Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/42/2003 z dnia 2003-01-29

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2003r.

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, oz. 1271 i Nr 233, poz. 1957), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r., Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 122, poz. 1315, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2003 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gryfińskiego do dokonywania przesunięć środków finansowych w ramach zaplanowanej kwoty wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, w 2003 r. pomiędzy poszczególnymi zadaniami zestawienia przychodów i wydatków, ujętymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.UZASADNIENIE

Uchwałą Nr III /20/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003r. zatwierdzono plan przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2003r. Plan ten został sporządzony w oparciu o materiały (wnioski) złożone w 2002r. Uszczegółowieniem planu przychodów i wydatków jest niniejsza uchwała.

Poniżej przedstawiono uzasadnienia do poszczególnych zadań.

 1. Zakup ciężkiego samochodu ekologiczno-ratowniczo-gaśniczego, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
  • Zakup ciężkiego samochodu będzie kontynuacją zadania realizowanego w 2002r. ze środków PFOŚiGW , w ramach którego dokonano zakupów samochodu lekkiego i średniego. Kwota 300.000 zł przeznaczona na to zadanie w 2003 r. stanowić będzie ok. 50% całej kwoty - pozostałe środki pochodzić będą z funduszu "PHARE" lub z Komendy Głównej PSP.
  • Z tytułu zadań wykonywanych przez KPPSP zadanie należy traktować jako zadania ponadgminne.
  • Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska -art. 406 p.7, art. 407 p.1 i 2.
  • Efekt ekologiczny - Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska (wód, powierzchni ziemi, atmosfery) poprzez ograniczenie oraz likwidację zagrożeń (katastrof, awarii, powodzi). Szczegółowe uzasadnienie zawarto we wniosku.
 2. Modernizacja instalacji wentylacyjnej, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
  • Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określony w ustawie Prawo ochrony środowiska -art. 406 p.7, art. 407 p. 2.
  • Efekt ekologiczny -Eliminacja zanieczyszczeń powstających w garażach Straży Pożarnej. Szczegółowe uzasadnienie zawarto we wniosku.
 3. Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg - Gryfino
  • Kontynuacja zadania realizowanego w 2002 r. ze środków PFOŚiGW, w ramach, którego dokonano wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych (separatory).
  • Kwota 220.000 zł będzie przeznaczona na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Jodłowa i Łyżwiarska w Chojnie oraz kontynuację prac przy przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 125 z drogą powiatową nr 41-706 w m. Bielinek.
  • Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska -art. 406 p.7, art. 407 p.1.
  • Efekt ekologiczny -Redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych do parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach oraz odprowadzanie do odbiorników ścieków odpowiednio oczyszczonych Szczegółowe uzasadnienie zawarto we wniosku.
 4. Zakup rębarki -rozdrabniacza odpadów, Powiatowy Zarząd Dróg - Gryfino
  • Kwota 21.000 zł będzie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu-rozdrabniacza odpadów drzewnych.
  • Podczas wykonywania prac w obszarze pasa drogowego powstają resztki gałęzi, konarów, odrosty drzew, które zaliczane są do odpadów. PZD jako posiadacz w/w odpadów zobowiązany jest w pierwszej kolejności do podania ich odzyskowi. Po rozdrobnieniu wióry drzewne mogą być rozproszone wzdłuż pasa drogowego i tworzyć po pewnym czasie próchnicę.
  • Takie działania są zgodne z ustawą o odpadach i zakwalifikować je można do grupy R 10, określonej w załączniku nr 5 w/w ustawy jako: "Rozprowadzanie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi." Ponadto poprzez zakup rozdrabniacza wyeliminowane zostanie spalanie "mokrego" drewna przy użyciu oleju napędowego, a tym samym uniknie się emitowania do atmosfery szkodliwych substancji powstających przy spalaniu.
  • Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art. 406 p.6 i 7, art. 407 p.1.
  • Efekt ekologiczny-Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powierzchni ziemi i atmosfery poprzez wprowadzenie odzysku odpadów drzewnych (nawożenie gleby) i wyeliminowanie spalania tych odpadów. Szczegółowe uzasadnienie zawarto we wniosku.
 5. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej na terenie Domu Dziecka w Binowie, Dom Dziecka - Binowo
  • W 2002r. Powiatowego związku ze zgłaszanymi skargami mieszkańców Binowa, pracownicy Starostwa Powiatowego przeprowadzili dwie kontrole na terenie tego obiektu. Kontrole wykazały poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki ściekowej i odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do jeziora Binowo, co jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo Wodne.
  • Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska- art. 406 p.7.
  • Efekt ekologiczny- Przeciwdziałanie wprowadzaniu zanieczyszczeń do jeziora Binowo. Szczegółowe uzasadnienie zawarto we wniosku.
 6. Działalność kontrolna w zakresie ochrony wód powierzchniowych na terenie Powiatu Gryfińskiego, Komenda Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Gryfinie
  • Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez zakup sprzętu i materiałów na potrzeby KPSSP w Gryfinie. Komenda prowadzi działalność kontrolną wód powierzchniowych na podstawie Uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie kontynuacją zadania wykonanego w 2002r. ze środków PFOŚiGW. Z tytułu zadań wykonywanych przez KPSSP zadanie należy traktować jako zadanie ponadgminne.
  • Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art. 406 p.7, art. 407 p.2.
  • Efekt ekologiczny- Stworzenie warunków do zorganizowania zadań mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Szczegółowe uzasadnienie zawarto we wniosku.
 7. Współudział w finansowaniu zadań własnych Gmin - dotacje dla Gmin
  • Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatkowanie środków z PFOŚiGW w formie dotacji będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę napływu wniosków.
  • Zadania muszą być zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska, a wnioskodawcy posiadać zabezpieczenie co najmniej 50% środków finansowych całości przedsięwzięcia. W 2002r. wydatkowano na ten cel ze środków funduszu kwotę ok.470.000.
  • Efekt ekologiczny- indywidualnie - określony dla każdego zadania. Szczegółowe uzasadnienie- indywidualnie- w składanych wnioskach.
 8. Modernizacja kotłowni w jednostkach powiatowych, Powiat Gryfiński
  • Modernizacja kotłowni będzie kontynuacją zadania wykonywanego w 2002r.ze środków PFOŚiGW. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 26.06.2002r. modernizacja kotłowni w Mieszkowicach (Zespół Szkół Rolniczych) oraz w Moryniu (Dom Pomocy Społecznej) zostanie wykonana w 2003r.
  • Zadanie to ze względu na zakres prac należy traktować jako zadanie ponadgminne. Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska- art. 406 p.7, art. 407 p.2.
  • Efekt ekologiczny- Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom atmosfery).
 9. Montaż kolektorów słonecznych na wybranych obiektach jednostek powiatowych, Powiat Gryfiński
  • Montaż kolektorów słonecznych na obiektach, gdzie jest duże zużycie ciepłej wody pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z eksploatacją tych obiektów.
  • Zadanie to ze względu na zakres prac należy traktować jako zadanie ponadgminne. Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska- art. 406 p.9, art. 407 p.2.
  • Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej jest jednym z priorytetów polityki ekologicznej państwa.
  • Efekt ekologiczny- Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów w związku z mniejszym zużyciem paliwa. Szczegółowe uzasadnienie kosztów zawarto kalkulacji.
 10. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w wybranych obiektach jednostek powiatowych, Powiat Gryfiński
  • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych pozwoli na znaczne ograniczenia strat cieplnych, a to z kolei spowoduje obniżenie kosztów związanych z eksploatacją obiektów. Automatycznie nastąpi również zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, co będzie miało odzwierciedlenie w efekcie ekologicznym zadania.
  • Zadanie to ze względu na zakres prac należy traktować jako zadanie ponadgminne. Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska- art. 406 p.7, art. 407 p.2.
  • Efekt ekologiczny- Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów w związku z mniejszym zużyciem paliwa. Szczegółowe uzasadnienie kosztów zawarto kalkulacji.
 11. Edukacja ekologiczna, Powiat Gryfiński
  • Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska- art. 406 p.1, art. 407 p.2.
  • Efekt ekologiczny- indywidualnie- określony dla każdego zadania. Szczegółowe uzasadnienie- indywidualnie- w składanych wnioskach.
 12. Usuwanie skutków katastrof ekologicznych, które mogą wystąpić na terenie Powiatu, Powiat Gryfiński
  • Zadania zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska- art. 406 p.6,7, art. 407 p.1,2. Środki finansowe na to zadanie zostały bezpośrednio wprowadzone do planu finansowego, z uwagi na konieczność szybkiego ich uruchamiania bez zbędnych formalności, w przypadku sytuacji awaryjnych (np. awarie środków transportu przewożących paliwo, skażenia gleby, skażenia ujęć wód podziemnych itp.)
  • Efekt ekologiczny- indywidualnie- określony dla każdego zadania. Szczegółowe uzasadnienie- indywidualnie- w składanych wnioskach.
 13. Badanie stanu środowiska, ekspertyzy, opinie, program, analizy, Powiat Gryfiński
  • Zadania zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska- art. 406 p.6,7, art. 407 p.1,2. Środki finansowe na to zadanie zostały bezpośrednio wprowadzone do planu finansowego, z uwagi na możliwości wystąpienia wydatkowania takich zadań jak: badania stanu środowiska po katastrofach ekologicznych Ponadto do 31.12.2003 r. Rada Powiatu jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu ochrony środowiska, co wiąże się obecnie z koniecznością zabezpieczenia pewnych środków na ten cel.
  • Efekt ekologiczny- indywidualnie- określony dla każdego zadania. Szczegółowe uzasadnienie- indywidualnie- w składanych wnioskach.
 14. Koszty egzekucyjne, Powiat Gryfiński
  • Koszty postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, w związku z weryfikacją naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-04-02 08:31:46
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-02 08:31:46

Strona odwiedzona 1127 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.