Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/530/2006 z dnia 2006-10-25

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055,) Uchwala się, co następuje:

§1
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 35.775 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  dział 710 - Działalność usługowa - 7.000 zł
  rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieiwestycyjne) - 7.000 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 10.971 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 10.971 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 3.358 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.059zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 1.299 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.600 zł
  rozdział 85395 - Pozostała działalność - 4.600 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 9.846 zł
  rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 9.846 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 35.775 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 750 - Administracja publiczna - 21.600 zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 21.600 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 1.299 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 1.299 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.059 zł
  rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.059 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.817 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -6.610 zł
  rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 4.207 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Uchwała przewiduje:

 1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla DPS Moryń prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 1.299 zł w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców, których pobyt finansowanych jest dotacją z budżetu państwa, jednocześnie zmniejszając plan wydatków DPS Dębce o kwotę 1.299 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców, których pobyt finansowany jest dotacją z budżetu państwa,
 2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na finansowanie ze środków własnych powiatu prac zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.059 zł, zmniejszając plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczonych na usamodzielnienia osób opuszczających placówki.
 3. Zmianę w planie wydatków Starostwa Powiatowego na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność a zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu na zakup druków komunikacyjnych. O kwotę 4.600 zł
 4. Zmianę w planie wydatków Starostwa Powiatowego na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, 75020 - Starostwa Powiatowe o kwotę 7.000 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością realizacji zapłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o prace,
 5. pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącym zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych (zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 4 października 2006 r.) z przeznaczeniem na nagrody Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w kwocie 10.817 zł. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność, a zwiększeniu poszczególnych rozdziałów w jednostkach w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
 6. pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącym zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł (zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 6 września 2006 r.) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu na zakup druków komunikacyjnych o kwotę 10.000 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-03 09:06:44
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 09:06:44

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.