Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/37/2003 z dnia 2003-01-29

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 2, 3, 3c, 4 ustawy z dnia 7 czerwca 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Z budżetu Powiatu Gryfińskiego udziela się dotacji na wniosek osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej na terenie Powiatu gryfińskiego, złożony Zarządowi Powiatu w Gryfinie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać: 1) numer i datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej, 2) numer i datę wystawienia decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej, 3) planowaną liczbę uczniów szkoły danego typu oraz liczbę oddziałów poszczególnych klas, 4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
§ 2

Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone:

 1. stwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym okoliczności wskazanych we wniosku,
 2. stwierdzeniem aktualnej liczby uczniów,
 3. zawarciem umowy na udzielenie dotacji.
§ 3
 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, przeznaczona jest na działalność statutową szkoły.
 2. Dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Samorząd Powiatu Gryfińskiego. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
 3. Wysokość dotacji ustala Rada powiatu w uchwale budżetowej na dany rok.
 4. Wysokość dotacji ustala się osobno dla każdej szkoły.
§ 4
 1. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 2. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 1 ust. 1 sporządza i przekazuje do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie - nie później niż w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdawczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów.
 3. Zarząd Powiatu sprawuje nadzór nad wykorzystaniem przekazanej dotacji.
§ 5
 1. Wydatkowanie środków finansowych przyznawanych w powyższym trybie powinno być wykonanie zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji wykorzystana na inne cele podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami ustawowymi na zasadach określonych w umowie.
 2. Niewykorzystana część środków dotacji w danym roku budżetowym podlega zwrotowi do budżetu powiatu w terminach określonych w umowie.
 3. Dotacje wstrzymuje się w przypadku:
  1. nie wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2,
  2. zaprzestania działalności przez szkołę,
  3. utraty przez szkołę uprawnień szkoły publicznej.
§ 6

Uchyla się uchwałę Nr XX/220/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 7 marca 2001r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych, zmienioną uchwałą Nr XXVIII/330/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.UZASADNIENIE

Wprowadzone w latach 2001-2002 zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pózn. zm.), również w treści art. 90, określają szczegółowo prawa i obowiązki organów dotujących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Uchwała uwzględnia zmiany wprowadzone w regulacjach prawnych oraz przyjęty w praktyce tryb udzielenia i rozliczenia dotacji osobom prowadzącym na terenie Powiatu Gryfińskiego szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

data opublikowania: 2004-03-17 09:59:03
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-17 09:59:03

Strona odwiedzona 1080 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.