyjnych:

 1. Poradnie specjalistyczne w zakresie:
  1. urologii,
  2. okulistyki,
  3. dermatologii,
  4. laryngologii,
  5. pulmonologii,
  6. reumatologii,
  7. neurologii,
  8. psychiatrii,
  9. ortopedii,
  10. chirurgii chorób tarczycy,
  11. chirurgii dziecięcej,
  12. chirurgii ręki,
  13. chirurgii onkologicznej
  14. chorób naczyń,
  15. paliatywna,
  16. medycyny sportowej,
  17. diabetoligii.
 2. Ambulatoria w zakresie:
  1. chirurgii
  2. położnictwa i ginekologii
  3. walki z bólem
  4. chorób wewnętrznych
§ 2
 1. Dniem otwarcia likwidacji komórek organizacyjnych wskazanych w § 1, jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
 2. Termin zakończenia działalności komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 nastąpi po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3

Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanych komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 zostaną zapewnione nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 26A, który prowadzi działalność medyczną na wydzierżawionym od Szpitala majątku ruchomym i nieruchomym w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28.

§ 4

Majątek, który nie zostanie wydzierżawiony, może zostać zbyty na zasadach określonych w uchwale nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dani 17 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym).

§ 5

Pracownicy likwidowanych komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 przejdą do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Likwidację komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 przeprowadzi Dyrektor Szpitala, którego obowiązki w szczególności będą polegać na:

 1. przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku likwidowanych komórek organizacyjnych wskazanych w § 1,
 2. uregulowaniu stosunków pracy z pracownikami likwidowanych komórek organizacyjnych wskazanych w § 1,
 3. zawieraniu umów w zakresie niezbędnym w procesie przekształcenia w granicach umocowania,
 4. spowodowanie odpowiednich zmian w statucie i we właściwych rejestrach.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, zwany dalej "Szpitalem" działa w obecnej formie od 20 grudnia 2000 r. w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Był to drugi rok reformy służby zdrowia w Polsce. Kolejne lata pokazały, że brak dopracowania nie tylko szczegółów, ale kardynalnych zasad reformy doprowadził do zapaści większości szpitali w kraju, także Szpitala. Na przestrzeni tych lat toczyły się prace na ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia, nad ustaleniem sieci szpitali publicznych, których do dzisiaj nie uchwalono. Dwukrotnie zmieniano podstawowe zasady finansowania służby zdrowia, zlikwidowano Kasy Chorych, powstał Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od momentu utworzenia do chwili obecnej Szpital przeszedł proces restrukturyzacji zarówno w sferze organizacji jak i zatrudnienia. Ze struktury Szpitala została wyłączona kuchnia, pralnia, a oddział psychiatryczny przekształcono w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z siedzibą w Nowym Czarnowie.

Niespodziewane, bardzo znaczne obniżenie finansowania usług medycznych w 2003 r. doprowadziło do załamania się budżetu Szpitala i w efekcie do bardzo szybkiego zadłużania. Sytuację finansową Szpitala drastycznie pogorszyło uchwalenie tzw. "ustawy 203" i obniżone finansowanie świadczeń medycznych w IV kwartale 2004 r.

W maju 2005 r. dotychczasowa Dyrektor Szpitala Barbara Turkiewicz złożyła podanie o rezygnację z funkcji dyrektora. Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę w terminie ustawowym za wypowiedzeniem stron i podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na opracowanie programu restrukturyzacyjnego Szpitala. Powołana Komisja Opiniująca pozytywnie zaopiniowała program restrukturyzacyjny przedłożony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie, który następnie został zaakceptowany do realizacji przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. Następstwem tego procesu było wyrażenie zgody na wcześniejszą rezygnację z funkcji Dyrektora Barbary Turkiewicz i powołanie na stanowisko Dyrektora Szpitala Pana Jerzego Gromowskiego.

W sierpniu 2005 r. podpisana została umowa przedwstępna pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ "Intermed' Sp. z o.o. w Nowogardzie zobowiązująca strony do zawarcia umowy określającej kierunki i warunki dalszego wdrażania restrukturyzacji Szpitala, przy udziale "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie.

Rada Powiatu w Gryfinie za priorytet uznała kontynuację działań restrukturyzacyjnych oraz skorzystanie ze środków programu rządowego wprowadzonego mocą ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684). Wyraziła to w formie uchwał dotyczących przyjęcia kierunków restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie powiatu gryfińskiego. Pozytywnie zaopiniowała "Projekt programu restrukturyzacyjnego dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie" oraz wyraziła zgodę na podpisanie umowy trójstronnej o współpracy pomiędzy Powiatem Gryfiński, Szpitalem a NZOZ "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi. Umowa została zawarta w dniu 19 grudnia 2005 r.

Następstwem realizacji zapisów umowy trójstronnej było zaopiniowanie przez Radę Powiatu w Gryfinie projektów umów, które mają być zawarte pomiędzy Szpitalem a "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie cesji umów zawartych przez Szpital z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2006 w rodzajach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie psychiatryczne i uzależnień, profilaktyka, ambulatoryjne badania współfinansowane i opieka długoterminowa.

Wszystkie świadczenia medyczne Szpitala wykonywane dotychczas przez likwidowane komórki organizacyjne zostaną przekazane umową cesji dla "INTERMED" Sp. z o.o. zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom powiatu nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczenia dostępności i jakości. Majątek ruchomy i nieruchomy niezbędny do wykonywania usług medycznych przez "INTERMED" Sp. z o.o. zostanie wydzierżawiony przez Szpital na podstawie odrębnych umów za zgodą Rady Powiatu w Gryfinie i Zarządu Powiatu Gryfińskiego. Pracownicy Szpitala zostaną przejęci przez "INTERMED" Sp. z o.o. na zasadach określonych prawem.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały wymaga uzyskania opinii: Wojewody Zachodniopomorskiego, Rad Gmin z terenu Powiatu Gryfińskiego oraz związków zawodowych działających w Szpitalu.

Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada niniejszy projekt uchwały, który jest następstwem realizacji zapisów umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. oraz uchwał Rady Powiatu w Gryfinie dotyczących przebiegu procesu restrukturyzacji Szpitala.

data opublikowania: 2006-10-19 10:07:39
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 10:07:39

Strona odwiedzona 921 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.