Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/76/2003 z dnia 2003-07-02

w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.Nr.62 poz.1592 z 2001r. zmiany Dz.U.Nr.23 poz.220 z 2002r., Dz.U.Nr.62.poz.558 z 2002r., Dz.U.Nr.113 poz.984 z 2002r.,Dz.U.Nr.200 poz.1688 z 2002r., Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r.) i art. 118 ust. 3 w związku z art. 118 ust. 1 i 2,i art. 25 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr.15 poz.148 z 2003r.,zmiany Dz.U.Nr.45 poz.391 z 2003r.,Dz.U.Nr.65 poz.594 z 2003r.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. W celu wykonywania zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, określonych w ustawie z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Powiat Gryfiński może zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Zasady określone niniejszą uchwałą dotyczą: zlecania, dofinansowywania, rozliczania oraz kontroli wykonywania zlecanych zadań, mają zastosowanie w stosunku do zadań z zakresu następujących zadań publicznych o charakterze ponadgminnym:
  1. edukacji publicznej,
  2. kultury fizycznej i turystyki,
  3. polityki prorodzinnej,
  4. pomocy społecznej,
  5. promocji i ochrony zdrowia,
  6. kultury i ochrony dóbr kultury,
  7. promocji powiatu,
  8. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  9. ochrony środowiska i przyrody,
§ 2
 1. Prawo ubiegania się o realizację zadań z zakresu zadań powiatu wyszczególnionych w § 1 ust. 2 oraz o otrzymanie na ten cel dofinansowania w postaci dotacji celowej, przysługuje jednostkom lokalnego samorządu, jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacjom i stowarzyszeniom.
 2. Prawo, o którym mowa w punkcie 1, nie przysługuje osobom fizycznym.
§ 3
 1. O realizację zadań zleconych i przyznanie na ten cel dotacji z budżetu Powiatu może ubiegać się wyłącznie podmiot, który:
  1. prowadzi statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia,
  2. dostarczy wraz ze złożoną ofertą wiarygodne dokumenty potwierdzające udział innych podmiotów lub udział własny w finansowaniu minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, c) spełni inne szczegółowe wymagania określone w uchwale Rady Powiatu.
 2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 3. Zarząd Powiatu może zażądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień, w celu uwierzytelnienia informacji już zawartych w złożonej ofercie. Żądanie takie oraz wyjaśnienia muszą być wyrażone w formie pisemnej.
 4. Podmioty zamierzające wspólnie realizować dane zadanie mają prawo, na mocy stosownej umowy wielostronnej, razem ubiegać się o realizację jednego zadania i otrzymanie na ten cel jednej dotacji - z zastrzeżeniem, że:
  1. ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej,
  2. umowa wielostronna stanowi integralną częścią oferty,
  3. umowa o realizację zadania zawierana jest przez Zarząd Powiatu wyłącznie z podmiotem, który złożył ofertę,
  4. rozliczenia dotacji oraz sprawozdania z realizacji zadania sporządza podmiot, z którym Zarząd Powiatu zawarł umowę,
  5. Zarząd Powiatu nie jest stroną w umowie wielostronnej zawartej przez podmioty zamierzające wspólnie realizować dane zadanie - w szczególności dotyczy to wszelkich roszczeń finansowych pomiędzy podmiotami.
§ 4
 1. Zarząd Powiatu w terminie 14 dni od dnia uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu w Gryfinie, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia, określa w formie uchwały szczegółowy wykaz zadań z zakresu zadań powiatu, które w następnym roku budżetowym przeznacza do realizacji w drodze zlecenia.
 2. Wykaz zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki przeznaczonych do realizacji w drodze zlecenia powinien dotyczyć głównie zadań obejmujących swoim zakresem działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Po zabezpieczeniu potrzeb w tym zakresie, w wykazie mogą być umieszczone także inne zadania.
 3. Wykaz zadań powinien zawierać:
  1. szczegółowy opis zadania,
  2. kryteria formalne dopuszczające do konkursu ofert oraz spis dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą,
  3. wymagania szczegółowe, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert,
  4. szczegółowe kryteria oceny ofert,
  5. miejsce oraz ostateczny termin składania ofert.
 4. Uchwała, o którym mowa w ustępie 1 określa wzór druku, na którym należy składać oferty.
 5. Składanie ofert na wykonanie zadań zleconych ujętych w wykazie następuje w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały o wykazie zadań.
 6. Wykaz zadań przeznaczonych do realizacji w drodze zlecenia wraz z informacjami, o których mowa w ustępach 4 i 5 Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie ,ogłoszenie w lokalnej prasie i na stronie internetowej Starostwa.
§ 5
 1. Zlecanie do realizacji zadań z zakresu zadań powiatu następuje w trybie jawnym to jest:
  1. wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie uchwały Zarząd Powiatu, w którym podaje się dane o oferencie oraz zaproponowaną cenę
  2. uchwałę podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć: jedną ofertę z najniższą ceną lub jedną ofertę, która przestawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do zlecanego zadania i będących przedmiotem oceny - pod warunkiem, że zostały one podane do publicznej wiadomości wraz z wykazem zadań.
 3. Zarząd Powiatu w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, dokonuje wyboru ofert na poszczególne zadania. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.
 4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację dotowanych zadań określona jest przez Radę Powiatu w Gryfinie w uchwale budżetowej na następny rok, a w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31 grudnia - w projekcie budżetu.
 5. Kwoty dotacji celowych na poszczególne zadania określa Zarząd Powiatu, na podstawie ofert uznanych za najkorzystniejsze.
 6. Ostatecznie przyznane kwoty dotacji ogłaszane są w formie uchwały Zarząd Powiatu, a następnie podawane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 7. Podmiot, który nie podejmuje się realizacji zadania za kwotę dotacji przyznanej w trybie określonym w ustępie 6, może na swój pisemny wniosek odstąpić od realizacji danego zadania przed podpisaniem umowy.
 8. Na zadanie, które nie zostało podjęte do realizacji w sytuacji określonej w ustępie 3, Zarząd Powiatu może ogłosić nowy konkurs ofert - z zastrzeżeniem, że w nowym konkursie kwota dotacji przeznaczona na to zadanie zostaje podana do publicznej wiadomości, a kryterium oceny ofert nie stanowi już cena, za jaką oferent podejmuje się realizować zadanie.
§ 6
