Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/68/2003 z dnia 2003-04-23

w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć założenia, zasady i tryb opracowywania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych (w skrócie WPI) Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Powiatu w Gryfinie do opracowania i przedłożenia Radzie Powiatu projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2003 - 2007 wraz ze stosownym projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w terminie 2 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Wydatki inwestycyjne muszą być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej i wynikać z celów rozwoju Powiatu. Świadoma realizacja celów wymaga sformułowania wieloletniej, skoordynowanej strategii inwestycyjnej, która będzie podstawą tworzenia załącznika inwestycyjnego przy pracach nad corocznym budżetem. Wymaga tego też art. 110 obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 26. Listopada 1998 r. - (Dz. U. nr 155 poz. 1014).

WPI będzie spełniał wiele ważnych funkcji dla władz Powiatu, szczególnie w procesie programowania strategicznego rozwoju, a między innymi:

 • Stanowił podstawę ubiegania się o zewnętrzna środki rozwojowe, w tym środki europejskie.
 • Ułatwiał podejmowania bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju, stanowiąc "pomost" pomiędzy celami i zadaniami strategicznymi w tym zakresie, a rocznymi budżetami Powiatu, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów inwestycyjnych.
 • Stanowił trwałą bazę koordynacji wszelkich decyzji, działań i przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego
 • Stanowił instrument dialogu z mieszkańcami na temat polityki rozwojowej Powiatu oraz narzędzie partnerskiej współpracy pomiędzy władzami Powiatu z jednej strony, a samorządami gminnymi, organizacjami pozarządowymi w Powiecie, lokalnym środowiskiem biznesu, inną administracją lokalną oraz z administracją rządową - z drugiej.
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Planowanie jest pierwszą i najważniejszą czynnością w zarządzaniu powiatem gryfińskim. Brak planu lub zły plan działań zniweczy wysiłki w zarządzaniu rozwojem powiatu.

Planowanie strategiczne ma za zadanie określić wizję i osiągnąć postawione cele do zrealizowania przez powiat, co jest związane ze zmianami. Plan strategiczny jest narzędziem, który umożliwia podejmowanie zmian w sposób zorganizowany.

Planowanie strategiczne umożliwia organom powiatu Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu w Gryfinie realizację wcześniej uzgodnionych celów.

Plan strategiczny jest oceną istniejącej sytuacji, tworzenia wizji oraz określenie celów, priorytetów, działań, odpowiedzialności, terminów i budżetu.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest podstawowym narzędziem zarządzania finansami w powiecie - bez którego w powiecie występują notorycznie następujące zjawiska:

 1. Radni zabiegają tylko o "swoje" inwestycje, nie biorąc pod uwagę potrzeb całej gminy
 2. Decyzje inwestycyjne podejmowane są chaotycznie i na gorąco, bez przygotowania
 3. Zadania inwestycyjne realizowane są "falowo" - wiosną zastój, w grudniu panika
 4. Zawsze brakuje czasu na studia i analizy wstępne, na porządny przetarg, na spokojne projektowanie i na rytmiczną, harmonijną realizację
 5. Jednostki formułują potrzeby inwestycyjne "na wyrost", a więc część z nich jest niedopracowana
 6. Rozpoczęcie zadania nie gwarantuje jego zakończenia w zaplanowanym czasie.
 7. Pracownicy Starostwa i mieszkańcy nie znają kryteriów wyboru inwestycji
 8. Jednocześnie jest prowadzonych zbyt wiele inwestycji jak na siły budżetu powiatu.

Władze Powiatu lokują kapitał w inwestycjach, ponieważ umożliwią one świadczenie usług przez długi okres czasu. Mają one znaczenie dla przyszłego rozwoju Powiatu, ponieważ:

 • realizują niezbędne cele publiczne
 • służą przez dłuższy czas
 • związane są z nieczęstymi lecz dużymi wydatkami
 • są przypisane do konkretnego miejsca
 • na ogół są zadaniami Powiatu,

Oto korzyści, jakie przynosi wdrożenie WPI dla finansów powiatu:

