Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/531/2006 z dnia 2006-10-25

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie oraz zmiany uchwał Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXII/412/2006 z 18 stycznia 2006 r., Nr XXXIV/433/2006 z 22 marca 2006 r., Nr XXXVII/463/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 4, art.60 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692,z 1996r Nr.24,poz.110, z 1997r. Nr.104, poz.661,Nr. 121,poz.769, z 1998r. Nr 106, poz. 668,Nr.117,poz.756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151,poz.1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135,Nr.273,poz.2703, z 2005r. Nr.164,poz.1365,Nr.169,poz.1420, z 2006r. Nr 143, poz. 1032), uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006r.oraz uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2006r w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na czwarty kwartał 2006r. dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, § 2560 - Dotacja podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę 98.668,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności.
 2. Kwota dotacji wyszczególniona w ust.1 wykorzystana będzie wyłącznie na wskazany cel w terminie do 31 grudnia 2006 r.
 3. W § 1 ust. 2 uchwał Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXII/412/2006 z 18 stycznia 2006 r., Nr XXXIV/433/2006 z 22 marca 2006 r., Nr XXXVII/463/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. otrzymuje brzmienie: "Kwota dotacji wyszczególniona w ust. 1 wykorzystana będzie wyłącznie na wskazany cel w terminie do 31 grudnia 2006 r.".
§ 2

Zobowiązuje się SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 31 stycznia 2007 roku rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji według określonego wzoru będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Termin i sposób przekazania środków określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu, a SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/517/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006r

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmienia się Uchwałę Nr XXXIX/517/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006r w związku z niewłaściwą podstawą prawną.

W budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 wydzielono kwotę 379.485,00 zł stanowiącą dotację dla SPZZOZ w Gryfinie (Uchwała Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r.). Uchwałami Nr XXXII/412/2006 ,Nr XXXIV/433/2006 oraz Nr XXXVIII/469/2006 Rada Powiatu w Gryfinie udzieliła z budżetu powiatu na pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2006r. dotację podmiotową dla SPZZOZ w Gryfinie .

Pomimo podjęcia uchwały o likwidacji SPZZOZ niezbędne są środki na prowadzenie dalszej działalności związanej z likwidacją ZOZ-u, archiwizacją akt osobowych i medycznych oraz kończącym się w roku 2006 programem -"Propfilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałanie Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej."

W tej sytuacji koniecznym jest udzielenie dotacji dla likwidowanego ZOZ-u na czwarty kwartał 2006 w kwocie 98.668,00 zł. Z kwoty dotacji spłacone zostaną zobowiązania publicznoprawne wobec Urzędu Skarbowego w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-03 09:06:44
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 09:06:44

Strona odwiedzona 995 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.