Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/518/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji

Na podstawie art.177 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie -w likwidacji zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizacja postępowania naprawczego stanowi postawę do ubiegania się przez Powiat Gryfiński o udzielenie pożyczki z budżetu państwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Podjęcie przez organ założycielski Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie uchwały Rady Powiatu nr 446/XXXV/2006 z dnia 2006-04-12 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, powoduje konieczność przyjęcia rozwiązań systemowych wskazujących możliwości sfinansowania procesu likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie przez organ założycielski Powiat Gryfiński.

Ustalony przez Radę Powiatu termin zakończenia likwidacji na dzień 31 marca 2011 (5 lat) SP ZZOZ w Gryfinie, spowoduje określone skutki finansowe dla budżetu powiatu w latach 2007-20011.

Biorąc pod uwagę dotychczas już zaciągnięte kredyty i obligacje długoterminowe na restrukturyzację i spłatę zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie w zakresie terminów ich spłat, wysokości rocznych rat kredytów wraz z odsetkami obciążających budżet Powiatu Gryfińskiego oraz wysokość zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie na dzień rozpoczęcia likwidacji, należy podjąć działania reformujące finanse publiczne Powiatu Gryfińskiego, które umożliwią uniknięcie nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zaciąganie długookresowych kredytów komercyjnych na spłatę zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie w wysokości ok. 10 milionów złoty w banku wybranym w drodze postępowania o zamówienie publiczne osłabi sytuację finansów publicznych powiatu.

Banki komercyjne bardzo niechętnie reagują na udzielanie kredytów, obligacji na cele związane ze spłatą zobowiązań służby zdrowia.

Trudności związane z emisją obligacji powiatowych w 2004 roku, gdzie większość banków komercyjnych nie wyraziła zainteresowania emisji obligacji na cele niezwiązane z inwestycjami komunalnymi daje podstawę do wyrażenia poglądu o trudnościach pozyskania środków na pokrycie zobowiązań SP ZZOZ w likwidacji zwłaszcza, że budżet powiatu już ponosi ciężary związane ze spłatą zobowiązań wygenerowanych przez publiczną służbę zdrowia.

Poniesienie przez powiat kosztów likwidacji SP ZZOZ w perspektywie kilkuletniej i spłata zaciągniętych zobowiązań w następnej perspektywie kilkunastoletniej, biorąc pod uwagę strukturę dochodów i wydatków powiatu oraz konieczność wygenerowania nadwyżki budżetowej którą należy przeznaczyć na spłatę rat kredytów, powoduje że począwszy od roku 2007 należy wdrożyć kilkuletni program postępowania naprawczego w zakresie finansów publicznych powiatu.

Przystąpienie do realizacji programu naprawczego w perspektywie kilkuletniej, którego celem jest zachowanie ostrych reżimów w zakresie wydatków budżetowych, pozwoliłoby na zastosowanie przepisów art. 177 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązująca od 1 stycznia 2006 ustawa o finansach publicznych wprowadziła w art.177 możliwość udzielenia pożyczki z budżetu państwa jednostce samorządu terytorialnego.

Udzielenie pożyczki z budżetu państwa jednostce samorządu terytorialnego może być udzielone, jeżeli:

 • jednostka samorządu terytorialnego realizuje lub przystępuje do realizacji postępowania naprawczego,
 • z analizy programu postępowania naprawczego wynika, iż w stopniu wysoce prawdopodobnym:
  1. nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań,
  2. zachowane zostaną limity określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki,
  3. zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami,

Wniosek o udzielenie pożyczki złożony zostanie do Ministra Finansów.

Bankiem wskazanym w ustawie o finansach publicznych do udzielenia na preferencyjnych warunkach pożyczki jest Bank Gospodarstwa Krajowego lecz sama pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu.

Argumentem przemawiającym za wystąpieniem o ubieganie się o pożyczkę od skarbu państwa jest fakt, iż ustawa z dnia 13.10.1998r. wprowadzająca ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) ustanowiła przejęcia uprawnień organu tworzącego (Powiat Gryfiński) dla SPZZOZ w Gryfinie ( art. 47, ust. 1). Zadłużenie SP ZZOZ w chwili przejęcia uprawnień organu tworzącego przez Powiat Gryfiński wynosiło- 5.451.228 zł ( bez ustawowych odsetek).

Wieloletni proces sądowy z powództwa SP ZZOZ w Gryfinie z udziałem interwenienta ubocznego-Powiatu Gryfińskiego przeciwko Skarbowi Państwa-Wojewodzie Zachodniopomorskiemu o zapłatę 12.121.470,29 zł zakończył się wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w styczniu 2004 zasądzeniem na rzecz SP ZZOZ tylko odsetek ustawowych w wysokości 1 mln zł.

Podjęte działania w II -drugiej kadencji samorządu powiatowego, pozwoliły na redukcję zadłużenia SP ZZOZ w Gryfinie który posiadał ok.23.000.000 zł (kwota z odsetkami) zadłużenia na początku 2003 roku poprzez:

 • zaciągnięcie kredytu na restrukturyzację zobowiązań publiczno-prawnych w wysokości 3.500.000 zł,
 • w wyniku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego umorzeniu uległy zobowiązania publiczno-prawne na kwotę 4.709.413,33 zł,
 • wyemitowanie obligacji przez powiat w wysokości 6.000.000 zł na realizację porozumień z wierzycielami SP ZZOZ,

Podjęte działania przez organy powiatu w latach 2003-2006 przyczyniły się do zmniejszenia zadłużenia SP ZZOZ w Gryfinie o połowę, co biorąc pod uwagę wysokość budżetu powiatu i jego strukturę jest znaczącym wysiłkiem finansowym.

Należy podkreślić, że przekazanie nieodpłatne majątku SP ZZOZ w Gryfinie samorządom terytorialnym na terenie powiatu gryfińskiego oraz nowym SP ZOZ, dla których powiat jest organem założycielskim bez przeniesienia na nie zobowiązań, powoduje, że cały ciężar spłaty długów powstałych przede wszystkim w okresie poprzedzającym powołanie powiatu spoczął na organie założycielskim SP ZZOZ co ma już bezpośredni wpływ na budżet powiatu w latach 2003-2011r. oraz w okresach następnych wynikających z harmonogramu spłat kredytów i wykupu obligacji.

Pozostałe zobowiązania do spłaty SP ZZOZ w okresie likwidacji w wysokości ok.12.000.000 zł (z odsetkami) które spoczywają na organie założycielskim i będą w kolejnych latach budżetowych obciążały budżet powiatu oraz spłata dotychczas zaciągniętych zobowiązań nie byłaby możliwa bez wdrożenia programu postępowania naprawczego w zakresie finansów publicznych powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-19 10:30:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 10:30:26

Strona odwiedzona 1033 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.