Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/72/2003 z dnia 2003-05-28

w sprawie przyjęcia założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1

Przewiduje się, ze proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie rozpocznie się w lutym 2004 roku po zakończeniu restrukturyzacji należności publicznoprawnych od SPZZOZ w Gryfinie.

§2
  Po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały o likwidacji SPZZOZ w Gryfinie zakłada się następujący harmonogram spłaty zobowiązań dotyczących:
 1. Należności pracowniczych w części stanowiącej wynagrodzenia. Rozpoczęcie spłaty należności powinno nastąpić w II półroczu 2004 r. Źródłem pokrycia mogą być:
  • wpływy ze sprzedaży majątku powiatu użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • zamiana wierzytelności pracowniczych na udziały w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w przekształconych zakładach opieki zdrowotnej.
 2. Pozostałych należności pracowniczych oraz należności z tytułu dostaw i usług. Rozpoczęcie spłaty należności powinno rozpocząć się od roku 2005. Źródłem pokrycia mogą być:
  • wpływy ze sprzedaży majątku powiatu użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • zaciągnięcie zobowiązań przez Powiat w instytucjach finansowych poprzez emisję obligacji, zaciągnięcie kredytu bankowego itp.
§3

Spłata wierzytelności będzie następowała po podjęciu przez Rade Powiatu w Gryfinie uchwał zabezpieczających środki w kolejnych latach na spłatę przyjętych zobowiązań.

§4

Uchwała niniejsza stanowi upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zawierania wspólnie z SPZZOZ w Gryfinie porozumień z wierzycielami. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) przejął uprawnienia organu tworzącego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Zadłużenie "Zespołu" w chwili przejęcia go przez Powiat wyniosło 5.451.200 zł i systematycznie rosło osiągając w dniu 31 grudnia 2000 r. wysokość 10.759.482,56 zł.

Rosnące zadłużenie spowodowało paraliż służby zdrowia. Rada Powiatu zdecydowała, że jedynym sposobem na poprawienie pracy służby zdrowia jest wyłączenie podstawowej opieki zdrowotnej i szpitala ze struktury "Zespołu". Na przestrzeni lat 1999-2000 z SPZZOZ odeszła cała podstawowa opieka zdrowotna i szpital. W roku 2001 wyłączono "specjalistkę" oraz Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy.

Nowopowstałe podmioty, SPZOZ Szpital Powiatowy, SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy, jak również niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie przejęły zobowiązań finansowych "Zespołu".

W roku 2002 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287) SPZZOZ w Gryfinie wystąpił z wnioskiem do organów restrukturyzacyjnych o wydanie decyzji o warunkach restrukturyzacji i otrzymał je od wszystkich, do których się zwrócił, w tym od:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Prezesa Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Urzędu Skarbowego,
 • Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Aby sfinansować opłaty restrukturyzacyjne oraz spłacić zobowiązania nie podlegające restrukturyzacji Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 29 stycznia 2003 r. podjęła uchwałę upoważniającą Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.500.000 zł. Kredyt został zaciągnięty i Powiat Gryfiński wpłacił kwotę 3.077.578,34 zł stanowiącą należność niepodlegającą restrukturyzacji oraz do końca bieżącego roku wpłaci kwotę 314.127,12 zł z tytułu opłat restrukturyzacyjnych i prolongacyjnych. W przypadku powodzenia restrukturyzacji zadłużenie "Zespołu" może zostać zmniejszone o kwotę 7.351.914,78 zł.

Począwszy od miesiąca kwietnia pełniący obowiązki dyrektora "Zespołu" rozsyła wszystkim wierzycielom projekt porozumienia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Zdecydowana większość wierzycieli gotowa jest zawrzeć porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań w terminach podanych w uchwale oraz warunkach podanych w porozumieniu.

Rada Powiatu w §1 uchwały przewiduje, że proces likwidacji SPZZOZ rozpocznie się w lutym 2004 r. po zakończeniu restrukturyzacji. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) "jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty poprzez zakład opieki zdrowotnej, organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wydaje zarządzenie lub podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej zakładu lub o jego likwidacji". Uchwała określa nie tylko przewidywany termin zakończenia działalności SPZZOZ w Gryfinie, ale w związku z art. 60 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy określa przewidywane terminy spłaty przejętych po zakończeniu likwidacji "Zespołu" zobowiązań. W tej sytuacji podjęcie uchwały w sprawie prognozy dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań jest w pełni uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-07-15 09:08:18
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-15 09:08:18

Strona odwiedzona 977 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.