Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/22/2002 z dnia 2002-12-21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)- Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 147.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 77.500 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 77.500 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna - 60.000 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 60.000 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.500 zł
   • rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1.500 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.200 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 8.200 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 237.157 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 757 -Obsługa długu publicznego - 209.294 zł
   • rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 209.294 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 27.027 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 24.044 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 2.983 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 836 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 836 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2


 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 384.357 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 184.033 zł
   • rozdział 75019 - Rady powiatów - 44.400 zł
   • rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 134.633 zł
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 5.000 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.500 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej - 1.500 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 76.358 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 10.863 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 43.700 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 21.795 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 85.261 zł
   • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 31.500 zł
   • rozdział 85318 - Powiatowe centrum pomocy rodzinie - 3.500 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 4.503 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 45.758 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 37.205 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 20.299 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 16.906 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 3.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 147.200 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wprowadzeniem do budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2002 kwoty 60.000 złotych, która w 2001 roku przeznaczona była na współfinansowanie monitoringu wizyjnego w m. Gryfino, i w związku z rezygnacją z w/w programu nastąpi zwrot przyznanej dotacji celowej, która przekazana zostanie dla:
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na wydatki bieżące. Kwota 45.758 zł jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
  • Pozostałe środki w kwocie 14.242 zł. przeznacza się na uzupełnienie braków w Administracji publicznej z przeznaczeniem na instalację SDI, ochronę i dozór mienia w budynkach biurowych Starostwa, licencja LEX OMEGA.
 2. Przeniesieniem pozostałych środków z obsługi mienia publicznego (209.294zł.) na sfinansowanie następujących zadań:
  • wypłatę diet radnych za miesiąc listopad i grudzień 2002 r. w kwocie 44.400 zł.,
  • zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na zapłacenie zobowiązań wymagalnych - 31.500 zł.,
  • wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w związku z brakiem środków w budżecie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zwraca się z prośbą o zwiększenie środków potrzebnych do zabezpieczenia zobowiązań wobec komisji orzekającej na kwotę 4.503 zł na drugi kwartał 2002 r.
   Oprócz tego z budżetu PCPR-u finansowane są wydatki bieżące (znaczki, telefony, materiały biurowe, media) związane z obsługą Zespołu, w związku z powyższym Dyrektor PCPR prosi o zwiększenie środków w ich rozdziale o kwotę 3.500 zł.
  • na sfinansowanie kosztów administracyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna na bieżące potrzeby (zakup komputerów, koszty pośrednie zakupu inwestycyjnego a zakup nieruchomości przy ul 11 Listopada 16D, koncepcja rozbudowy SPZOZ Szpital powiatowy, remont sali konferencyjnej, wynagrodzenia, przewóz zwłok z miejsc publicznych) - 125.391 zł.,
 3. Otrzymaniem darowizn dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na działalność bieżącą na sumę 1.500 zł
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie , który wnioskuje o zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 42.000 zł, te środki zostaje również zwiększony plan wydatków szkoły co pozwoli pokryć niedobór środków finansowych.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Chojnie, który wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.700 zł, o te środki zostaje również zwiększony plan wydatków szkoły z przeznaczeniem na zapłatę bieżących zobowiązań.
 6. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zmiany środków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu jednostki - 27.863 zł

data opublikowania: 2005-10-18 13:23:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-18 13:23:43

Strona odwiedzona 924 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.