 • WPI wpływa pozytywnie na finanse bo w czasie jego sporządzania - i po - łagodzi spory w Radzie Powiatu co do podziału środków inwestycyjnych. Dzieje się tak dlatego, że planowanie wieloletnie opiera się na wieloletniej prognozie dochodów, wydatków operacyjnych (bieżących) i prognozie wolnych środków w wieloleciu. To pozwala na podzielenie nie jednorocznej puli inwestycyjnej, ale pięcioletniej. W ramach większej kwoty mieszczą się prawie wszystkie istotniejsze propozycje inwestycyjne zgłaszane przez radnych. To prawda, że niektóre z nich będą zrealizowane dopiero za rok pewny, że jego ukochane zadanie inwestycyjne znajdzie swój czas rychłej realizacji. To znacznie uspokaja nastroje.
 • WPI umożliwia dostęp do finansowania zewnętrznego od tych sponsorów, którzy wymagają WPI. Ma to kapitalne znaczenie dla Polski i samorządów, jako że wchodzimy w okres napływu do naszego państwa tzw. środków przed akcesyjnych. Będą one przydzielane bez żadnej wątpliwości na zasadzie konkursowej. I to oznacza, żę największe szanse na ich pozyskanie mają te samorządy, które przedstawią programy rozwojowe, a nie pojedyncze zadania do sfinansowania. Programy rozwojowe, czytaj inwestycyjne nie są możliwe do stworzenia bez Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 • WPI wprowadza precyzyjne planowanie inwestycji w ramach kilku kolejnych budżetów - nie jednorocznego. Dzieje się tak dlatego, że po uchwaleniu WPI dla nieomal każdego zadania inwestycyjnego otwiera się dłuższa perspektywa jego spokojnego przygotowania. Jeśli dzisiaj wiemy, że w roku 2004 rozpoczynamy modernizację szkoły, to nie trzeba tłumaczyć, że będzie to inwestycja lepiej przygotowana od tej, o której zadecydowano w listopadzie a rozpoczęto w kwietniu następnego roku.
 • umożliwia koncentrację, a więc szybszą i tańszą realizację inwestycji. Ten efekt jest uzyskany dlatego, że w ramach WPI bada się jednocześnie wiele zadań inwestycyjnych i są one grupowane według pokrewieństwa, co obniża ceny w przetargach, wpływa na koncentrację sprzętu, ludzi i ujednolicenie obsługi inwestorskiej, a w efekcie obniża koszty i przynosi oszczędności czasu.
 • ujawnia cele, potrzeby i możliwości finansowe Powiatu. Jest to spektakularna cecha WPI. Jego opracowanie poprzedzone jest wieloletnim prognozowaniem finansowym, a więc stopień wiedzy o możliwościach gminy pod tym względem staje się dostępna dla każdego zainteresowanego. Oparta na znajomości kwoty, jaką można poświęcić na inwestycje w ciągu najbliższych pięciu lat dyskusja o wielu, a nie kilku zadaniach inwestycyjnych powoduje skupienie uwagi na koncepcji rozwoju powiatu.

WPI porządkuje procesy rozwojowe, bo:

 • zmniejsza tendencje do formułowania potrzeb inwestycyjnych "na wyrost". W procedurze WPI nikt nikomu nie zabrania zgłoszenia tylu potrzeb inwestycyjnych ile się uważa za ważne. Jednostki, mieszkańcy, ich organizacje, radni, praktycznie każdy może wziąć udział w procesie formułowania i wyrażania potrzeb inwestycyjnych. Jest on tak prowadzony, że zanim inicjator zadania inwestycyjnego wypełni właściwy, jednolity formularz, na którym zbierane są wnioski inwestycyjne, musi się bardzo skupić i wszechstronnie przemyśleć, czy jego propozycja ma sens techniczny, finansowy, czy ekonomiczny. Tu ujawnia się głęboka różnica w procedurze decydowania o wprowadzeniu zadania inwestycyjnego do realizacji pomiędzy gorączkową atmosferą sesji budżetowej, a spokojnym planowaniem WPI, które nie podlega reżimowi właściwemu dla uchwały budżetowej. Ma z nią oczywiście zasadnicze związki. Ale to inny temat.
 • tworzy wieloletnią, nie zaś roczną perspektywę rozwojową Jest to kapitalna właściwość WPI. Nie sposób w krótkiej wypowiedzi podnieść wszystkie zalety posiadania przez gminę takiej wizji, zwróćmy uwagę tylko na trzy z nich. Po pierwsze banki inaczej reagują na profesjonalną wizję rozwojową, ugruntowaną w wieloletniej analizie finansowej, uporządkowaną co do koncepcji ogólnej i posiadającą precyzyjny harmonogram realizacji - a takie cechy ma właśnie WPI. Instytucje finansowe po zapoznaniu się z tym narzędziem są bardziej skłonne do negocjacji lepszych dla gminy warunków oprocentowania i uruchamiania kredytu, jako ze kierują się przede wszystkim względami bezpieczeństwa powierzonych w kredycie środków, a dopiero w następnej kolejności - zyskiem. Po drugie utworzenie takiej wizji wywołuje powstanie lepszej atmosfery wokół organów powiatu, zadowolenie mieszkańców i perspektywę stabilności mimo kolejnych wyborów lokalnych. Po trzecie, wizja rozwojowa tworzy podwaliny pod wielowarstwową, skuteczną i atrakcyjną politykę marketingową, a ta stwarza szanse na znalezienie dodatkowych źródeł finansowania WPI.
 • orientuje inwestycje na realizację celów. Jest to wynikiem stosowanej w procesie WPI procedury wyboru zadań inwestycyjnych do realizacji. Wybór ten następuje poprzez porównywanie każdego zdania inwestycyjnego z przyjętymi odrębnie priorytetami rozwojowymi i wieloletnią polityką inwestycyjną. Zależnie od stopnia spełniania zadanych kryteriów inwestycja otrzymuje mniej lub więcej punktów w rankingu końcowym. Najistotniejsze osiągnięcie powstające w wyniku tego postępowania wynika z faktu konsekwentnego nakierowania każdego z wybranych ostatecznie do wykonania zdań inwestycyjnych na założone w procesie doboru kryteriów cele rozwojowe. W efekcie końcowym rozwój gminy charakteryzuje spójność koncepcji i konsekwencja w osiąganiu założonych celów.
 • jest kluczowym narzędziem realizacji strategii rozwoju, jeśli strategia jest opracowana, ale także wcześniej, gdy jej jeszcze nie ma. Bez nich nie ma ona ani harmonogramu realizacji, ani oparcia w środkach finansowych, ani przełożenia na konkretne zadania inwestycyjne.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-08-01 13:56:40
data ostatniej aktualizacji: 2003-08-01 13:56:40

Strona odwiedzona 1219 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.