 1. Od uchwały o wynikach wyboru ofert przysługuje prawo odwołania do Zarząd Powiatu w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały, jednakże nie dłużej niż 30 dni od jego podjęcia
 2. Odwołanie przysługuje podmiotom, które złożyły oferty - wyłącznie w zakresie kwestionowanego rozstrzygnięcia.
§ 7
 1. Zarząd Powiatu może ogłosić w trakcie danego roku budżetowego dodatkowy wykaz zadań na:
  1. nowe zadanie nie ujęte w wykazie zadań na dany rok budżetowy,
  2. zadanie ujęte w wykazie zadań na dany rok budżetowy, lecz nie podjęte do realizacji z uwagi na brak rozstrzygnięcia poprzedniego wyboru oferty.
 2. Do dodatkowych wykazów zadań stosuje się zasady i terminy określone w § 2, 3, 4, 5.
 3. Wykaz na dodatkowe zadania może być ogłoszony jedynie po wskazaniu źródła pokrycia wydatków związanych z udzieleniem dotacji na ten cel.
§ 8
 1. Z podmiotami, którym przyznano dotację celową na realizację zadania zleconego Zarząd Powiatu o zawiera umowę, określającą w szczególności:
  1. szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania - nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy (budżetowy),
  2. wysokość dotacji celowej,
  3. tryb płatności,
  4. sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
  5. zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji,
  6. tryb kontroli wykonywania zadania.
 2. a) Zarząd Powiatu może w szczególnie uzasadnionych wypadkach odstąpić od realizacji danego zadania przed podpisaniem umowy z podmiotem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Odstąpienie winno być umotywowane i wyrażone w formie uchwały, b) Podmiotowi, o którym mowa w punkcie 2 a) przysługuje prawo odwołania do Zarządu Powiatu
§ 9
 1. Sposób przekazywania dotacji celowej na zadania zlecone określa się w sposób następujący:
  1. dla zadań, na które przyznano dotację celową w wysokości do 5.000 (pięciu tysięcy) złotych - w jednej transzy przekazywanej do 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania,
  2. dla zadań, na które przyznano dotację celową w wysokości powyżej 5.000 (pięciu tysięcy) złotych - w kilku transzach, obejmujących okresy nie dłuższe niż 3 miesiące, płatnych "z góry" do 15-go dnia miesiąca rozpoczynającego okres, którego dana transza dotyczy, po złożeniu sprawozdania za poprzedni okres,
  3. na wniosek podmiotu, który będzie realizował zadanie, ilość i kwoty poszczególnych transz dotacji mogą być negocjowane, z zastrzeżeniem, że najniższa transza nie może być mniejsza niż 20% całej kwoty dotacji.
 2. Sposób i tryb przekazywania sprawozdań z realizacji zadania zleconego określa się w sposób następujący:
  1. dla zadań, na które przyznano dotację celową w wysokości do 5.000 (pięciu tysięcy) złotych - dotowany przekazuje do Starostwa Powiatowego w Gryfinie sprawozdanie z realizacji zadania, w terminie do 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania,
  2. dla zadań, na które przyznano dotację celową w wysokości powyżej 5.000 (pięciu tysięcy) złotych - dotowany przekazuje do Starostwa Powiatowego w Gryfinie sprawozdania z realizacji zadania, za okresy zbieżne z okresami płatności kolejnych transz, do 5-go dnia po zakończeniu miesiąca kończącego okres, którego dotyczy sprawozdanie,
  3. sprawozdania sporządza się na druku stanowiącym załącznik do umowy.
 3. Sposób i tryb rozliczania dotacji celowej na realizację zadania zleconego określa się w sposób następujący:
  1. rozliczenie dotacji musi zawierać specyfikację wszystkich poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania zleconego oraz oświadczenie o ich zgodności z dokumentami źródłowymi, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony dotowanego,
  2. sprawozdania sporządza się na druku stanowiącym załącznik do umowy.
  3. rozliczenia sporządza się i przekazuje równocześnie ze sprawozdaniami, o których mowa w punkcie 2.
 4. Zasady zwrot dotacji celowej i inne sankcje określa się w sposób następujący:
  1. dotacja celowa niewykorzystana w określonym w umowie terminie podlega w niewykorzystanej części zwrotowi w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął określony w umowie termin wykonania zadania, wraz z odsetkami wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji.
  2. dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty stwierdzenia tego faktu przez dotującego, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia nieprawidłowości,
  3. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.
§ 10
 1. Sposób wykonywania zleconego zadania, terminowość, zgodność wydatkowania dotacji z jej przeznaczeniem i wysokością określonymi w umowie, przestrzeganie Ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych przepisów wymaganych przy wydatkowaniu dotacji i przy realizacji danego zadania, a także inne elementy umowy podlegają kontroli ze strony Powiatu jako dotującego.
 2. Określa się poniższy sposób wykonywania kontroli realizacji zleconych zadań:
  1. Uprawnionymi do wykonywania merytorycznej kontroli realizacji zadań zleconych są osoby wyznaczone przez Zarząd Powiatu, nominowane w umowie z dotowanym podmiotem, będące dysponentami tej części budżetu, z której płatna jest dotacja. W szczególnych przypadkach Zarząd Powiatu może powołać doraźny zespół kontrolujący.
  2. Uprawnionymi do wykonywania kontroli pod względem finansowym są służby finansowo-księgowe właściwych jednostek organizacyjnych powiatu, Skarbnik Powiatu oraz Audytor.
  3. Kontrolujący ma prawo do sprawowania kontroli wstępnej (przed realizacją zadania), bieżącej (w trakcie realizacji zadania) i następnej (po zakończeniu całości lub części realizacji zadania) w każdy wybrany przez siebie i prawem dozwolony sposób, w tym poprzez analizę sprawozdań i rozliczeń.
  4. Kontrolujący ma obowiązek wykonywać czynności kontrolne i zdawać z tych kontroli sprawozdania Staroście Powiatu.
  5. Kontrolowany ma prawo być powiadomionym o zamiarze przeprowadzenia kontroli z wyprzedzeniem 3-dniowym oraz składać w trakcie kontroli wszelkie wyjaśnienia, jakie uznaje za istotne dla przebiegu i oceny wyników kontroli.
  6. Kontrolowany ma obowiązek udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację źródłową, inne materiały i dokumenty oraz miejsca i rzeczy istotne dla przebiegu kontroli. Odmowa udostępnienia i współdziałania z kontrolującymi jest równoznaczna z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu otrzymanej dotacji - zgodnie z § 9 pkt 4.
 3. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań zleconych i wykorzystania udzielonych dotacji celowych (rozliczenie) Zarząd Powiatu przygotowuje w formie suplementu do sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Powiatu, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy. Sprawozdanie to jest jawne.
§ 11

