Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/516/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie zaopiniowania projektu ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Projekty Kapitałowe" Spółka z o.o. w Krakowie

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: z 2002: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1568), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu pozytywnie opiniuje projekt ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Projekty Kapitałowe" Spółka z o.o. w Krakowie.

§ 2

Projekt ugody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Gryfinie do ujęcia w projekcie budżetu powiatu na rok 2007 zobowiązań w wysokości wynikających z zawartej ugody.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwała w sprawie przyjęcia projektu ugody wynika z toczącego się pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Projekty Kapitałowe" Spółka z o.o. w Krakowie sporu przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Spółka "Projekty Kapitałowe" wystąpiła przeciwko Powiatowi Gryfińskiemu z roszczeniem na drogę sądową o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody będącej skutkiem zaniechań Powiatu jako organu założycielskiego w zakresie podjęcia w stosownym czasie uchwały o likwidacji lub przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Spółka w styczniu 2005 r. występowała do Powiatu Gryfińskiego o podjęcie przez Radę Powiatu stosowanej uchwały w przedmiocie likwidacji Zespołu.

Spółka ta jako wierzyciel SPZZOZ w Gryfinie przez kilka lat nie mogła odzyskać od Zespołu swoich należności ze względu na jego niewypłacalność. Spółka "Projekty Kapitałowe" zwracała się wcześniej do Powiatu Gryfińskiego o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość nieuzyskanych od Zespołu należności.

Wobec niemożliwości zaspokojenia roszczeń Spółki, Powiat Gryfińki odmówił uwzględnienia jej żądań. Spółka wystąpiła na drogę sądową opierając swoje roszczenia na przepisach artykułu 417 Kodeksu cywilnego w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z art. 60 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, polegających na podjęciu uchwały w przedmiecie likwidacji lub zmiany formy gospodarki finansowej Zespołu ze względu na długotrwałe ujemne wyniki finansowe i niemożliwość regulowania swoich zobowiązań finansowych. Art. 417 kc stanowi m.in. o odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przez tę jednostkę poprzez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie.

Rozpatrujący sprawę w I instancji Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił roszczenia Spółki zasądzając na jej rzecz dochodzoną kwotę w wysokości 541.052,94 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa 94/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 21 czerwca 2005 r. oraz kosztami procesu w wysokości 37.263,20 (trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 20/100) złotych. W ocenie Sądu, Powiat Gryfiński prowadzący Zespół zaniechał podjęcia w odpowiednim czasie stosownych działań wynikających z art. 60 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zdaniem Sądu stan bardzo złej sytuacji finansowej Zespołu miał charakter trwały bowiem od kilku lat nie był w stanie spłacać zobowiązań finansowych, wobec czego Rada Powiatu winna wcześniej podjąć działania wynikające z art. 60 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Niewykonanie tych obowiązków Sąd uznał jako działanie bezprawne, uzasadniające odpowiedzialność odszkodowawczą Powiatu na podstawie art. 417 kc. Sąd stwierdził, iż istnieje adekwatny związek przyczynowy między zaniechaniem Powiatu a poniesioną szkodą przez Spółkę stanowiąca równowartość należności, których Spółka nie odzyskała od Zespołu. Sąd powołał się na liczne orzecznictwo w tym przedmiocie, z którego wynika odpowiedzialność odszkodowawcza organu założycielskiego wobec wierzycieli zakładów opieki zdrowotnej w razie zaniechania działań wynikających z art. 60 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Od wyroku Sądu została wniesiona apelacja do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w której Powiat m.in. zarzucał naruszenie przez Sąd I instancji prawa materialnego oraz procesowego, sprzeczność ustaleń sądu z treścią zebranego materiału, a także nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Wskazano w apelacji, że podejmowano szereg działań zmierzających do zmniejszania zadłużenia i spłaty zobowiązań, jak również dokonano działań restrukturyzacyjnych. Po wniesieniu apelacji na wniosek Spółki Sąd Okręgowy w Krakowie dokonał zabezpieczenia roszczeń Spółki ustanawiając hipotekę kaucyjną na nieruchomości zabudowanej przy ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Ustanowienie hipoteki powoduje, że kwota uzyskana ze sprzedaży ww. nieruchomości do wysokości zabezpieczenia tj. kwoty 633.997, 65 złotych nie będzie mogła być przez Powiat wykorzystana, lecz musi być złożona do depozytu sądowego do czasu zakończenia procesu sądowego.

W kontekście podjętej uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, zobowiązania Zespołu stosowanie do art. 60 ust 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, staną się po zakończeniu procesu likwidacji zobowiązaniami Powiatu Gryfińskiego, a Powiat Gryfiński będzie zobowiązany jako organ założycielski do pokrycia zobowiązań likwidowanego SPZZOZ w Gryfinie.

W wyniku prowadzonych negocjacji ze Spółką, co do ewentualnego ugodowego załatwienia sporu, Spółka poczyniła ustępstwa finansowe godząc się na rozłożenie należności na raty i rezygnację z połowy należnych jej odsetek ustawowych wynikających z wyroku sądowego, naliczonych od dnia 31 lipca 2006 r., a dalsze odsetki częściowo ograniczyć. Pozwoli to na zaoszczędzenie znacznych środków finansowych z budżetu Powiatu, które m.in. będą stanowić ewentualne koszty procesu w II instancji oraz różnicę między wynegocjonowanym oprocentowaniem odsetek a odsetkami ustawowymi.

Ze względu na wynegocjonowane z Projektami Kapitałowymi ustępstwa finansowe zawarcie ugody jest korzystnym rozwiązaniem. Umożliwia to ponadto po wykreśleniu hipoteki kaucyjnej na nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie wykorzystanie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży tej nieruchomości na potrzeby Powiatu.

data opublikowania: 2006-10-19 10:17:43
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 10:17:43

Strona odwiedzona 895 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.