Dotacje wypłacane są nie wcześniej niż po 15 stycznia każdego roku budżetowego.

§ 12

Jeśli dotowany podmiot złożył na następny rok budżetowy ofertę, która zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta odpowiednia umowa, a następnie nie wykona swoich obowiązków związanych z dotacją na dany rok budżetowy (wykorzysta dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie złoży sprawozdania lub rozliczenia, nie dotrzyma terminu) wówczas umowa na rok następny podlega rozwiązaniu, otrzymane już transze dotacji roku następnego podlegają zwrotowi z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, a zlecenie realizacji zadania udzielane jest drugiemu w kolejności podmiotowi spośród tych, które złożyły we właściwym czasie ofertę.

§ 13
  Traci moc:
 • Uchwała Nr X/109/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych z budżetu Powiatu Gryfińskiego określonym podmiotom na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym,
 • Uchwała Nr XXXI/379/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie trybu postępowania o udzieleniu z budżetu Powiatu w Gryfinie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych tryb zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, tryb postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposob rozliczania dotacji oraz sposób kontroli wykonywania zlecanych zadań musi być określony przez Radę Powiatu. Dotychczasowe uregulowania zawarte w:

 1. uchwale Nr X/109/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych z budżetu Powiatu Gryfińskiego określonym podmiotom na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym,
 2. uchwale Nr XXXI/379/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie trybu postępowania o udzieleniu z budżetu Powiatu w Gryfinie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, nie wyczerpywały wszystkich zagadnień w zakresie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji oraz sposobu rozliczania i kontroli. Funkcjonowanie dwóch uchwał regulujących to samo zagadnienie mogło budzić wątpliwości, stąd potrzeba uregulowania w jednej uchwale zagadnień udzielania dotacji

data opublikowania: 2003-07-18 08:31:29
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-18 08:31:29

Strona odwiedzona 947 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.